കൊമോറോ ദ്വീപുകൾ കൊമോറോ ദ്വീപുകളിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting

 
Araceae 6,396 5,858 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum
Epipremnum aureum

Epipremnum pinnatum (L.) Engl.

 
Araceae 660 596 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum
Epipremnum pinnatum