ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

109 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

2,673 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Antrophyum

Antrophyum

18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Austrogramme

Austrogramme

14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cheilanthes

Cheilanthes

15 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Doryopteris

Doryopteris

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Haplopteris

Haplopteris

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pellaea

Pellaea

11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

482 387 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7