ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

grabette pauline
grabette pauline 17 ജനു. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഫലം
fruit
ഇല

+1

leaf
David Weisz
David Weisz 9 ജനു. 2022

Coreopsis lanceolata L.

 

പുഷ്പം
flower
Nika Nature
Nika Nature 13 ജനു. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുറംതൊലി
bark
Jox ATARI
Jox ATARI 12 ജനു. 2022

Arthroclianthus

 

ഇല
leaf
JG G
JG G 7 ജനു. 2022

schefflera actinophylla

 

ശീലം
habit
Barbosa de Araujo Valmar
Barbosa de Araujo Valmar 30 ഡിസം. 2021

Juan Carlos Ordonez
Juan Carlos Ordonez 5 ജനു. 2022

Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis

 

ഫലം
fruit
ഇല
leaf
Loading...