ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Tezza Bradshaw
Tezza Bradshaw 31 മേയ് 2023

These prickles were all over the backyard last year. I don't know what it looks like when its actively growing. I believe they're called Bindis. Does anyone know how to identify the actual plant before the prickles form?

 

പുഷ്പം
flower
Lisa Davies
Lisa Davies 6 ജൂൺ 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
rhonda manter
rhonda manter 6 ജൂൺ 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
Nicole Looby
Nicole Looby 3 മേയ് 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Marilyn Osborn
Marilyn Osborn 5 ജൂൺ 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Marine Gachet
Marine Gachet 4 ജൂൺ 2023

Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht

 

പുഷ്പം
flower
Joberto Cordeiro Santos
Joberto Cordeiro Santos 3 ജൂൺ 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Loading...