ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus manihot (L.) Medikus

 
Malvaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot
Abelmoschus manihot

Abelmoschus moschatus (L.) Medikus

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abrodictyum caudatum
Abrodictyum caudatum

Abrodictyum dentatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats

 
Hymenophyllaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrodictyum dentatum
Abrodictyum dentatum
Abrodictyum dentatum
Abrodictyum dentatum

Abrodictyum flavofuscum (Bosch) Ebihara & K.Iwats

 
Hymenophyllaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrodictyum flavofuscum
Abrodictyum flavofuscum
Abrodictyum flavofuscum
Abrodictyum flavofuscum

Abrodictyum laetum (Bosch) Ebihara & K.Iwats

 
Hymenophyllaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrodictyum laetum
Abrodictyum laetum
Abrodictyum laetum
Abrodictyum laetum

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon auritum (Wall ex Link) Sweet

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon auritum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 162 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon mollissimum (Cav.) Sweet

 
Malvaceae 10 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon mollissimum
Abutilon mollissimum
Abutilon mollissimum
Abutilon mollissimum

Acacia simplex (Sparman) Pedley LC

 
Fabaceae 21 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia simplex
Acacia simplex
Acacia simplex
Acacia simplex

Acacia spirorbis Labill. LC

 
Fabaceae 56 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis
Acacia spirorbis

Acalypha grandis Benth. LC

 
Euphorbiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Acalypha grandis

Acalypha pancheriana Baill.

 
Euphorbiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana
Acalypha pancheriana

Acanthephippium splendidum J.J.Sm.

 
Orchidaceae 21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthephippium splendidum
Acanthephippium splendidum
Acanthephippium splendidum
Acanthephippium splendidum

Acanthus ilicifolius L. LC

ചുള്ളിക്കണ്ടൽ
Acanthaceae 38 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius
Acanthus ilicifolius

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 610 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acianthus aegeridantennatus N.Hallé

 
Orchidaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus aegeridantennatus
Acianthus aegeridantennatus
Acianthus aegeridantennatus
Acianthus aegeridantennatus

Acianthus amplexicaulis (F.M.Bailey) Rolfe

 
Orchidaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus amplexicaulis
Acianthus amplexicaulis
Acianthus amplexicaulis
Acianthus amplexicaulis

Acianthus atepalus Reichb. f.

 
Orchidaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus
Acianthus atepalus

Acianthus bracteatus Rendle

 
Orchidaceae 20 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus
Acianthus bracteatus

Acianthus confusus Guillaumin

 
Orchidaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus confusus
Acianthus confusus
Acianthus confusus
Acianthus confusus

Acianthus corniculatus Rendle

 
Orchidaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus corniculatus
Acianthus corniculatus
Acianthus corniculatus
Acianthus corniculatus

Acianthus cymbalariifolius F.Muell. & Kraenzl.

 
Orchidaceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus cymbalariifolius
Acianthus cymbalariifolius
Acianthus cymbalariifolius
Acianthus cymbalariifolius

Acianthus elegans Reichb. f.

 
Orchidaceae 20 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus elegans
Acianthus elegans
Acianthus elegans
Acianthus elegans

Acianthus grandiflorus Schltr.

 
Orchidaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus grandiflorus
Acianthus grandiflorus
Acianthus grandiflorus
Acianthus grandiflorus

Acianthus halleanus Kores

 
Orchidaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus
Acianthus halleanus

Acianthus heptadactylus Kraenzlin

 
Orchidaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus heptadactylus
Acianthus heptadactylus
Acianthus heptadactylus
Acianthus heptadactylus

Acianthus macroglossus Schltr.

 
Orchidaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus macroglossus
Acianthus macroglossus
Acianthus macroglossus
Acianthus macroglossus

Acianthus tenellus Schltr.

 
Orchidaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus
Acianthus tenellus

Acianthus tenuilabris Schltr.

 
Orchidaceae 23 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris
Acianthus tenuilabris

Acianthus uvarius N.Hallé

 
Orchidaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus uvarius
Acianthus uvarius
Acianthus uvarius
Acianthus uvarius

Acianthus veillonis N.Hallé

 
Orchidaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis
Acianthus veillonis

Acmopyle pancheri (Brongn. & Gris) Pilg.

 
Podocarpaceae 21 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmopyle pancheri
Acmopyle pancheri
Acmopyle pancheri
Acmopyle pancheri

Acridocarpus austrocaledonicus Baill.

 
Malpighiaceae 28 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus

Acronychia laevis J.R.Forst. & G.Forst. LC

 
Rutaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acronychia laevis
Acronychia laevis
Acronychia laevis
Acronychia laevis

Acropogon aoupiniensis Morat EN

 
Malvaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon aoupiniensis
Acropogon aoupiniensis
Acropogon aoupiniensis
Acropogon aoupiniensis

Acropogon austrocaledonicus (Hook. f.) Morat LC

 
Malvaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon austrocaledonicus
Acropogon austrocaledonicus
Acropogon austrocaledonicus
Acropogon austrocaledonicus

Acropogon bosseri Morat & Chalopin LC

 
Malvaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon bosseri
Acropogon bosseri
Acropogon bosseri
Acropogon bosseri

Acropogon bullatus (Pancher & Sebert) Morat EN

 
Malvaceae 39 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon bullatus
Acropogon bullatus
Acropogon bullatus
Acropogon bullatus

Acropogon calcicolus Morat & Chalopin VU

 
Malvaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon calcicolus
Acropogon calcicolus
Acropogon calcicolus
Acropogon calcicolus

Acropogon domatifer Morat VU

 
Malvaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon domatifer
Acropogon domatifer
Acropogon domatifer
Acropogon domatifer

Acropogon dzumacensis (Guillaumin) Morat LC

 
Malvaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon dzumacensis
Acropogon dzumacensis
Acropogon dzumacensis
Acropogon dzumacensis

Acropogon fatsioides Schltr. NT

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon fatsioides
Acropogon fatsioides
Acropogon fatsioides

Acropogon francii (Guilluamin) Morat LC

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon francii
Acropogon francii
Acropogon francii
Acropogon francii

Acropogon grandiflorus Morat & Chalopin EN

 
Malvaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon grandiflorus
Acropogon grandiflorus
Acropogon grandiflorus
Acropogon grandiflorus

Acropogon jaffrei Morat & Chalopin EN

 
Malvaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon jaffrei
Acropogon jaffrei
Acropogon jaffrei
Acropogon jaffrei

Acropogon macrocarpus Morat & Chalopin LC

 
Malvaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon macrocarpus
Acropogon macrocarpus
Acropogon macrocarpus
Acropogon macrocarpus

Acropogon margaretae Morat & Chalopin EN

 
Malvaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acropogon margaretae
Acropogon margaretae
Acropogon margaretae
Loading...