ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelmoschus manihot (L.) Medikus 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus (L.) Medikus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum caudatum (Brack.) Ebihara & K.Iwats. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum dentatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats 9 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum flavofuscum (Bosch) Ebihara & K.Iwats 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abrodictyum laetum (Bosch) Ebihara & K.Iwats 8 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon auritum (Wall ex Link) Sweet 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 161 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon mollissimum (Cav.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia simplex (Sparman) Pedley 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia spirorbis Labill. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha grandis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha pancheriana Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthephippium splendidum J.J.Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus ilicifolius L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Achlydosa glandulosa (Schltr.) M.A. Clem. et D.L. Jones 22 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 649 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus aegeridantennatus N.Hallé 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus amplexicaulis (F.M.Bailey) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus atepalus Reichb. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus bracteatus Rendle 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus confusus Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus corniculatus Rendle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus cymbalariifolius F.Muell. & Kraenzl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus elegans Reichb. f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus grandiflorus Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus halleanus Kores 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus heptadactylus Kraenzlin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus macroglossus Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus tenellus Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus tenuilabris Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus uvarius N.Hallé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acianthus veillonis N.Hallé 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acmopyle pancheri (Brongn. & Gris) Pilg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acridocarpus austrocaledonicus Baill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acronychia laevis J.R.Forst. & G.Forst. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon aoupiniensis Morat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon austrocaledonicus (Hook. f.) Morat 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bosseri Morat & Chalopin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon bullatus (Pancher & Sebert) Morat 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon calcicolus Morat & Chalopin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon domatifer Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon dzumacensis (Guillaumin) Morat 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon fatsioides Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon francii (Guilluamin) Morat 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon grandiflorus Morat & Chalopin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon jaffrei Morat & Chalopin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon macrocarpus Morat & Chalopin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon margaretae Morat & Chalopin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon megaphyllus (Bureau & Poisson ex Guillaumin) Morat 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon merytifolius Morat & Chalopin 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon mesophilus Munzinger & Gâteblé 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon moratianus Callm., Munzinger & Lowry 14 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon paagoumenensis Morat et Chalopin 36 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon pilosus Morat & Chalopin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon sageniifolius Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon scheffleraefolius (Guillaumin) Morat 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon schistophilus Morat & Chalopin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon schumannianus Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon tireliae Morat & Chalopin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acropogon veillonii Morat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Actinokentia divaricata (Brongn.) Dammer 27 ചിത്രങ്ങൾ
Actinokentia huerlimannii H. E. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostachys intermedia (Mett.) C.F.Reed 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostachys laevigata (Mett.) C.F.Reed 2 ചിത്രങ്ങൾ
Actinostachys melanesica (Selling) C.F.Reed 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Adenodaphne spathulata Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum aethiopicum L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2576 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum caudatum L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum diaphanum Blume 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum fournieri Copel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum novaecaledoniae Keyserl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 94 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea longipedicellata Baker f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea pancheri Brongniart 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea rufotomentosa Baker f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea schlechteri Melch. ex Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agatea veillonii Munzinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis corbassonii de Laub. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis lanceolata Lindl. ex Warb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis montana de Laub. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis moorei (Lindl.) Mast. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis ovata (C.Moore ex Vieill.) Warb. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia elaeagnoidea (Juss.) Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostophyllum leucocephalum Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aidia congesta (Schltr. & Krause) Ridsdale 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aidia vieillardii (Baill.) Ridsdale 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium vitiense (A.Gray) Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia guillainii Guillaumin 27 ചിത്രങ്ങൾ
Alectryon carinatum Radlk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccana (L.) Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus ternatus (J.R. Forst. & G. Forst.) Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus timoriensis (A. DC.) Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alphandia furfuracea Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alphitonia neocaledonica (Schltr.) Guillaumin 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila stelligera (Holttum) R.M.Tryon 29 ചിത്രങ്ങൾ
Alsophila vieillardii (Mett.) R.M.Tryon 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia balansae Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia coriacea Pancher ex S. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia costata (G.Forster) R. Br 12 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia deplanchei Van Heurck & Müll. Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lanceolifera S.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia legouixiae Van Heurck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia lenormandii Van Heurck & Müll.Arg. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia odontophora Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia quaternata Van Heurck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia sphaerocapitata Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia vieillardii Van Heurck 22 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodiflora R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 126 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia baillonii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia caletioides (Baill.) Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia clusiophylla (Baill.) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia cylindrocarpa Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia glaucophylla Van Heurck & Müll. Arg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia hurlimannii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia kaalaensis Boiteau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia leucogyne Van Heurk & Müller . Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia loeseneriana Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia margaretae Boiteau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia oubatchensis (Schltr.) Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia rubricaulis (Baill.) Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia sarasinii Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia stellata (J.R. Forst. & G. Forster) Roemer & Schultes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alyxia tisserantii Montrouz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Amborella trichopoda Baill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Amphineuron immersum (Blume) Holttum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amphorogyne celastroides Stauffer & Huerl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amphorogyne spicata Stauffer & Huerl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema artensis (Montrouz.) Danser 18 ചിത്രങ്ങൾ
Amyema scandens (Tieghem) Danser 38 ചിത്രങ്ങൾ
Amylotheca dictyophleba (F. Muell.) Tiegh. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrachne numaeensis (Bal.) S.T. Blake 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema neocaledonicum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus imitans Schltr. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Anoectochilus subregularis (Rchb.f.) Ormerod 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocarapa nitidula (Benth.) Penn.ex Mabb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma messianianum Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antirhea rhamnoides (Baill.) Chaw 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum alatum Brack. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum novaecaledoniae Hieron. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum glabratum Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Apiopetalum velutinum Baill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Apium prostratum Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apluda mutica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes clusiifolia (Baill.) Villiers 22 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicula reflexa Blume 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arachniodes aristata (G.Forster) Tindale 14 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bernieri J.Buchholz 22 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria biramulata J.Buchholz 48 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook.f. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria goroensis R.R.Mill & Ruhsam 7 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria humboldtensis J.Buchholz 20 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria laubenfelsii Corbasson 157 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria luxurians (Brongn. & Gris) de Laub. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria montana Brongn. & Gris 54 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria muelleri (Carrière) Brongn. & Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria nemorosa de Laub. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria rulei F.Muell. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria schmidii de Laub. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria scopulorum de Laub. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria subulata Vieill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis fulgens (Labill.) Nielsen 10 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis glandulosa (Guillaumin) Nielsen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis granulosa (Labill.) Nielsen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis lentiscifolia (Benth.) Nielsen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis macradenia (Harms) Nielsen 18 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis paivana 1 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendropsis streptocarpa (Fourn.) Nielsen 22 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus baladensis (Brongn. & Gris) Burret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus paitensis (Schltr.) Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Archirhodomyrtus turbinata (Schltr.) Burret 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum acinetochromum Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevipetalum Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum brevistylum Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum ellipticum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum grunowii Zahlbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum latifolium Vieill. ex Zemann 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum laxum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum montanum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum nitidum Forster & G. Forster 10 ചിത്രങ്ങൾ
Argophyllum vernicosum Daeniker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arillastrum gummiferum (Brongn. & Gris) Pancher ex Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus angustifolius Hochr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus balansae Schindler 27 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus coriaceus Schindler 33 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus cuneatus Schindler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus deplanchei Hochr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus grandifolius Baker f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus leratii Schindler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus macrobotryosus Hochr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus maximus Schindler 13 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus microbotrys Hochr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arthroclianthus obovatus Hochr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropodium neocaledonicum Baker f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arthropteris neocaledonica Copel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Artia balansae (Baill.) Pichon 18 ചിത്രങ്ങൾ
Artia francii (Guillaumin) Pichon 20 ചിത്രങ്ങൾ
Artia lifuana (Baill.) Pichon ex Guillaumin 20 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera arcuata Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera chartacea Radlk. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera collina (Pancher & Sebert) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera gracilipes Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera lepidota Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera nekorensis H. Turner 10 ചിത്രങ്ങൾ
Arytera neoebudensis (Guillaumin) H. Turner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ascarina rubricaulis Solms 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium australasicum (J. Smith) Hook. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium filidens Brownlie 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium laserpitiifolium Lamarck 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1761 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium novaecaledoniae Hook. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium obtusatum G.Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium oligolepidum C. Chr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyodon G. Forst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium polyphyleticum Compton 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pseudobulbiferum Brownlie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pseudotenerum Brownlie 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium subflexuosum Rosenstock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium vieillardii Mett. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astelia neocaledonica Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus aragoensis Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus bracteatus Schltr. & K.Krause 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus heterophyllus (Montrouz.) Guillaumin & Beauvis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus longistipitatus Baill. ex Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus platyxylon (Vieill. ex Pancher & Sebert) Guillaumin 31 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus pterocarpon (Guillaumin) Puttock 8 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus sessilifolius Guillaumin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Atractocarpus vaginatus Baill. ex Guillaumin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex jubata S. Moore 10 ചിത്രങ്ങൾ
Augusta austrocaledonica (Brongn.) Kirkbr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus alticola McPherson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus brevipes Airy Shaw 2 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus carunculatus (Baill.) Airy Shaw 30 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus clusiaceus (Baill.) Airy Shaw 5 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus cuneatus (Airy Shaw) Airy Shaw 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus ellipticus McPherson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus eugeniifolius (Guilluamin) Airy Shaw 5 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus huerlimannii Airy Shaw 6 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus montisdo Airy Shaw 6 ചിത്രങ്ങൾ
Austrobuxus vieillardii (Guillaumin) Airy Shaw 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrogramme decipiens (Mett.) Hennipman 7 ചിത്രങ്ങൾ
Austrogramme marginata (Mett.) E.Fourn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Austromyrtus clusioides (Brongn. & Gris) Burret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Austrotaxus spicata Compton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla pinnata R. Br. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops balansae Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops microstachya Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops oliviformis Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops pachyphylla Baill. ex Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops pancheri Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops sparsiflora (Schltr.) Hjelmqvist 4 ചിത്രങ്ങൾ
Balanops vieillardii Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Balgoya pacifica Morat & Meijden 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia alternifolia Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia anisomera Guillaumin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia balansae (Baill.) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia brongniartii (Baill.) Pax 11 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia buchholzii Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia bureavii (Baill.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia deplanchei (Baill.) Pax 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia drimiflora (Baill.) Schltr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia inophylla (G.Forst.) P.S.Green 35 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia montana (Muell. Arg.) Pax 9 ചിത്രങ്ങൾ
Baloghia neocaledonica (S.Moore) McPherson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 554 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia integrifolia (Montrouz.) Schltr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia longifolia Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia neocaledonica Vieill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia deplanchei (Brongn. & Gris) Vieill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia eriostachys (Brongn. & Gris) Vieill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia favieri H. E. Moore 18 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia glabrata Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia humboldtiana (Brongn.) H. E. Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia iterata H. E. Moore 16 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia moorei J.-C. Pintaud & F. W. Stauffer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia pancheri (Brongn. & Gris) Vieill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia porphyrea H. E. Moore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia sordida H. E. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia tomentosa Becc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia velutina Becc. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Basselinia vestita H. E. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea asplenioides Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea balansae Brongn. & Gris 10 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea comptonii S. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea congesta Virot 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea crassifolia Virot 11 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea filipes Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea gracilis Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea montana (Brongn. & Gris) Virot 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea montisfontium Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea neglecta Virot 3 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea pancheri Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beauprea spathulaefolia Brongn. & Gris 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beaupreopsis paniculata (Brongn. & Gris) R. Virot 4 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia neocaledonica Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia oreophila Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Biancaea decapetala (Roth) O. Deg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bikkia tetrandra (L. f.) A. Rich. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 90 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum chauliodontum Copel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum confusum (E.Fourn.) Brownlie 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum contiguum Mett. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum corbassonii Brownlie 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum diversifolium Mett. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum francii Rosenst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gibbum (Labill.) Mett. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum hirsutum Rosenst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum lenormandii (Baker) Diels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum medium (R.Br.) Christenh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum moorei C.Chr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum obtusatum (Labill.) Mett. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum oceanicum (Rosenst.) Brownlie 6 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum opacum Mett. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spinulosum Poir. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum subcordatum (E.Fourn.) Brownlie 6 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum vieillardii Mett. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea axillaris (Lam.) DC 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea lacera (Burm. f.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia arborea AiryShaw 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia brachypoda Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia castaneifolia Guillaumin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia goniorrhachis Airy Shaw 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia grandidens Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia longipes McPherson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia lucidula AiryShaw 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia phenacostigma AiryShaw 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia rhomboidea (Schltr.) AiryShaw 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia sessiliflora Baill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bocquillonia spicata Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria macrophylla Hornem. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia acutifolia (Choisy) J.W.Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis palustris (Brack.) Hennipman 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus fluviatilis (Torr.) Soják 3 ചിത്രങ്ങൾ
Boronia koniambiensis Däniker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Boronia pancheri (Baill.) Duretto & Bayly 13 ചിത്രങ്ങൾ
Boronia parvifolia (Baker f.) Duretto & Bayly 15 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R. & G. Forst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum absconditum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum aphanopetalum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum argyropus (Endl.) Reichb. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum atrorubens Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum baladeanum J.J. Smith 28 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum betchei F. Muell. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum comptonii Rendle 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum cylindrobulbum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum hexarhopalos Schltr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum keekee N.Hallé 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lingulatum Rendle 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lophoglottis (Guillaumin) Hallé 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum ngoyense Schltr. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum pachyanthum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum polypodioides Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum samoanum Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia dumasii Pintaud & Hodel 23 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia grandiflora Pintaud & Hodel 26 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia hapala H. E. Moore 24 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia koghiensis Pintaud & Hodel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Burretiokentia vieillardii (Brongn. & Gris) Pic. Serm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia crista L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cakile maritima Scop. 4621 ചിത്രങ്ങൾ
Caladenia carnea R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caladenia catenata (Sm.) Druce 41 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe balansae Finet 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe hololeuca Reichb. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe oreadum Rendle 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe triplicata (Willemet) Ames 117 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe ventilabrum Reichb. f. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya neocaledonica I.C.Nielsen & Veillon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callistopteris apiifolia (C. Presl) Copel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Callitriche stagnalis Scop. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris neocaledonica Dummer 16 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris pancheri (Carrière) Byng 39 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris sulcata (Parl.) Schltr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Calochilus neocaledonicus Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Calochlaena straminea (Labill.) M.D.Turner & R.A.White 15 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum caledonicum Vieill. ex Planch. & Triana 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Calymmodon cucullatus (Nees & Blume) C. Presl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Campynemanthe neocaledonica (Rendle) Goldblatt 16 ചിത്രങ്ങൾ
Campynemanthe parva Goldblatt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campynemanthe viridiflora Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canacomyrica monticola Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium oleiferum Baill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia favieri Nielsen 26 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC 27 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia sericea A. Gray 16 ചിത്രങ്ങൾ
Capillipedium spicigerum S.T. Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis artensis Montrouz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis parvifolia Fici 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis quiniflora DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 2625 ചിത്രങ്ങൾ
Carex appressa R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carex indica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex inversonervosa Nelmes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa ovata R.Br. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia deplanchei Sleumer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia kaalaensis Lescot & Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia silvana Schltr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia artensis (Montrouz.) ex Beauvis. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe unn. & Fraser 10 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina collina Poisson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina teres Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia japonica Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cayratia trifolia (L.) Domin 47 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus paniculatus Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis balansae Planch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis conferta 17 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis hypoleuca Planch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis paniculata (Endl.) Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus calyculatus Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium spicatum (L.) Fritsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urban 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostylis subulata Blume 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera manghas L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cerberiopsis neriifolia (S. Moore) Boiteau 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cerberiopsis obtusifolia (v. Heurck & Muell. Arg.) Boiteau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ceriops tagal (Perrottet) C. Robinson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia lepidota H. E. Moore 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes distans (R. Br.) Mett. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes nudiuscula (R.Br.) T.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes sieberi Kunze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes tenuifolia (Burm. f.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cheirostylis montana Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus brachystachys (Schltr.) P.S. Green 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus pedunculatus P.S.Green 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizandra cymbaria R. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 106 ചിത്രങ്ങൾ
Christella parasitica (L.) H.Lév. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Christella prolixa (Willd.) Holttum 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysoglossum ornatum Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus repens Lam. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Citronella macrocarpa Hürliman 7 ചിത്രങ്ങൾ
Citronella sarmentosa (Baill.) R.A.Howard 26 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus macroptera Montrouz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Claoxylon insulanum Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion claoxyloides Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion lasiophyllum Pax & K.Hoffm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion lemurum McPherson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion lochmios McPherson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion macrophyllum Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion marginatum McPherson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion spathulatum Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion veillonii McPherson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion velutinum McPherson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cleidion verticillatum Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cleisostoma pacificum P.J.Cribb & A.Lewis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistanthus stipitatus (Baill.) Müll. Arg. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Clematepistephium smilacifolium (Rchb.f.) N.Hallé 22 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis glycinoides DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis novocaledoniaensis W.T. Wang 20 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis pickeringii Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clinosperma bracteale (Brongn.) Becc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Clinosperma lanuginosa (M.Schmid ex H.E.Moore) Pintaud & W.J.Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clinosperma macrocarpa (H. E. Moore) Pintaud & W. J. Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clinosperma vaginata (Brongn.) Pintaud & W. J. Baker, 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cloezia aquarum (Guillaumin) J. Wyndam Dawson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cloezia artensis (Montrouz.) P.S.Green 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cloezia buxifolia Brongn. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cloezia floribunda Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cocconerion balansae Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cocconerion minus Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Codia albicans Vieill. ex Pamp. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Codia albifrons (Brongn. ex Schinz & Guillaumin) Baker f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Codia belepensis H.C. Hopkins 20 ചിത്രങ്ങൾ
Codia discolor (Brongn. & Gris) Guillaumin 24 ചിത്രങ്ങൾ
Codia ferruginea Brongn. & Gris 10 ചിത്രങ്ങൾ
Codia incrassata Pamp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Codia jaffrei H.C. Hopkins & B. Fogliani 11 ചിത്രങ്ങൾ
Codia mackeeana H.C. Hopkins & B. Fogliani 4 ചിത്രങ്ങൾ
Codia microphylla Vieill. ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Codia montana J.R.Forst. & G.Forst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Codia nitida Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Codia spatulata Brongn. & Gris 23 ചിത്രങ്ങൾ
Codia triverticillata H.C. Hopskins & Pillon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Codia xerophila Pillon, H.C. Hopkins & Gâteblé 16 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum oligogynum McPherson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum peltatum (Labill.) P.S.Green 22 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne lycastoides F. Muell. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coelospermum balansanum Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Coelospermum crassifolium J.T. Johansson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Coelospermum monticolum Baill. ex Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coilochilus neocaledonicus Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina cyanea R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Commersonia bartramia (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonella drupacea (Labill.) Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonella fruticosa T. Hartley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonella lactea 2 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonella sessilifoliola (Guillaumin) T. Hartley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus neocaledonicus Schlechter 13 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus torresianus Gaudich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G. Forst. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline neocaledonica (Baker) B.D Jacks. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera barbata C.B. Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera clarkeana Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera deltoidifolia Vieill. ex C.B. Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera pulchra C.B. Clarke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera sericea C.B. Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coronanthera squamata Virot 5 ചിത്രങ്ങൾ
Corybas aconitiflorus Salisb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Corybas echinulus E.Faria 7 ചിത്രങ്ങൾ
Corybas neocaledonicus (Schltr.) Schltr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corybas pignalii E.Faria 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corynocarpus dissimilis Hemsley 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cossinia trifoliata (Baill.) Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia arundinacea (Sol. Ex Vahl) Kük. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia chamaedendron (Guillaumin) Kük. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia comosa (C.B. Clarke) Kük. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia fragilis (Daeniker) Kük. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia nervosa Raynal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia pubescens Raynal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Costularia xyridioides (Daeniker) Kük. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidium taurinum (Rchb.f.) Szlach. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes bipunctatum (Poiret) Copel. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes humile (G. Forst.) Bosch 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidomanes minutum (Blume) K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Crossosperma velutina (Guillaumin) T.G.Hartley 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crossostylis grandiflora Pancher ex Brongn. & Gris 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crossostylis multiflora Brongn. & Gris ex Pancher & Sebert 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crossostylis seberti Pancher ex Brongn. & Gris 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton cordatulus AiryShaw 1 ചിത്രങ്ങൾ
Croton insularis Baill. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya aristata Kosterm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya chrysea Munzinger & McPherson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya elliptica Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya guillauminii Kosterm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya leptospermoides Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya lifuensis Guillaumin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya longifolia Kosterm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya mackeei Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya macrocarpa Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya macrodesme Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya odorata Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya oubatchensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya phyllostemon Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya pluricostata Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya transversa Kosterm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya velutinosa Kosterm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostylis arachnites (Blume) Hass. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopterella blechnoides (Grev.) Parris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopterella lasiostipes (Mett.) Parris 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia aoupiniensis Hoogl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia atrorubens Schltr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia austrocaledonica Brongn. ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia balansae Brongn. & Gris 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia bopopensis Pillon & H. C. Hopkins 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia bullata Brongn. & Gris 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia deplanchei Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia lenormandii Vieill. ex Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia linearisepala (Guillaumin) Bernardi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia macrophylla Brongn. & Gris 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia montana (Brongn. & Gris) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia pseudoverticillata Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia pterophylla (Brongn. & Gris) Schltr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia pulchella Brongn. & Gris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia purpurea Brongn. & Gris 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia rotundifolia Daeniker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia rupicola Hoogl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia varijuga Hoogl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia vieillardii Brongn. & Gris 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia x alticola Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis apiocarpa Radlk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis azantha Radlk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis fruticosa Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis glabra Adema 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis globosa Adema 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis glomeriflora Radlk. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis inoplaea Radlk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis mackeeana Adema 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis macrocarpa 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis myrmoctona Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis oedipoda Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis petiolulata Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis phalacrocarpa Adema 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis rotundifolia Adema 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis squamosa Adema 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis subfalcata Adema 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis tontoutensis Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis trigonocarpa Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Curculigo orchioides Gaertner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea alata (E.Fourn.) Copel. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea cicatricosa Holttum 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathopsis albicans (Brongn. & Gris) Quinn 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathopsis floribunda Brongn. & Gris 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathopsis violaceospicata (Guillaumin) Quinn 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas seemannii A.Braun 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum balansae (Baill.) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum cardiocarpum (Baill.) Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum deplanchei Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum fragrans (Schltr. & K.Krause) Mouly 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum guillauminianum Baum.-Bod. ex Mouly & Jeanson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum henriettae (Baill.) Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum jasminifolium Guillaumin & MacKee 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum letocartiorum Mouly 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum pancheri (Baill.) Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum pindaiense Mouly 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum sagittatum (Baill.) Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum subalatum Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum tenuipes Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum tieaense Mouly 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclophyllum tiebaghiense Mouly & Jeanson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclosorus interruptus (Willd.) H.Ltô 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea serrulata (R Br) Asch. & Magnus 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum viminale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra ramiflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynorkis fastigiata Thouars 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alternifolius Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphokentia cerifera (H. E. Moore) Pintaud & W. J. Baker 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphokentia macrostachya Pancher ex Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphophoenix alba (H. E. Moore) Pintaud & W. J. Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphophoenix elegans (Brongn. & Gris) H. Wendl. ex Salomon 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphophoenix fulcita (Brongn.) Hook. f. ex Salomon 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphophoenix nucele H. E. Moore 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphosperma balansae (Brongn.) H.Wendl. ex Salomon 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtandra mareensis Däniker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus vieillardii (Parl.) de Laub. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium araucarioides Brongn. & Gris 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium balansae Brongn. & Gris 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium guillauminii J.Buchholz 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium lycopodioides Brongn. & Gris 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium x suprinii Nimsch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Daenikera corallina Huerl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dallachya vitiensis (Benth.) F.Muell. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dasygrammitis crassifrons (Baker f.) Parris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pusilla Mett. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia repens (L. f.) Kunh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Delarbrea balansae (Baill.) Lowry & G.M.Plunkett 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delarbrea collina Vieill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Delarbrea longicarpa R. Viguier 9 ചിത്രങ്ങൾ
Delarbrea paradoxa 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deltaria brachyblastophora Steenis 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium austrocaledonicum Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium begaudii (Cavestro) Schuit. & Peter B.Adams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium bilobum Lindley 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium bowmanii Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium camaridiorum Rchb. f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium camptocentrum Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium casuarinae Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium cleistogamum Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium closterium Rchb.f. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium comatum (Blume) Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium comptonii Rendle 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium conanthum Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crassicaule Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium crassifolium Schltr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium cymatoleguum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium deplanchei Rchb.f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium finetianum Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium fractiflexum Finet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium linguiforme Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium macranthum A. Rich. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium macrophyllum A. Rich. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium macropus (Endl.) Rchb.f. ex Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium masarangense 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium munificum (Finet) Hallé 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium muricatum Finet 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium ngoyense Schtr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium odontochilum Reichb. f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium oppositifolium (Kraenzlin) Hallé 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium ouhinnae Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium pectinatum Finet 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium platygastrium Reichb. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium poissonianum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium speciosum Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium steatoglossum Rchb. F. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium sylvanum Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium unicarinatum Kores 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium vandifolium Finet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium verruciferum Rchb.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium virotii Guillaumin 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 155 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide latifolia (Gaudich.) Chew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide peltata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocnide vitiensis (Seemann) Chew 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrolobium umbellatum (L.) Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Dentella repens Forster & G. Forster 2 ചിത്രങ്ങൾ
Depanthus glaber (C.B. Clarke) S. Moore 25 ചിത്രങ്ങൾ
Depanthus pubescens Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M.Kato 36 ചിത്രങ്ങൾ
Deplanchea sessilifolia Vieill. ex Steenis 28 ചിത്രങ്ങൾ
Deplanchea speciosa Vieill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium heterocarpon (L.) A. DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium kaalense Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium pycnostachyum Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella adenanthera (G.Forst.) R.J.F.Hend. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dicarpellum baillonianum (Loes.) A.C.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dicarpellum pancheri (Baill.) A.C.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicarpellum pronyense (Guillaumin) A.C.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia baudouinii E.Fourn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia munzingeri Noben & Lehnert 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia perriei Noben & Lehnert 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia thyrsopteroides Mett. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera caerulea (G.Forst.) Schinz & Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underwood 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dictymia mackeei Tindale 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dictymia mettenii (Copel.) Copel. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum bimarginatum (Bosch) Ebihara & K.Iwats 6 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoglossum tahitense (Nadeaud) Ebihara & K.Iwats. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Didymoplexis micradenia (Reichb f.) Hemsley 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros balansae Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros brassica F. White 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros calciphila F. White 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros cherrieri F. White 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros erudita F. White 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros fasciculosa (F. Muell.) F. Muell. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros flavocarpa (Vieill. ex Parm.) F. White 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros glans F. White 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros impolita F. White 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros labillardierei F. White 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros macrocarpa Hiern 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros margaretae White 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros minimifolia F. White 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros olen Hiern 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros oubatchensis Kosterm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros pancheri Kosterm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros parviflora (Schltr.) Bakh. f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros pustulata F. White 21 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros revolutissima F. White 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tireliae F. White 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tridentata F. White 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros trisulca F. White 11 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros umbrosa F. White 11 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros veillonii F. White 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros vieillardii (Hiern) Kosterm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros yaouhensis (Schltr.) Kosterm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Diplaziopsis javanica (Blume) C. Chr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium dilatatum Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium echinatum C. Chr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium rosenstockii (Copel.) Brownlie 1 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dipodium punctatum 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteris conjugata Reinw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dischidia immortalis Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandrone spathacea (L. f.) Schumann 12 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum alticola Däniker 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum balansae Virot 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum cosmelioides Pancher ex W.R.B.Oliv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum mackeeanum S.Venter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum ouaiemense Virot 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum ramosum Pancher ex Brongn. & Gris 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dracophyllum verticillatum Labill. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera neocaledonica Raym. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Drymoanthus minimus (Schltr.) Garray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Beddome 15 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes deplanchei (Brongn. & Gris) Merr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Duboisia myoporoides R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dubouzetia acuminata Sprague 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dubouzetia campanulata Pancher ex Brongn. & Gris 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dubouzetia caudiculata Sprague 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dubouzetia confusa Guillaumin & Virot 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dubouzetia guillauminii Virot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dutailliopsis gordonii T.G Hartley 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dutaillyea amosensis (Guillaumin) T. Hartley 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dutaillyea trifoliolata Baill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum bijugum (Labill.) Seemann 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum canalense (Baill.) C. DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum kouiriense Virot 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum macranthum C.DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum macrostachyum C. DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum minutiflorum C. DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum pachypodum (Baill.) C. DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dysoxylum roseum C. DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Earina deplanchei Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Earina floripecten Kraenzl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Earina valida Rchb.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 173 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Einadia nutans (R. Br.) A.J. Scott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus alaternoides Brongn. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus angustifolius Blume 37 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus baudouinii Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus brachypodus Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus bullatus Tirel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus castanaefolius Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus dognyensis Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus geminiflorus Brongn. & Gris 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus gordonii Tirel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus guillainii Vieill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus kaalaensis Däniker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus leratii Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus moratii Tirel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus nodosus Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus ovigerus Brongn. & Gris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus rotundifolius Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus seringii Montrouz. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus spathulatus Brongn. & Gris 18 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus tremulus Tirel & McPherson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus vaccinioides F.Muell. ex Brongn. & Gris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus vieillardii Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus weibelianus Tirel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus yateensis Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron brachycremastron Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron bupleuroides (Guillaumin) R.H.Archer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron cunninghamii Montrouz. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron curtipendulum Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphanthera baumannii (Stauffer) Hallé 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum glabratum (Mett.) S. Moore 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum vieillardii (Mett.) S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elattostachys apetala (Labill.) Radlk. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Elattostachys incisa Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Henschen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis spiralis (Rottb.) Roemer & Schultes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Emmenosperma pancherianum Baill. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Enchylaena tomentosa R.Br. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Endiandra neocaledonica Kosterm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Endiandra polyneura Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Endiandra sebertii Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis amabilis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eria aeridostachya Rchb.f. ex Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eria fitzalanii (F.Muell.) 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eria karicouyensis Schltr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eria robusta (Blume) Lindley 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eria rostriflora Rchb.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eria vieillardii Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eriaxis rigida Rchb.f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon neocaledonicum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon pancheri Lecomte ex Guillaumin & Beauv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrodes oxyglossa Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum couveleense Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novocaledonicum O.E.Schulz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia balansae Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brongniartiana Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia bullata Pancher 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia daenikeri Guillaumin 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia ericoides Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gacognei Montrouz. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gatopensis Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia grisiana Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia homedeboana N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia horizontalis Pancher ex Brongn. Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia hurlimannii Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia kaalensis Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lotoides (Guillaumin) J.W.Dawson & N.Snow 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia mackeeana Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia mendute Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia mouensis Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia noumeensis Guillaumin 53 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia ovigera Brongn. & Gris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia paludosa Pancher ex Brongn. & gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia plurinervia N.Snow, Munzinger & Callm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia poimbailensis (Guillaumin) J.W.Dawson & N.Snow 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia sarasinii Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia sicifolia J.W.Dawson & N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia stricta Pancher ex Brongn. & Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tiwakaensis J.W.Dawson & N.Snow 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia veillonii N.Snow & Callm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia moratii N.Hallé 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eumachia collina (Labill.) Barrabé, C.M. Taylor & Razafim. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eumachia lyciiflora (Baill.) Barrabé, C.M. Taylor & Razafim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eumachia oleoides (Baill.) Barrabé, C.M. Taylor & Razafim. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euodia tietaensis (Guillaumin) T.G.Hartley 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia atoto G. Forst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia obliqua Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pancheri Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tannensis [spp tannensis] Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euroschinus aoupiniensis Hoff 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euroschinus jaffrei Hoff 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euroschinus rubromarginatus Baker f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eustrephus latifolius R.Br. ex Sims 23 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Exocarpos neocaledonicus Schltr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Exocarpos pseudocasuarina Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A. Gray ex Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Falcatifolium taxoides (Brongn. & Gris) de Laub. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus asperula Bureau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculigera Bureau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus austrocaledonica 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus barraui Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cataractarum Vieill. ex Bureau 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus crescentioides Bureau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus dzumacensis Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus habrophylla Bennett ex Seemann 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus heteroselis Bureau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hillii F.M.Bailey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hurlimannii Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus leiocarpa (Bureau) Warb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lifouensis Corner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maialis Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microtophora Corner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus mutabilis Bureau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nitidifolia Bureau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus obliqua G.Forst 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus otophora Corner & Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus otophoroides Corner 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pancheriana Bureau 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus prolixa G. Forst 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pteroporum Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemigera Bureau 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 349 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus scabra G.Forst 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus versicolor Bureau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vieillardiana Bureau 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 133 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virgata Reinw. ex Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus webbiana (Miq.) Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis ovata (Burm. f.) Kern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria neocaledonica Schlr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Flindersia fournieri Pancher & Sebert 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fontainea pancheri (Baill.) Heckel 35 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia arborea Gaudich. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia graminifolia Solms 16 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia lorifolia Martelli 3 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia novocaledonica Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia schlechteri Warb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia spectabilis Solms-Laub. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia sulcata Warb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Freycinetia verruculosa Warb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gahnia aspera (R. Br.) Spengel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gahnia novocaledonensis Benl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia amplexicaulis Vieill. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia balansae Pierre 31 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia densiflora Pierre 3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia hennecartii Pierre ex Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia neglecta Vieill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia pedicellata (G.Forst.) Seem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia puat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia vieillardii Pierre 2 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia virgata Vieill. ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia aubryi Vieill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia oudiepe Vieil. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia urvillei Montrouz. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Garnieria spathulaefolia (Brongn. & Gris) Brongn. & Gris 12 ചിത്രങ്ങൾ
Garuga floribunda Decne. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gastrolepis alticola Munzinger, Mcpherson et Lowry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gastrolepis austrocaledonica (Baill.) R.A.Howard 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geijera balansae (Baill.) Schinz & Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Geijera cauliflora Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois balansae Brongn. & Gris ex Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois belema Pillon & H. C. Hopkins 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois bradfordii H.C. Hopkins 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois hippocastanifolia Guillaumin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois hirsuta Brongn. & Gris 25 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois lanceolata (Vieill. ex Guillaumin) H.C.Hopkins 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois magnifica Baker f. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois montana Vieill. ex Brongn. & Gris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois polyphylla Lécard ex Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois pruinosa Brongn. & Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Geissois racemosa Labill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Geitonoplesium cymosum (R. Br.) A. Cunn. ex Hook 11 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma balansaeanum Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma erythrospermum Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma imbricatum (Guillaumin) C.S.P.Foster & B.J.Conn 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma novaecaledoniae Vieill. ex Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma rupestre 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geniostoma vestitum Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Genoplesium calopterum (Rchb.f.) D.L.Jones & M.A.Clem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila repens (L.) I.M. Johnston 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenia dicarpa R. Br. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Glomera macdonaldii (Schltr.) J.J.Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina evoluta (Daeniker) Mabb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina magnifica Mabb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina neocaledonica S. Moore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina tholicola Mabb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium japonicum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gonatostylis bougainvillei Hallé 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gonatostylis vieillardii (Reichb. f.) Schltr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Gongrodiscus bilocularis H. Turner 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gongrodiscus parvifolius Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gongrodiscus sufferrugineus Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Goniophlebium subauriculatum (Blume) C. Presl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Goniothalamus dumontetii R.M.K.Saunders & J.Munzinger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goniothalamus obtusatus (Baill.) R. M. K. Saunders 14 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera rubicunda 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera scripta (Reichb. f.) Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Goodyera viridiflora (Blume) Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gossia alaternoides (Brongn. & Gris) Burret 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gossia diversifolia (Brongn. & Gris) N.Snow 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gossia kuakuense (Vieill. ex Guillaumin) N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gossia vieillardii (Brongn. & Gris) N.Snow 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania leratii Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis deplanchei (Baker f.) Copel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis pseudoaustralis E.Fourn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum macrostemon Heine 7 ചിത്രങ്ങൾ
Greslania circinata Balansa 9 ചിത്രങ്ങൾ
Greslania montana Balansa 5 ചിത്രങ്ങൾ
Greslania rivularis Balansa 10 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea exul Lindley 17 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea gillivrayi Hook. & Arn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea meisneri Montrouz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia crenata (J.R. Forst.) Schinz & Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda baladensis Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda balansaeana Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda eximia Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda glabrescens (Schltr.) Guillaumin 24 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda heterosepala Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda splendens Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda wagapensis Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina bonduc L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa crenata Radlk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa crenulata Radlk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa fusca Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa glauca 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa gracilis (Pancher & Sebert) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa microsepala Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa ovalis Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa pectinata Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guioa villosa Radlk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnarella aymardii (Hallé) Senghas 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnarella begaudii (Hallé) Senghas 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnarella brigittae (Hallé) Senghas 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnarella florenciae (Hallé) Senghas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnarella neocaledonica (Rendle) Senghas 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema tricholepis Schltr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma chamaecyparis (J.Poiss.) L.A.S.Johnson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma deplancheanum (Miq.) L.A.S.Johnson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma glaucescens (Schltr.) L.A.S.Johnson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma intermedium (Poisson) L.A.S.Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma leucodon (Poisson) L.A.S.Johnson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma nodiflorum (Thunb.) L.A.S.Johnson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma poissonianum (Schltr.) L.A.S.Johnson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnostoma webbianum (Miq.) L.A.S.Johnson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes billardieri (Baill.) Razafim. & B.Bremer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes candollei (Montrouz.) Razafim. & B.Bremer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes decipiens (Schltr.) Razafim. & B.Bremer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes deplanchei (Hook.f.) Razafim. & B.Bremer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes glaucescens (Schltr.) Razafim. & B.Bremer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes kanalensis (Baill. ex Guillaumin) Razafim. & B.Bremer 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes mollis (A.Gray) Razafim. & B.Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes montana (J.T.Johanss.) Razafim. & B.Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes myrtifolia (A.Gray) Razafi m. & B.Bremer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes neocaledonica (S.Moore) Razafim. & B.Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes phyllireoides (Labill.) Razafim. & B.Bremer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gynochthodes truncata (J.T. Johanss.) Razafim. & B.Bremer 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hachettea austrocaledonica Baill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Halfordia kendack (Montrouz.) Guillaumin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule uninervis (Forsss.) Aschers 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila ovalis (R. Br.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Haloragis prostrata J.R. Forst. & G. Forst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane 6 ചിത്രങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia austrocaledonica Baill. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya baudouini Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya cupulata Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya engleriana S. Moore 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya parvifolia Perkins & Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya perbracteolata Jérémie 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya rivularis Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hedycarya symplocoides S. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum neocaledonicum Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium anomalum Hook. & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium foertherianum Diane & Hilger 299 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis reptans (G. Forster) Anderson, T. ex Hemsley 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heritiera littoralis Dryander 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia cordigera Vieill. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (C. Presl) Kubitzki 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hetaeria oblongifolia Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hetaeria whitmeei Reichb. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) Pal. ex Roemer & Schultes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia altigena Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia baudouinii Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia bouletii Veillon 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia comptonii Baker f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia deplancheana Bureau ex Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia ebracteata Bureau ex Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia emarginata Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia favieri Veillon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia heterotricha Bureau ex Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia lucens Brongn. & Gris ex Sebert & Pancher 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia margaretae Veillon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia moratii Veillon 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia nana Daeniker 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia pancheri (Brongn. & Gris) Briquet 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia patula Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia podocarpifolia Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia pulchella (Brongn. & Gris) schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia rubescens Vieill. ex Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia tontoutensis Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia trachyphylla Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia vieillardii (Brongn. & Gris) Gilg 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hibbertia wagapii Vieill. ex Gilg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tiliaceus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Smith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus nutans (G.Forst.) Guillemin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus repandus Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus schlechteri Pax & K.Hoffm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium austrocaledonicum Seem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium betulifolium Däniker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium decurrens (Vieill.) Briq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium deplanchei (Vieill.) Warb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium francii Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium mathieuanum (Vieill.) Briq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium polystachyum (Vieill.) Briq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium rivulare (Vieill.) Briq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium rubiginosum (Vieill.) Briq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium rubrocostatum Sleumer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium serratum Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hooglandia ignambiensis McPherson & Lowry 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya nicholsoniae F.Muell. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Huberantha nitidissima (Dunal) Chaowasku 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia jenkinsii F. Muell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia oreogena Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia penicillanthemum Baill. ex Pancher & Sebert 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hugonia racemosa Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga cordata Prance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga gerontogea (Schltr.) Prance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga lifouana (Däniker) Prance 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga mackeeana Prance 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga minutiflora (Baker f.) Prance 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga myrsinoides (Schltr.) Prance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hunga rhamnoides (Guillaumin) Prance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Rothm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus austrocaledonicus (Vieill.) Schinz & Guillaumin ex Melchior 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus caledonicus (Turcz.) Cretz. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus micranthus Guilluamin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenasplenium unilaterale (Lam.) Hayata 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum deplanchei Mett. ex Kuhn 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum dimidiatum Mett. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum francii (H.Christ) Ebihara & K.Iwats. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum holochilum (Bosch) C.Chr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum humboldtianum E.Fourn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum imbricatum Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum javanicum A.Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum leratii Rosenst. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum mnioides Baker f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum neocaledonicum Rouhan & C.Del Rio 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum pallidum (Blume) Ebihara & K.Iwats. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum rolandiprincipis Rosenst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum subobtusum Rosenst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenorchis serrulata (Hallé) Garay 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum gramineum J.R. Forst. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hypolepis tenuifolia (G.Forst.) Bernhardi ex C. Presl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hypserpa mackeei Forman 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hypserpa neocaledonica Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hypserpa vieillardii Diels 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex sebertii Pancher & Sebert 16 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Pal. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera australis Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebrooke) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm. f.) Merr. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea macrantha Roemer & Schultes 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora aoupinieensis Hoang & Mouly 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora cauliflora 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora clarae Mouly & Pisivin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora collina 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora comptonii S.Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora dzumacensis Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora francii 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ixoroides (Guillaumin) Mouly & B.Bremer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora kuakuensis S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora lecardii Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora longiloba Guilluamin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora margaretae (Hallé) Mouly & B.Bremer 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora schlechteri Bremek 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora vieillardii Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora yaouhensis Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Hallier f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jaffrea xerocarpa (Baill.) H. C. Hopkins & Pillon 13 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum artense Montrouz. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum didymum G. Forst. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum elatum Pancher ex Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mackeeorum P.S. Green 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum neocaledonicum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum noumeense Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Joinvillea plicata 1 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pinensis S.Moore 15 ചിത്രങ്ങൾ
Kanakomyrtus longipetiolata N.Snow 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kanakomyrtus myrtopsidoides Guillaumin ex N.Snow 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis magnifica (H. E. Moore) Pintaud & Hodel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis oliviformis (Brongn. & Gris) Brongn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis piersoniorum Pindaud & Hodel 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kentiopsis pyriformis Pintaud & Hodel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Kermadecia elliptica Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kermadecia pronyensis (Guillaumin) Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kermadecia rotundifolia Brongn. & Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Kermadecia sinuata Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kibaropsis caledonica (Guillaumin) Jérémie 18 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella disticha (Endlicher) Engl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella salicornioides (A. Cunningham) van Tieghem 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga nemoralis (J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenophora gracilis Steetz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenophora lanata A.Cunn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys cordifolia Sleumer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys fasciculata (Guillaumin) Sleumer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys koghiensis (Guillaumin) Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys mandjeliana Sleumer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys planchonellifolia (Guillaumin) Sleumer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiochlamys reticulata (Schltr.) Pax & Hoffman 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis subsericea (Mett.) Tindale 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis tenera (R. Br.) Tindale 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis vieillardii (Mett.) Tindale 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lateristachys lateralis (R.Br.) Holub 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bidentatum Montin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidosperma perteres C.B. Clarke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lepironia articulata (Retz.) Domin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisorus spicatus (L.f.) Li Wang 16 ചിത്രങ്ങൾ
Leptaspis banksii R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leptopetalum biflorum (L.) Neupane & N.Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leptopteris wilkesiana (Brackenr.) C. Chr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lethedon cernua (Baill.) Kosterm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lethedon leratii (Guillaumin) Kosterm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lethedon microphylla (Guillaumin) Kosterm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lethedon oblonga (Schltr.) Kosterm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lethedon salicifolia (Labill.) Aymonin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus austrocaledonica Brongn. & Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus chevalieri J.Buchholz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus yateensis Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tetragonum (Thunb.) Bullock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea ensifolia Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea harveyi Carruth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea nervosa Mett. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea prolongata Fourn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea rufa K.U.Kramer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea vieillardii Mett. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis caespitosa (Thouars) Lindley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis chalandei Finet 16 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis condylobulbon Rchb.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis disepala Reichb. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis elliptica Wight 10 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis gibbosa Finet 17 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis indifferens J.J. Smith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis laxa 8 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis layardii F. Muell. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis leratii Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis phalacrocorax Hallé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis sula Hallé 10 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis zosterops Hallé 7 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea deplanchei Kosterm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea imbricata Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea miana Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea racemiflora Daeniker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea ripidion Guillaumin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Litsea triflora Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lomandra insularis Schltr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis novaecaledoniae Mett. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Longetia buxoides Baill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus anfractuosus (Bak. F.) Kramina & D.D. Sokoloff 8 ചിത്രങ്ങൾ
Loxodiscus coriaceus Hook. f. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia perennis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Luisia teretifolia Gaudich. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lumnitzera racemosa Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium clavatum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium hians E.Fourn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium reticulatum Schkuhr 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia mauritiana Lam. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga alchorneoides Pax & Lingelsh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga coriacea (Baill.) Müll.Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga corymbosa (Müll.Arg.) Müll.Arg. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga tanarius (L.) Müll.Arg. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga vedeliana (Baill.) Müll.Arg. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga vieillardii (Müll.Arg.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina deplanchei (Boeck.) T.Koyama 7 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina juncea (R. Br.) T.Koyama 2 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina maingayi (C.B. Clarke) T.Koyama 5 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerina rubiginosa (Sprengel) T.Koyama 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 30 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 111 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa jaffrei M.Schmid 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maesa novocaledonica Mez 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea neurophylla (Schltr.) Kosterm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mangenotiella stellata M.Schmid 17 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara dissecta (L.f.) Dubard 15 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia assimulata S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia dognyensis Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia ericoides Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia koniamboensis Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia lyonsioides Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia mackeeorum Meve, Gâteblé & Liede 3 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia neocaledonica Meve, Gâteblé & Liede 10 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia nigriflora Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia paulforsteri Meve, Gâteblé & Liede 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia speciosa Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia tylophoroides Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia variifolia Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea mutica Mett. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maxwellia lepidota Baill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Medicosma emarginata T. Hartley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Medicosma latifolia T. Hartley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicosma leratii (Guillaumin) T. Hartley 7 ചിത്രങ്ങൾ
Medicosma subsessilis T. Hartley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Medicosma verticillata T. Hartley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis gigas (Reichb. f.) Schltr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis latilabris (Schltr.) Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis latissima (Schltr.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis montana (Schltr.) Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis paradoxa (Kraenzlin) Hallé 27 ചിത്രങ്ങൾ
Megastylis rara (Schltr.) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Meiogyne baillonii (Guillaumin) Heusden 20 ചിത്രങ്ങൾ
Meiogyne dumetosa (Vieill. ex Guillaumin) Heusden 4 ചിത്രങ്ങൾ
Meiogyne punctulata (Baill.) I.M.Turner & Utteridge 11 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca brevisepala (J.W. Dawson) Craven & J.W. Dawson 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca brongniartii Däniker 20 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca buseana (Guillaumin) Craven & J.W.Dawson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca dawsonii Craven 25 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca gnidioides Brongn. & Gris 15 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca pancheri (Brongn. & Gris) Craven & J.W.Dawson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 267 ചിത്രങ്ങൾ
Melastoma malabathricum L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope glaberrima Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope lasioneura (Baill.) Baill. ex Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Melicope vieillardii (Baill.) Baill ex. Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia odorata L.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melodinus aeneus Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melodinus balansae Baill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Melodinus phylliraeoides Labill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melodinus reticulatus Boiteau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melodinus scandens J.R.Forst. & G.Forst. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Menepetalum cassinoides Loes. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Menepetalum cathoides Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merrill 8 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta balansae Baill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta coriacea Pancher ex Baill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta denhamii Seemann 21 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta oxylaena Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta pachycarpa Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta schizolaena Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Meryta sonchifolia (Linden) Linden & André 12 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros brevistylis J.W. Dawson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros cacuminum J.W. Dawson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros dolichandra Schltr. ex Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros elegans (Montrouz.) Beauvis. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros engleriana Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros humboldtiana Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros laurifolia Brongn. & Gris 1 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros microphylla (Schltr.)J.W. Dawson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros nitida Brongn. & Gris 29 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros operculata 1 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros oreomyrtus Däniker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros paniensis J.W. Dawson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros porphyrea Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros punctata J.W.Dawson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros rotundifolia J.W. Dawson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros tetrasticha Guillaumin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron baudouinii Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron montrouzieri Guillaumin 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron ouenensis (Guillaumin) R. Clark 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron rubiginosum (Guillaumin) R. Clark 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron schlechteri (Harms) R. Clark 8 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia strigosa (Thunb.) C. Presl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Micropera fasciculata (Lindley) Garay 13 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum grossum (Langsd. & Fischer) S.B.Andrews 5 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum latilobatum Hennipman & Hetterscheid 9 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum vieillardii (Mett.) Copel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microtatorchis labatii M.Pignal & Munzinger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Microtis unifolia (G. Forster) Reichb. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schumann & Lauterb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Monococcus echinophorus F. Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Montrouziera cauliflora Planchon & Triana 12 ചിത്രങ്ങൾ
Montrouziera gabriellae Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Montrouziera sphaeroidea Pancher ex Planchon & Triana 25 ചിത്രങ്ങൾ
Montrouziera verticillata Planchon & Triana 25 ചിത്രങ്ങൾ
Morierina montana Vieill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Morierina propinqua Brongn. & Gris 15 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna neocaledonica Baker f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya crenulata Olivier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus crassifolius Dubard & R.Vig. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus fraxinifolius Brongn. & Gris 29 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus gracilis (Dubard & R.Vig.) Lowry 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus involucratus Dubard & R.Vig. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus lanceolatus Dubard & R.Vig. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus pinnatus Brongn. & Gris 8 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus simplicifolius Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myodocarpus vieillardii Brongn. & Gris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum crassifolium G.Forst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum tenuifolium G.Forst. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Myricanthe discolor AiryShaw 14 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine asymmetrica (Mez) Ricketson & Pipoly 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine citrifolia (Mez) Ricketson & Pipoly 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine discocarpa (M.Schmid) Ricketson & Pipoly 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine grandifolia (S.Moore) Ricketson & Pipoly 11 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine humboldtensis (M.Schmid) Ricketson & Pipoly 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine lecardii (Mez) Ricketson & Pipoly 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine ouameniensis (M.Schmid) Ricketson & Pipoly 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine paniensis (M.Schmid) Ricketson & Pipoly 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtastrum rufopunctatum (Pancher ex Brongn. & Gris) Burret 22 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtopsis corymbosa (Labill.) Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtopsis macrocarpa Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtopsis myrtoidea (Baill.) Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtopsis novaecaledoniae Vieill. ex Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtopsis sellingii Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nemuaron vieillardii (Baill.) Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neoguillauminia cleopatra (Baill.) Croizat 22 ചിത്രങ്ങൾ
Neoschmidia calycina T.G. Hartley 7 ചിത്രങ്ങൾ
Neoschmidia pallida T.C.Hartley 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes vieillardii Hook. f. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrodesmus albus Schindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrodesmus ferrugineus Daeniker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrodesmus hochreutineri Schindler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrodesmus parvifolius Schindler 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrodesmus sericeus (Hochr.) Schindler 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis brownii (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1423 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia aragoana Gaudich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nervilia platychila Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neuburgia novocaledonica (Gilg & Benedict) J.Molina & Struwe 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana forsteri Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana fragrans Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Normandia neocaledonica Hook.f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Nothocnide repanda (Blume) Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus aequilateralis (Baum.-Bodenh.) Steenis 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus balansae (Baill.) Steenis 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus baumanniae (Baum.-Bodenh.) Steenis 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus codonandra (Baill.) Steenis 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus discoidea (Baum.-Bodenh.) Steenis 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica 8 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia equitans (G. Forster) Mutel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia fissiglossa Hallé 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia titania Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia bodenheimarum Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia brevituba Boiteau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia grandiflora Boiteau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia inventorum L. Allorge 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia lifuana Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia miana Baill. ex White 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia mulsantii Montrouz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia oppositifolia (Lam.) K.Schum. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia sevenetii Boiteau 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia silvatica Daeniker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia thiollierei Montrouz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Octarrhena oberonioides (Schltr.) Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Octarrhena saccolabioides (Schltr.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria alutacea (Mett.) Perrie & L.D.Sheph. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria angustifolia (Bernh.) C.Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Odontosoria deltoidea (C.Chr.) Lehtonen & Tuomisto 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades pulchra (Thouars) Cribb & M.A.Clem. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oenotrichia macgillivrayi (Fourn.) Brownlie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenotrichia maxima (Fourn.) Copel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia imberbis Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olea paniculata R. Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oncotheca balansae baill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oncotheca humboldtiana (Guillaumin) Morat & Veillon 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum pendulum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum petiolatum Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus compositus (L.) P.Beauv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum orientale (Sprengel) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Orthiopteris firma (Kuhn) Brownlie 14 ചിത്രങ്ങൾ
Orthoceras strictum R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza neocaledonica Morat 12 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus austrocaledonicus (Vieill.) Knobl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus cymosus (Guillaumin) P.S. Green 6 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus monticola (Schltr.) Knobl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia ovalifolia (R. Br.) Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis balansae Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis elsae Knuth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis novaecaledoniae Knuth & Schltr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oxanthera brevipes Stone 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxanthera neocaledonica (Guillaumin) Tanaka 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera balansae Dubard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera brevicalyx (Moldenke) de Kok 37 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera coriacea Dubard 36 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera coronata de Kok 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera crassifolia Virot 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera glandulosa Vieill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera gmelinoides S.Moore 24 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera microcalyx Guillaumin 34 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera morierei Vieill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera neriifolia (Montrouz.) Beauvis. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera oreophila Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera palmatinervia Dubard 20 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera pancheri Dubard 9 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera pulchella Labill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera rugosa Guillaumin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera subverticillata Vieill. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Oxera sulfurea Dubard 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus cinereus (Labill.) Sweet. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pachygone loyaltiensis Diels 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyplectron arifolium Schltr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyplectron neocaledonicum Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paesia rugosula (Labill.) Kuhn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria ajiearoana H.C. Hopkins,Pillon & J.Bradford 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria alaternoides Brongn. & Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria beauverdiana Pampan. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria billardierei (D.Don) Pamp. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria brunhesii Pamp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria calophylla Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria communis Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria confusa Guillaumin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria elegans Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria engleriana Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria ferruginea Brongn. & Gris 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria gatopensis Vieill. ex Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria hirsuta Vieill. ex Pampan. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria humboldtiana Guillaumin ex H.C.Hopkins & J.Bradford 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria mcphersonii H.C. Hopkins,Pillon & J.Bradford 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria minima J.Bradford 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria multijuga Guillaumin ex H.C.Hopkins & J.Bradford 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria ouaiemensis J.Bradford 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria phillyreoides Brongn. & Gris ex Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria reticulata Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria robusta Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria ternata Brongn. & Gris 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria x heterophylla Vieill. ex Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pancheria xaragurensis H. C. Hopkins & Pillon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus altissimus (Brongn.) Solms 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus aragoensis (Brongn.) Solms 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus balansae (Brongn.) Solms 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus belepensis Callm. & Munzinger 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus bernardii H.St.John ex Callm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus bilinearis H.St.John 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus clandestinus Stone 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus decumbens (Brongn.) Solms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus lacuum H.St.John 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus letocartiorum Callm. & Buerki 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus macrocarpus (Brongn.) Solms 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus pancheri (Brongn.) Solms 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus reticulatus Vieill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus serpentinicus H.St.John 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus sphaerocephalus (Brongn.) Solms 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus taluucensis Callm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus tectorius 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus verecundus B.C.Stone 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus viscidus (Brongn.) Solms 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis 51 ചിത്രങ്ങൾ
Paphia neocaledonica (Guillaumin) P.F. Stevens 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paphia paniensis S.Venter & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paracryphia alticola (Schltr.) Steenis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paramollugo digyna (Montrouz.) Sukhor. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parasitaxus usta (Vieill.) de Laub. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia brachiata Baill. ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia catalpaecarpa Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia crebriflora Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia edulis (G. Bennett) Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia effusa S. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia flexilis Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia flexuosa Baill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia franchetii Baill. ex Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia laxiflora Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia longiflora Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia macrophylla Pichon ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia pachycarpa Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia populifolia Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia scabra (Labill.) Markgraf 21 ചിത്രങ്ങൾ
Parsonsia terminaliifolia Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora aurantia G. Forster 15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora barclayi (Seeman) Masters 2 ചിത്രങ്ങൾ
Patersonia neocaledonia Goldblatt & J.C.Manning 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta opulina A. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea falcata (R. Br.) Fée 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Periomphale balansae Baill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Peripterygia marginata (Baill.) Loes. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Peristylus minimiflorus (Krenzlin) Hallé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Peristylus novoebudarum F. Muell. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria attenuata R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius amboinensis Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius daenikeri Kraenzlin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius robertsii F. Muell. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phaius tankervilleae (Banks) Blume 196 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline brachyphylla Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline comosa Labill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline dumbeaensis Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline erubescens Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline indivisa (Baill.) Harms & Loes. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline lucida Vieill. ex Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phelline macrophylla Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus balansae (Herter) A.R.Field & Bostock 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus carinatus (Desv. ex Poir.) Ching 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus ignambiensis (Compton) A.R.Field & Testo 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phlegmaria (L.) T.Sen & U.Sen 20 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phlegmarioides (Gaudich.) A.R.Field & Bostock 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus phyllanthus (Hook. & Arn.) R.D.Dixit 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus schlechteri (E.Pritz.) A.R.Field & Bostock 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus squarrosus (G.Forst.) Á.Löve & D.Löve 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidota pallida Lindl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Phreatia micrantha (A.Rich.) Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phreatia pachyphylla Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phreatia paleata Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phreatia sublata Hallé 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla nodiflora (L.) Greene 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus aoupinieensis M. Schmid 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus avanguiensis M. Schmid 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus baladensis Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus balansaeanus Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus baraouaensis M. Schmid 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus billardierei (Baill.) Müll.Arg. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus bourgeoisii Baill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus buxoides Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus calcicola M. Schmid 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caledonicum (Müll.Arg.) Müll.Arg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus carlottae M. Schmid 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus castus S. Moore 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus cherrieri M. Schmid 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus cornutus Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus deciduiramus Däniker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus deplanchei (Baill.) Müll. Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus dorotheae M. Schmid 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus dzumacensis M. Schmid 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus francii Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus guillauminii Daeniker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus kanalensis Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus koghiensis Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus kouaouaensis M. Schmid 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus koumacensis Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus luciliae M. Schmid 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus macrochorion Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mandjeliaensis M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mangenotii M. Schmid 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus mcphersonii M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus moratii M. Schmid 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus natoensis M. Schmid 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus ningaensis M. Schmid 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus parainduratus M. Schmid 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus parangoyensis M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus paucitepalus M. Schmid 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus peltatus Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pindaiensis M. Schmid 11 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pinjenensis M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus poueboensis M. Schmid 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pronyensis Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pseudotrichopodus M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pterocladus S. Moore 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus serpentinus S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tangoensis M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tiebaghiensis M. Schmid 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tireliae M. Schmid 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tixieri M. Schmid 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus trichopodus Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus unifoliatus M. Schmid 22 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus valeriae M. Schmid 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus vespertilio Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus virgultiramus Däniker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus yvettae M. Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm.f.) Pic.Serm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia balansae (Baehni) Swenson & Munzinger 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia balansana Pierre 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia daenikeri (Aubrév.) Swenson, Bartish & Munzinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia deplanchei (Baill.) Swenson & Munzinger 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia dubia (Pierre ex Guillaumin) Swenson & Munzinger 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia grandiflora Swenson & Munzinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pichonia lecomtei (Guillaumin) T.D. Penn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Picrella glandulosa T.G. Hartley 9 ചിത്രങ്ങൾ
Picrella ignambiensis (Guillaumin) T.G. Hartley & Mabb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper insectifugum C.DC. ex Seem. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pipturus argenteus (G.Forst.) Wedd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia artensis (Montrouz.) Heimerl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia gigantocarpa (Heimerl) Stemm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum aliferum Tirel & Veillon 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum artense Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum baudouinii Brongn.& Gris 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum bernardii Tirel & Veillon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum bouletii Veillon & Tirel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum brevispinum Veillon & Tirel 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum cherrieri Tirel & Veillon 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum coccineum (Montrouz.) Beauvis. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum collinum Guillaumin 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum croceum Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum deplanchei Brongn.& Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum dzumacense Guillaumin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum echinatum Brongn. & Gris 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum gatopense Guillaumin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum gracile Pancher ex Brongn. & Gris 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum heckelii Dubard 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum hematomallum Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum kaalense Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum koghiense Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum lanipetalum Tirel et Veillon 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum leratii Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum leroyanum Tirel & Veillon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum letocartiorum Veillon & Tirel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum loniceroides Brongn.& Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum mackeei Veillon & Tirel 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum malaxanii Veillon & Tirel 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum morierei Veill. ex Guillaumin 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum muricatum Tirel & Veillon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum obovatum Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum oreophilum Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum ornatum Tirel & Veillon 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum oubatchense Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pancheri Brongn. & Gris 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum paniculatum Brongn.& Gris 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum paniense Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum poueboense Guillaumin 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum poumense Guillaumin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum pronyense Guillaumin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum scythophyllum Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum sessilifolium Tirel & Veillon 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum simsonii Montrouz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum sylvaticum Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tanianum Veillon & Tirel 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum verrucosum Veillon & Tirel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum xanthanthum Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella amieuana (Guillaumin) Aubrév. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella baillonii (Zahlbr.) Dub. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella cauliflora Munzinger & Swenson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella cinerea (Pancher ex Baill.) P. Royen 30 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella contermina Pierre ex Dubard 10 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella crassinervia Dubard 11 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella crenata Munzinger & Swenson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella dothioensis (Aubrév.) Swenson, Bartish & Munzinger 11 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella endlicheri (Monttrouz.) Guillaumin & Beauvisage 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella ericiflora Munzinger & Swenson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella glauca Swenson & Munzinger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella kaalaensis Aubrev. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella koumaciensis Aubrev. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella kuebiniensis Aubrev. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella laetevirens (Baill.) Pierre ex Dubard 9 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella latihila Munzinger & Swenson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella lauracea (Baill.) Dubard 13 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella leptostylidifolia Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella lifuana (Baill.) Pierre ex Dub. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella linggensis (Burck) Pierre 7 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella luteocostata Munzinger & Swenson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella mandjeliana Munzinger & Swenson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella microphylla Pierre ex Dubard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella minutiflora Munzinger & Swenson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella pinifolia (Baill.) Dub. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella povilana Swenson & Munzinger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella pronyensis Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella reticulata (Baill.) Pierre ex Dubard 3 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella rheophytopsis v. Royen 4 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella roseoloba Munzinger & Swenson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella rufocostata Munzinger & Swenson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella saligna S. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella skottsbergii Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella sphaerocarpa (Baill.) Dub. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella thiensis Aubrev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella ulfii Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Planchonella wakere (Pancher & Sébert) Pierre 6 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C.Chr. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Platylepis grandiflora (Schltr.) Ormerod 5 ചിത്രങ്ങൾ
Platyspermation crassifolium Guillaumin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus forsteri Benth. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioluma baueri (Montrouz.) Swenson & Munzinger 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioluma crebrifolia (Baill.) Swenson & Munzinger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioluma rubicunda (Pierre ex Baill.) Swenson & Munzinger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioluma sebertii (Pancher) Swenson & Munzinger 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioluma vieillardii (Baill.) Swenson & Munzinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra baillonii (R.Vig.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra crassipes (Baill.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 188 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra elongata (Baill.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra emiliana (Baill.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra gabriellae Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra leptophylla (Veitch ex T.Moore) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra nono (Baill.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra pachyphylla (Harms) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra pancheri Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra plerandroides (R.Vig.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra polydactylis (Montrouz.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra reginae (Linden ex W.Richards) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra veilloniorum Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Plerandra veitchii (Carrière) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurocalyptus austrocaledonicus (Guillaumin) J.W. Dawson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurocalyptus pancheri (Brongn. & Gris) J.W.Dawson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia opposita (Wall.) Alston 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Pneumatopteris costata (Brackenr.) Holttum 12 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus beecherae de Laub. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus colliculatus (N.E.Gray) de Laub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus decumbens N.E.Gray 4 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus gnidioides Carrière 23 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus longifoliolatus Pilg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus lucienii de Laub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus novae-caledoniae Vieill. ex Brongn. & Gris 19 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus polyspermus de Laub. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus sylvestris J.Buchholz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium concolor Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium cristagalli Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 28 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium davidsonii Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 12 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium gongrocarpum (Radlk.) Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 13 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium homei (Seem.) Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium pachycaule Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 15 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium parvifolium Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium plicatum Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 12 ചിത്രങ്ങൾ
Podonephelium subaequilaterum Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polymeria pusilla R. Brown 6 ചിത്രങ്ങൾ
Polyosma brachystachys Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyosma leratii Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polyosma spicata Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium vieillardii (Bosch) Ebihara & K.Iwats 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias biforme (Philipson) Lowry & Plunkett 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias bracteata (R.Vig.) Lowry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias cissodendron (Moore & Mueller) Harms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias crenata (Pancher & Sebert) Frodin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias dioica (Vieill. ex Pancher) Harms 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias lecardii (R.Vig.) Lowry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias mackeei Lowry & Plunkett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias microbotrys (Baill.) Harms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias otopyrena (Baill.) Lowry & Plunkett 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias pancheri (Baill.) Harms 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scopoliae (Baill.) Lowry 10 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9861 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton fluitans Roth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Premna serratifolia L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Pristiglottis montana (Schltr.) Cretz. & J.J. Smith 8 ചിത്രങ്ങൾ
Procris pedunculata (J.R.Forst. & G.Forst.) Wedd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Prosaptia contigua (G. Forst.) C. Presl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prumnopitys ferruginoides (Compton) de Laub. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudelephantopus spicatus (B.Juss. ex Aubl.) C.F.Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum comptonii S. Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum incisum Benoist 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pseuderanthemum variabile (R. Br.) Radlk. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudodiphasium volubile (G.Forst.) Holub 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burtt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolycopodium densum (Rothm.) Holub 13 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria amieuensis Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria ammericola Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria baillonii Schltr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria baladensis (Baill.) Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria belepensis Barrabé & Mouly 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria bourailensis Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria brachylaena (Baill.) Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria calorhamnus (Baill.) Guillaumin ex Däniker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria calothyrsa (Baill.) Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria canalensis (Baill.) Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria cardiochlamys (Baill.) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria comptonii S. Moore 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria coptosperma (Baill.) Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria declieuxioides S. Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria deverdiana Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria faguetii (Baill.) Schltr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria fambartiae Barrabé 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria ferdinandimuelleri Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria frondosa S. Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria fuscopilosa Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria gabriellae (Baill.) Guillaumin 22 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria gneissica S. Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria goniocarpa (Baill.) Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria guillauminiana Barrabé & Mouly 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria hootmawaapensis Barrabé & J.Florence 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria ireneae Barrabé 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria leratii Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria lycioides (Baill.) Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria macroglossa (Baill.) Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microglossa (Baill.) Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria micromyrtus (Baill.) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria monanthos (Baill.) Schltr.) 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria montrouzieri Barrabé & J.Florence 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nekouana (Baill.) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nigotei Barrabé 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nummularioides Baill. ex Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria oua-tilouensis Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria oubatchensis Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pancheri (Baill.) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pininsularis Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria poissoniana (Baill.) Guillaumin ex S.Moore 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pseudomicrodaphne Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pubituba S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria pulchrebracteata Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria roseotincta S. Moore 11 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria rubefacta (S. Moore) Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria rupicola (Baill.) Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria saltiensis (S. Moore) Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria schlechteriana Krause 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria schumanniana Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria semperflorens (Pancher ex Beauvis.) Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria spachiana (Baill.) Guillaumin ex Barrabé & Mouly 11 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria toninensis S. Moore 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria trisulcata (Baill.) Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria vieillardii (Baill.) Guillaumin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria wagapensis Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax odorata (G. Forster) AC. Sm. & Darwin 35 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax paradoxa (Virot) Mouly, 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris balansae E.Fourn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris ensiformis Burm. f. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris laevis Mett. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris novaecaledoniae Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vieillardii Mett. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon redolens (G.Forst.) Fern.- Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostylis bureaviana Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostylis curta R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostylis ophioglossa R. Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostylis splendens D.L.Jones & M.A.Clem. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pterostylis tenuicauda Kraenzl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana attenuata (Labill.) Murdock 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana rolandiprincipis (Rosenst.) Christenh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ptisana salicina (Sm.) Murdock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Purpureostemon ciliatus (J.& G. Forster) Gugerli 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra acuminata (Pierre ex Baill.) Swenson & Munzinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra amplexicaulis Munzinger & Swenson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra atrofusca Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra balansae (Baill.) Swenson & Munzinger 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra belepensis Swenson & Munzinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra benthamii Baill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra blaffartii Swenson & Munzinger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra blanchonii (Aubrév.) Swenson & Munzinger 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra bourailensis Munzinger 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra bracteolata Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra caeruleilatex Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra canaliculata Swenson & Munzinger 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra chartacea Vink 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra comptonii (S. Moore) Vink 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra comptonioides Swenson & Munzinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra confusa Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra controversa (Guillaumin) Vink 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra cylindricarpa Swenson & Munzinger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra decandra (Montrouz.) Vink 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra elliptica Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra fastuosa (baill.) Vink 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra filipes (Benth.) Munzinger & Swenson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra francii (Guillaumin & Dubard) Swenson & Munzinger 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra glabella Swenson & Munzinger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra glaberrima Swenson & Munzinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra gordoniifolia (S.Moore) Swenson & Munzinger 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra goroensis (Aubrév.) Munzinger & Swenson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra grandifolia (Vink) Munzinger & Swenson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra griseosepala Vink 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra heteromera (Vink) Swenson & Munzinger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra intermedia (Baill.) Swenson & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra kaalaensis Aubrev. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra lissophylla (Pierre ex Baill.) Swenson & Munzinger 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra litseiflora (Guillaumin) Swenson & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra longiflora (Benth.) Munzinger & Swenson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra longipetiolata Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra neocaledonica (S. Moore) Vink 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra obscurinervia (Vink) Swenson & Munzinger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra ouaiemensis Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra paniensis Aubrev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra paucinervia Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra petiolata (Vink) Munzinger & Swenson 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra poindimiensis Swenson & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra pubiflora Swenson & Munzinger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra sarlinii (Aubrév.) Swenson & Munzinger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra schmidii (Aubrév.) Swenson & Munzinger 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra sclerophylla Munzinger & Swenson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra sessiliflora Swenson & Munzinger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra sessilifolia (Pancher & Sebert) Swenson & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra vieillardii (Baill.) Vink 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra viridiflora Swenson & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnandra wagapensis (Guillaumin) Munzinger & Swenson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia confluens (R. Br.) Ching 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrrosia serpens (G.Forst.) Ching 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pytinicarpa neocaledonica (Guillaumin) G.L.Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pytinicarpa sarasinii (Däniker) G.L.Nesom 7 ചിത്രങ്ങൾ
Quintinia major (Baill.) Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Quintinia minor (Baill.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quintinia oreophila (Schltr.) Schltr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Quintinia parviflora (Schltr.) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Radiogrammitis neocaledonica (Copel.) Parris 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia balansae (Baill.) Boiteau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia sevenetii Boiteau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia spathulata Boiteau 13 ചിത്രങ്ങൾ
Retrophyllum comptonii (J.Buchholz) C.N.Page 13 ചിത്രങ്ങൾ
Retrophyllum minus (Carrière) N.C.Page 25 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora apiculata Blume 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora samoensis (Hochr.) Salv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora selala (Salv.) Toml. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora stylosa Griffith 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodamnia andromedoides Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodomyrtus locellata (Guillaumin) Burret 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhuacophila javanica Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea balansana Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus moluccanus L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8730 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum spontaneum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Saccolabium papuanum Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salaciopsis longistyla I.H.Müller 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salaciopsis megaphylla (J.Poiss. ex Guillaumin) Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salaciopsis neocaledonica Baker f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Salaciopsis sparsiflora Hürl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Salaciopsis tiwakae I.H.Müller 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola kali L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Sannantha leratii (schltr.) Peter G. Wilson 21 ചിത്രങ്ങൾ
Sannantha pinifolia (Labill.) Peter G. Wilson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sannantha procera (J.W. Dawson) Peter G. Wilson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sannantha virgata (J.R. Forst. & G. Forst.) Peter G Wilson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Santalum austrocaledonicum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcanthopsis nagarensis (Reichb. f.) Garay 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcochilus gildasii Hallé 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcochilus hillii 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcochilus koghiensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcochilus rarus Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocornia quinqueflora (Bunge ex Ung-Stemb.) A.J. Scott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcolobus retusus K.Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcomelicope argyrophylla Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcomelicope follicularis T. Hartley 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcomelicope glauca T. Hartley 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcomelicope leiocarpa (P.S. Green) T. Hartley 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcomelicope megistophylla T. Hartley 2 ചിത്രങ്ങൾ
Saribus jeanneneyi (Becc.) C.D. Bacon & W.J. Baker 25 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola balansae Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola barrierei A.S.Wulff & Munzinger 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola beckii Zahlbr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola coccinea Daeniker 21 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola cylindrica Schltr. & K.Krause 7 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola erosa Guillaumin ex I. Mueller 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola macropyrena I.H. Müller 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola montana Labill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola racemigera Daeniker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Scagea oligostemon (Guillaumin) Mc Pherson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera pseudocandelabrum R. Vig. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea dichotoma (L.) Smith 23 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea fistulosa Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schleinitzia insularum (Guillemin) Burkart 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 34 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenorchis micrantha Reinw. ex Blume 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus juvenis C.B. Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus neocaledonicus C.B. Clarke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria levis Retz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria neocaledonica Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scleroglossum wooroonooran (Bailey) C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Scyphiphora hydrophylacea Gaertner 7 ചിത്രങ്ങൾ
Secamone elliptica R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella firmuloides Warb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella hordeiformis Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella megastachya Baker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella neocaledonica Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella sespillifolia Brownlie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selliguea lanceolata (Mett.) E.Fourn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus atra (G.Forst.) Vieill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus balansae Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus neocaledonica Engl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus poyaensis Hoff 5 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus riparia Virot 8 ചിത്രങ്ങൾ
Semecarpus virotii Hoff 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna gaudichaudii (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes germainii Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes margaretae Nielsen 11 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes petitiana Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Serianthes sachetae Fosb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria austrocaledonica (Bal.) A.Camus 1 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria elegantula (Mez) Morat 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Sleumerodendron austrocaledonicum (Brongn. & Gris) Virot 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea billardierei (Vieill.) A.C.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea haplopoda (Guillaumin) A.C.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea koghiensis Tirel 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea lepida Tirel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea magnifolia Tirel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea montana (Labill.) A.C.Sm. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea ramiflora Tirel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea raynaliana Tirel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax neocaledonica Schltr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax orbiculata Labill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax purpurata J.R.Forst. & G.Forst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax tetraptera Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hugonis Heine 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum insulaepinorum Heine 25 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10369 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pancheri Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum styraciflorum Schltr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tetrandrum R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum vaccinioides Schltr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Solmsia calophylla Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Seeman 34 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora tomentosa L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea cycloptera Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea dagostinii Jaffre & Fambart 2 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea fraxinifolia Brongn. & Gris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea moratii Jaffre & Fambart 3 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea muelleri Brongn. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea pancheri Brongn. & Gris 21 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea pelletieri Jaffre & Fambart 3 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea rigaultii Jaffre & Fambart 11 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea tomentosa Brongn. & Gris 18 ചിത്രങ്ങൾ
Soulamea trifoliata Baill. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sparattosyce balansae A.G.Richt. ex Guillaumin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sparattosyce dioica Bureau 31 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis petri Rchb.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1091 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis unguiculata (Labill.) Rchb.f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce assurgens Ruiz & Pavon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeropteris albifrons (Vieill. ex E.Fourn.) R.M.Tryon 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeropteris intermedia (Mett.) R.M.Tryon 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeropteris novaecaledoniae (Mett.) R.M.Tryon 17 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos invisus (G.Forst.) Holttum 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos richardsii (Baker) Holttum 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaerostephanos unitus (L.) Holttum 45 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenostemon comptonii Baker f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenostemon oppositifolius Hürl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenostemon pachycladum Baill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenostemon tireliae Jérémie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum brongniartianum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum densiflorum Brongn. & Gris 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum ellipticum Vieill. ex Pamp. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum meridionale (Hoogland) Pillon 19 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum pedunculatum Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spiraeanthemum pubescens Pamp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spiranthes sinensis (Pers.) Ames 42 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus comptonii S. Moore 20 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus heterophyllus Brongn. & Gris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus milnei Hook. & Arn. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus phyllodineus S. Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus rubiginosus Brongn. & Gris 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus tremuloides Brongn. & Gris 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus umbelliferus ( JR.& G.Forster ) Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stenocarpus villosus Brongn.& Gris 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stereocaryum neocaledonicum (Brongn. & Gris) Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus brackenridgei (E.Fourn.) H.St.John 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus flabellatus (R. Br.) H. St John 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sticherus montaguei (Compton) Nakai 21 ചിത്രങ്ങൾ
Stichorkis disticha (Thouars) Pfitzer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon angustifolium (Nied.) C.E.Anderson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon discolor (Gand.) C.E.Anderson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon grandifolium (Guillaumin) C.E.Anderson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon gymnopodum (Guillaumin) C.E.Anderson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon mackeeanum C.E.Anderson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon mcphersonii C.E.Anderson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon patricianum-firmenichianum Butaud 2 ചിത്രങ്ങൾ
Storckiella neocaledonica I.C. Nielsen, Labat & Munzinger 16 ചിത്രങ്ങൾ
Storthocalyx chryseus Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Storthocalyx corymbosus Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki 1 ചിത്രങ്ങൾ
Storthocalyx leioneurus Radlk. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Storthocalyx pancheri (Baill.) Radlk. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Storthocalyx sordidus Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Strasburgeria robusta (Vieill. ex Pancher & Sebert) Guillaumin 28 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus brunonianus (Endl.) F.Muell. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Streblus sclerophyllus Corner 8 ചിത്രങ്ങൾ
Stromatopteris moniliformis Mett. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Strongylodon lucidus (G.Forst.) Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia coryphila (Guillaumin) Sleumer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia cymbulae (Labill.) Spreng. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia enervia (Guillaumin) Sleumer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia longistylis (Brongn. & Gris) Sleumer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia pancheri (Brongn. & Gris) F.Muell. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Styphelia veillonii Virot 12 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos arborea (Vieill.) Brongn. & Gris 17 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos caerulescens (Vieill.) Brongn. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos flavescens Brand 1 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos montana (Vieill.) Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos neocaledonica (Vieill.) Nooteboom 12 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos paniensis Pillon & Noteboom 1 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertner 9 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium acre (Pancher ex Guillaumin) J.W. Dawson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aggregatum J.W. Dawson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium amieuense (Guillaumin) J.W. Dawson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium aoupinianum J.W. Dawson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium arboreum (Baker f.) J.W.Dawson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium auriculatum Brongn. & Gris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium austrocaledonicum (Seemann) Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium baladense (Brongn. & Gris) J.W. Dawson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium balansae (Guillaumin) J.W. Dawson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium baudouinii (Brongn. & Gris) N.Snow, Byng & J.W.Dawson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium brachycalyx (Baker f.) J.W. Dawson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium brongniartii (Merrill & Perry) J.W. Dawson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium bullatum (Brongn. & Gris) N.Snow & Byng 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium coccineum J.W. Dawson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium dawsoniana N.Snow, S.L.Young & Callm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium densiflorum Brongh. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium deplanchei (Guillaumin) J.W. Dawson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium elegans (Brongn. & Gris) J.W. Dawson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium francii (Guillaumin) N.Snow, Byng & Munzinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium frutescens Brongn. & Gris 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium guillauminii J.W. Dawson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jaffrei J.W. Dawson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium koniamboense J.W. Dawson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium koumacense J.W. Dawson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium kriegeri Guillaumin 12 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium lateriflorum Brongn. & Gris 10 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium laxeracemosum (Guillaumin) J.W. Dawson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium lecardii Guillaumin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium longifolium (Brongn. & Gris) J.W. Dawson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium macranthum (Brongn. & Gris) 23 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & Perry 13 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium mouanum Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium multipetalum Pancher ex Brongn. & Gris 17 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium neocaledonicum (Seeman) J.W. Dawson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium neoeugenioides N.Snow, Byng & J.W.Dawson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium neolaurifolium N.Snow & Byng 14 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium ngoyense (Schltr.) Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium nitens J.W. Dawson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pancheri Brongn. & Gris 12 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium paniense (Baker f.) J.W. Dawson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pendulinum J.W. Dawson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pennelii (Guillaumin) J.W. Dawson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium poyanum J.W. Dawson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium propinquum (Guillaumin) J.W. Dawson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pseudopinnatum Däniker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pterocalyx Brongn. & Gris 16 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium ramilepis J.W. Dawson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium rhopalanthum Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium rivulare Vieill. ex Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium sarmentosum J.W. Dawson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium schistaceum J.W. Dawson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium schlechterianum Hochr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium toninense (Baker f.) J.W Dawson 27 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium tontoutaense J.W. dawson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium tripetalum Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium veillonii J.W. Dawson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium viriosum Craven & J.W.Dawson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium virotii J.W. Dawson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium wagapense Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium xanthostemifolium (Guillaumin) J.W. Dawson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana cerifera Pancher & Sebert 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 75 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum fasciola (G. Forst.) Seem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum graptolitum Hallé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum hirtum Blume 13 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum muelleri Lindl. ex Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum oreophilum (Schltr.) Kocyan & Schuit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniophyllum rudolfii Kocyan & Schuit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinidium moorei (Hook.) Fourn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma aragoense Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma ateouense M.Schmid 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma boulindaense M.Schmid 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma colnettianum Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma deflexum Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma deroinii M.Schmid 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma ellipticum Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma glandulosum Guillaumin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma golonense M.Schmid 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma gracile Mez 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma grandiflorum Guillaumin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma lenormandii Hook. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma nectandroides Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma nitidum Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma oblongifolium Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma pancheri Mez 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma pauciflorum Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma psaladense Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma robustum Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma rubidum Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma rubriscapum Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma squarrosum Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma vestitum Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma vieillardii Hook. f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tapeinosperma wagapense Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna hexamera (Schltr. & Krause) Jérémie 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna ignambiensis (Guillaumin) Jérémie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna lifouana (Daeniker) Jérémie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna microcarpa (Guillaumin) Jérémie 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna rhypalostigma (Schltr.) Bremek. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna truncatocalyx 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tarenna verticillata Jérémie 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria kouniensis Brownlie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria lifuensis (E.Fourn.) C. Chr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria moorei (Hook.) C.Chr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria pseudosinuata Brownlie 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria seemannii (E.Fourn.) Copel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria sinuata (Labill.) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Telmatoblechnum indicum (Burm.f.) Perrie, D.J.Ohlsen & Brownsey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia leratiana Harms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Teratophyllum wilkesianum (Brack.) Holttum 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1816 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia cherrieri MacKee 21 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia gatopensis Guillaumin 16 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia novocaledonica Daeniker 11 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia rubricarpa Baker f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera billardierei Martelli 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thalassia hemprichii (Ehrenb.) Aschers 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelasis carinata Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thelymitra longifolia J.R.Forst. & G.Forst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa 65 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea artensis Montrouz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea campanulata (Brongn.) Baum.-Bod. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea dagostinii Barrabé & Mouly 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea kaalaensis (N.Hallé & Jérémie) Barrabé & Mouly 8 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea laureana Mouly 12 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea lenormandii (N.Hallé & Jérémie) Barrabé & Mouly 18 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea macrophylla (Brongn.) Baum.-Bod. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea neriifolia (Brongn.) Barrabé & Mouly 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea pachyphylla (Guillaumin) Barrabé & Mouly 8 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea parviflora (Schltr. & K.Krause) Barrabé & Mouly 15 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea retusiflora (Brongn.) Barrabé & Mouly 13 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea rigaultii Barrabé & Mouly 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thiollierea tubiflora (Brongn.) Barrabé & Mouly 21 ചിത്രങ്ങൾ
Thrixspermum merguense (Bailey) Dock 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thuarea involuta (G. Forst.) R. Br. ex Roem. & Schult. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Timonius polygamus (G.Forst.) B.L.Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tinadendron kajewskii (Guillaumin) Achille 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tinadendron noumeanum (Baill.) Achille 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tinospora neocaledonica Forman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tmesipteris lanceolata P.A.Dang. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tmesipteris sigmatifolia Chinnock 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tmesipteris vieillardii P.A.Dang. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trachoma subluteum (Ruppius) Garay 9 ചിത്രങ്ങൾ
Trachymene cussonii (Montrouz.) Burtt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trema cannabina Lour. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Trichospermum inmac (Guillaumin) Burrett 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonostemon cherrieri Veillon 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trimenia neocaledonica Baker f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis calobuxus Brongn. & Gris 36 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis capitulata Brongn. & Gris 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis glauca Brongn. & Gris 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis guillainii Vieill. ex Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis lucida J.W.Dawson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis macphersonii J.W.Dawson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis ninndoensis J.W.Dawson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis polyandra (Guillaumin) P.G.Wilson & J.T.Waterh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis reticulata J.W.Dawson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis vieillardii Brongn. & Gris 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tristaniopsis yateensis J.W.Dawson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tristellateia australasiae A. Rich. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta procumbens Forster & G. Forster 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trophis scandens (Lour.) Hook. & Arn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tropidia viridifusca Kraenzlin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina inopinata Heine 20 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Uraria lagopoides A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Uromyrtus artensis (Moontrouz. ex Guillaumin & Beauv.) Burret 9 ചിത്രങ്ങൾ
Uromyrtus baumannii (Guillaumin) N.Snow & Guymer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Uromyrtus emarginata (Pancher ex Brongn. & Gris) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Uromyrtus ngoyensis (Schltr.) Burret 5 ചിത്രങ്ങൾ
Uromyrtus thymifolia (Guillaumin) Burret 7 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia uliginosa Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Vandenboschia maxima (Blume) Copel. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ventilago buxoides Baill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ventilago neocaledonica Schltr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ventilago pseudocalyculata Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm. f.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vincetoxicum biglandulosum (Endl.) Kuntze 18 ചിത്രങ്ങൾ
Virotia angustifolia (Virot) P.H.Weston & A.R.Mast 16 ചിത്രങ്ങൾ
Virotia francii (Guillaumin) P.H.Weston & A.R.Mast 14 ചിത്രങ്ങൾ
Virotia neurophylla (Guillaumin) P.H.Weston & A.R.Mast 11 ചിത്രങ്ങൾ
Virotia rousselii (Vieill.) P.H.Weston & A.R.Mast 9 ചിത്രങ്ങൾ
Virotia vieillardii (Brongn. & Gris) P.H.Weston & A.R.Mast 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex collina (Montrouz.) Beauvis. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia dichotoma Brongn. & Gris 4 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia ouaiemensis (Guillaumin & Virot) Hoogl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia paitensis Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Weinmannia serrata Brongn. & Gris 6 ചിത്രങ്ങൾ
Wikstroemia indica (L.) C.A.Mey. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Wollastonia lifuana (Hochr.) Fosb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthomyrtus kanalaensis (Hochr.) N.Snow 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon aurantiacus (Brongn. & Gris) Schltr. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon carlii J.W. Dawson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon ferrugineus J.W. Dawson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon francii Guillaumin 28 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon glaucus Pampanini 15 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon gugerlii Merrill 25 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon laurinus (Vieill. ex Pamp.) Guillaumin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon longipes Guillaumin 33 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon macrophyllus Pampanini 12 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon multiflorus (Montrouz.) Beauvisage 31 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon myrtifolius (Brongn. & Gris) Pampanini 21 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon pubescens (Brongn. & Gris) Sebert & Pancher 24 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon ruber (Brongn. & Gris) Sebert & Pancher 15 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon sebertii Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon sulfureus Guillaumin 10 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon velutinus (Gugerli) J.W. Dawson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthostemon vieillardii (Brongn. & Gris) Niedenzu 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xeronema moorei Brongn. & Gris 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum Koenig 32 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia pancheri Baill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia vieillardii Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma bernardianum Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma capillipes Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma grossecrenatum (Sleumer) Lescot 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma inaequinervium Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma kaalaense Sleumer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma lancifolium Sleumer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma molestum Sleumer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma nervosum Guillaumin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma orbiculata (J.R. Forst. & G. Forst.) G. Forst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma pancheri Guillaumin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma peltatum (Sleumer) Lescot 12 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma pininsulare Guillaumin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma serpentinum Sleumer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma vincentii Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris guillauminii Conert 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris neocaledonica Rendle 5 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris pancheri Rendle 12 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum albiflorum Baker f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum pancheri P.S. Green 16 ചിത്രങ്ങൾ
Zehneria baueriana Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zehneria neocaledonia W.J.deWilde & Duyfjes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zeuxine vieillardii (Reichb. f.) Schltr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zieria chevalieri Virot 10 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum baillonii Tieghem 10 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum bicolor Tieghem 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum crassifolium (Baill.) Vink 12 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum cristatum Vink 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum fraterculum Vink. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum oligostigma Vink 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum pancheri (Baillon) Vink 8 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum pauciflorum (Baker f.) Vink 4 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum schlechteri (Guillaumin) Vink 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum stipitatum Baill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum tanyostigma Vink 6 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum vieillardii Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Zygogynum vinkii Sampson 2 ചിത്രങ്ങൾ