ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acridocarpus austrocaledonicus Baill.

 
Malpighiaceae 28 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus
Acridocarpus austrocaledonicus

Stigmaphyllon angustifolium (Nied.) C.E.Anderson

 
Malpighiaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon  angustifolium
Stigmaphyllon  angustifolium
Stigmaphyllon  angustifolium
Stigmaphyllon  angustifolium

Stigmaphyllon discolor (Gand.) C.E.Anderson

 
Malpighiaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon discolor
Stigmaphyllon discolor
Stigmaphyllon discolor
Stigmaphyllon discolor
Stigmaphyllon gymnopodum
Stigmaphyllon gymnopodum
Stigmaphyllon gymnopodum
Stigmaphyllon gymnopodum

Stigmaphyllon mackeeanum C.E.Anderson VU

 
Malpighiaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum
Stigmaphyllon mackeeanum

Stigmaphyllon mcphersonii C.E.Anderson EN

 
Malpighiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon mcphersonii
Stigmaphyllon mcphersonii

Tristellateia australasiae A. Rich.

 
Malpighiaceae 174 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae