ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acronychia laevis J.R.Forst. & G.Forst. LC

 
Rutaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acronychia laevis
Acronychia laevis
Acronychia laevis
Acronychia laevis

Boronia koniambiensis Däniker VU

 
Rutaceae 13 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boronia koniambiensis
Boronia koniambiensis
Boronia koniambiensis
Boronia koniambiensis

Boronia pancheri (Baill.) Duretto & Bayly

 
Rutaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boronia pancheri
Boronia pancheri
Boronia pancheri
Boronia pancheri

Boronia parvifolia (Baker f.) Duretto & Bayly

 
Rutaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boronia parvifolia
Boronia parvifolia
Boronia parvifolia
Boronia parvifolia

Citrus macroptera Montrouz.

 
Rutaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus macroptera
Citrus macroptera
Citrus macroptera

Comptonella drupacea (Labill.) Guillaumin

 
Rutaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea

Comptonella fruticosa T. Hartley EN

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella fruticosa
Comptonella fruticosa

Comptonella lactea

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella lactea
Comptonella lactea

Comptonella sessilifoliola (Guillaumin) T. Hartley

 
Rutaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella sessilifoliola
Comptonella sessilifoliola
Comptonella sessilifoliola

Crossosperma velutina (Guillaumin) T.G.Hartley DD

 
Rutaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crossosperma velutina
Crossosperma velutina
Crossosperma velutina
Crossosperma velutina

Dutailliopsis gordonii T.G Hartley VU

 
Rutaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dutailliopsis gordonii
Dutailliopsis gordonii
Dutailliopsis gordonii
Dutailliopsis gordonii

Dutaillyea amosensis (Guillaumin) T. Hartley VU

 
Rutaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dutaillyea amosensis
Dutaillyea amosensis
Dutaillyea amosensis
Dutaillyea amosensis

Dutaillyea trifoliolata Baill.

 
Rutaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dutaillyea trifoliolata
Dutaillyea trifoliolata
Dutaillyea trifoliolata
Dutaillyea trifoliolata

Euodia tietaensis (Guillaumin) T.G.Hartley

 
Rutaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euodia tietaensis
Euodia tietaensis
Euodia tietaensis
Euodia tietaensis

Flindersia fournieri Pancher & Sebert

 
Rutaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Flindersia fournieri
Flindersia fournieri
Flindersia fournieri
Flindersia fournieri

Geijera balansae (Baill.) Schinz & Guillaumin

 
Rutaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geijera balansae
Geijera balansae
Geijera balansae
Geijera balansae

Geijera cauliflora Baill.

 
Rutaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geijera cauliflora
Geijera cauliflora
Geijera cauliflora
Geijera cauliflora

Halfordia kendack (Montrouz.) Guillaumin LC

 
Rutaceae 26 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Halfordia kendack
Halfordia kendack
Halfordia kendack
Halfordia kendack

Medicosma emarginata T. Hartley

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicosma emarginata
Medicosma emarginata

Medicosma latifolia T. Hartley CR

 
Rutaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicosma latifolia
Medicosma latifolia
Medicosma latifolia
Medicosma latifolia

Medicosma leratii (Guillaumin) T. Hartley

 
Rutaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicosma leratii
Medicosma leratii
Medicosma leratii
Medicosma leratii

Medicosma subsessilis T. Hartley

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicosma subsessilis
Medicosma subsessilis

Medicosma verticillata T. Hartley

 
Rutaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Medicosma verticillata
Medicosma verticillata
Medicosma verticillata

Melicope glaberrima Guillaumin

 
Rutaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope glaberrima
Melicope glaberrima
Melicope glaberrima
Melicope glaberrima

Melicope lasioneura (Baill.) Baill. ex Guillaumin

 
Rutaceae 11 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope lasioneura
Melicope lasioneura
Melicope lasioneura
Melicope lasioneura

Melicope vieillardii (Baill.) Baill ex. Guillaumin

 
Rutaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicope vieillardii
Melicope vieillardii
Melicope vieillardii
Melicope vieillardii

Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn. LC

 
Rutaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Micromelum minutum
Micromelum minutum
Micromelum minutum
Micromelum minutum

Murraya crenulata Olivier

 
Rutaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya crenulata
Murraya crenulata
Murraya crenulata
Murraya crenulata

Murraya paniculata (L.) Jack

കാട്ടുകറിവേപ്പ്
Rutaceae 1,182 905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata
Murraya paniculata

Myrtopsis corymbosa (Labill.) Guillaumin

 
Rutaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtopsis corymbosa
Myrtopsis corymbosa
Myrtopsis corymbosa
Myrtopsis corymbosa

Myrtopsis macrocarpa Schltr.

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtopsis macrocarpa
Myrtopsis macrocarpa

Myrtopsis myrtoidea (Baill.) Guillaumin

 
Rutaceae 13 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtopsis myrtoidea
Myrtopsis myrtoidea
Myrtopsis myrtoidea
Myrtopsis myrtoidea

Myrtopsis novaecaledoniae Vieill. ex Engl.

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtopsis novaecaledoniae
Myrtopsis novaecaledoniae

Myrtopsis sellingii Guillaumin

 
Rutaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtopsis sellingii
Myrtopsis sellingii
Myrtopsis sellingii
Myrtopsis sellingii

Neoschmidia calycina T.G. Hartley EN

 
Rutaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina
Neoschmidia calycina

Neoschmidia pallida T.C.Hartley LC

 
Rutaceae 17 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida
Neoschmidia pallida

Oxanthera brevipes Stone VU

 
Rutaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxanthera brevipes
Oxanthera brevipes
Oxanthera brevipes
Oxanthera brevipes

Oxanthera neocaledonica (Guillaumin) Tanaka EN

 
Rutaceae 12 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxanthera neocaledonica
Oxanthera neocaledonica
Oxanthera neocaledonica
Oxanthera neocaledonica

Picrella glandulosa T.G. Hartley LC

 
Rutaceae 9 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa
Picrella glandulosa

Sarcomelicope argyrophylla Guillaumin

 
Rutaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla
Sarcomelicope argyrophylla

Sarcomelicope follicularis T. Hartley

 
Rutaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcomelicope follicularis
Sarcomelicope follicularis
Sarcomelicope follicularis

Sarcomelicope glauca T. Hartley CR

 
Rutaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca
Sarcomelicope glauca

Sarcomelicope leiocarpa (P.S. Green) T. Hartley

 
Rutaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcomelicope leiocarpa
Sarcomelicope leiocarpa
Sarcomelicope leiocarpa
Sarcomelicope leiocarpa

Sarcomelicope megistophylla T. Hartley

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcomelicope megistophylla
Sarcomelicope megistophylla

Zanthoxylum albiflorum Baker f.

 
Rutaceae 14 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum albiflorum
Zanthoxylum albiflorum
Zanthoxylum albiflorum
Zanthoxylum albiflorum

Zanthoxylum pancheri P.S. Green

 
Rutaceae 16 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum pancheri
Zanthoxylum pancheri
Zanthoxylum pancheri
Zanthoxylum pancheri

Zieria chevalieri Virot

 
Rutaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zieria chevalieri
Zieria chevalieri
Zieria chevalieri
Zieria chevalieri