ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantum aethiopicum L.

 
Pteridaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum aethiopicum
Adiantum aethiopicum
Adiantum aethiopicum
Adiantum aethiopicum

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,576 2,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum diaphanum Blume

 
Pteridaceae 18 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum
Adiantum diaphanum

Adiantum fournieri Copel.

 
Pteridaceae 12 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum fournieri
Adiantum fournieri
Adiantum fournieri
Adiantum fournieri

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 235 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum novaecaledoniae Keyserl.

 
Pteridaceae 15 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum novaecaledoniae
Adiantum novaecaledoniae
Adiantum novaecaledoniae
Adiantum novaecaledoniae

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 94 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum