ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Austrogramme decipiens (Mett.) Hennipman

 
Pteridaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrogramme decipiens
Austrogramme decipiens
Austrogramme decipiens
Austrogramme decipiens

Austrogramme marginata (Mett.) E.Fourn.

 
Pteridaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Austrogramme marginata
Austrogramme marginata
Austrogramme marginata
Austrogramme marginata