ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Comptonella drupacea (Labill.) Guillaumin

 
Rutaceae 6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea
Comptonella drupacea

Comptonella fruticosa T. Hartley EN

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella fruticosa
Comptonella fruticosa

Comptonella lactea

 
Rutaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella lactea
Comptonella lactea

Comptonella sessilifoliola (Guillaumin) T. Hartley

 
Rutaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comptonella sessilifoliola
Comptonella sessilifoliola
Comptonella sessilifoliola