ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Haplopteris elongata (Sw.) E.H.Crane

 
Pteridaceae 6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haplopteris elongata
Haplopteris elongata
Haplopteris elongata
Haplopteris elongata

Haplopteris zosterifolia (Willd.) E.H.Crane

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Haplopteris zosterifolia
Haplopteris zosterifolia