ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Pellaea falcata (R. Br.) Fée

 
Pteridaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea falcata
Pellaea falcata
Pellaea falcata
Pellaea falcata