ന്യൂ കാലിഡോണിയ ന്യൂ കാലിഡോണിയയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tristellateia australasiae A. Rich.

 
Malpighiaceae 163 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae
Tristellateia australasiae