യൂറോപ്യൻ വിളകൾ യൂറോപ്യൻ വിളകൾ നട്ടുവളർത്തി സംഭാവനകൾ

Tanja Klinger
Tanja Klinger 19 മേയ് 2022

Lactuca sativa L.

ഉർവച്ചീര Asteraceae

Lactuca sativa ഇല
leaf
Geneviève Lesur
Geneviève Lesur 19 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
Doğanay Demirtaş
Doğanay Demirtaş 17 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
ഇല

+1

leaf
Franz K. Nicklis
Franz K. Nicklis 17 മേയ് 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
Okan Okan
Okan Okan 16 മേയ് 2022

Solanum lycopersicum L.

തക്കാളി Solanaceae

Solanum lycopersicum ഇല
leaf
Sandra Lavergne
Sandra Lavergne 16 മേയ് 2022

Solanum tuberosum L.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് Solanaceae

Solanum tuberosum ഇല
leaf
Sandra Lavergne
Sandra Lavergne 16 മേയ് 2022

Allium cepa L.

ഉള്ളി Amaryllidaceae

Allium cepa ഇല
leaf
Parzelle 13
Parzelle 13 16 മേയ് 2022

Lactuca sativa L.

ഉർവച്ചീര Asteraceae

Lactuca sativa ഇല
leaf
Sandra Lavergne
Sandra Lavergne 16 മേയ് 2022

Cucumis melo L.

തയ്ക്കുമ്പളം Cucurbitaceae

Cucumis melo ഇല
leaf
Parzelle 13
Parzelle 13 16 മേയ് 2022

Rote Rübe

 

ഇല
leaf
Parzelle 13
Parzelle 13 16 മേയ് 2022

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ Apiaceae

Anethum graveolens ഇല
leaf
Sandra Lavergne
Sandra Lavergne 16 മേയ് 2022

Cucumis sativus L.

വെള്ളരി Cucurbitaceae

Cucumis sativus ഇല
leaf
Jean-Claude Mathé
Jean-Claude Mathé 16 മേയ് 2022

Coleonema pulchrum Hook.

 

പുഷ്പം
flower
Adnan YILMAZ
Adnan YILMAZ 14 മേയ് 2022

Taxodium distichum (L.) Rich.

 

ഇല
leaf
Ronny Krutsch
Ronny Krutsch 15 മേയ് 2022

Olea europaea L.

ഒലിവ് Oleaceae

Olea europaea ഇല
leaf
Diederik Pietersma
Diederik Pietersma 4 മേയ് 2022

Bromus hordeaceus

 

ഇല
leaf
Loading...