ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

 
4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat

 
76 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
7 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium scherzerianum Schott

 
2,217 1,968 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Anthurium veitchii Mast.

 
88 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii

Anthurium warocqueanum T.Moore

 
54 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum

Philodendron verrucosum L.Mathieu ex Schott

 
144 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum