ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Anthurium crystallianum cv. 'White King'

 
Araceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium crystallianum cv. 'White King'
Anthurium crystallianum cv. 'White King'

Anthurium dolichostachyum Sodiro

 
Araceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum
Anthurium dolichostachyum

Anthurium faustomirandae Pérez-Farr. & Croat

 
Araceae 36 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae
Anthurium faustomirandae

Anthurium grandifolium (Jacq.) Kunth

 
Araceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium
Anthurium grandifolium

Anthurium scherzerianum Schott

 
Araceae 721 607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum
Anthurium scherzerianum

Anthurium veitchii Mast.

 
Araceae 71 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii
Anthurium veitchii

Anthurium warocqueanum T.Moore

 
Araceae 43 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum
Anthurium warocqueanum

Philodendron verrucosum L.Mathieu ex Schott

 
Araceae 86 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum