ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Philodendron verrucosum L.Mathieu ex Schott

 
149 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum