ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - ക്ലൗഡ് ഫോറസ്റ്റ് സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Philodendron verrucosum L.Mathieu ex Schott

 
Araceae 84 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum
Philodendron verrucosum