ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ സംഭാവനകൾ

Derry
Derry 19 സെപ്റ്റ. 2020

Anigozanthos spp.

Haemodoraceae

Anigozanthos spp. പുഷ്പം
flower
Mung Ching Pang
Mung Ching Pang 2 ഏപ്രി. 2020

Gazania spp.

Asteraceae

Gazania spp. ഇല
leaf
Calvin Calvin Ong
Calvin Calvin Ong 24 ഡിസം. 2019

Anigozanthos spp.

Haemodoraceae

Anigozanthos spp. പുറംതൊലി
bark
Jia Hui Tiong
Jia Hui Tiong 19 ജൂൺ 2019

Camellia japonica L.

കാമിലിയ ജാപോനിക Theaceae

Camellia japonica ഇല
leaf
Camellia japonica പുഷ്പം
flower
Loading...