ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ സംഭാവനകൾ

andrea green
andrea green 15 ഒക്ടോ. 2022

Digitalis purpurea L.

തിലപുഷ്‌പി Plantaginaceae

Digitalis purpurea പുഷ്പം
flower
andrea green
andrea green 15 ഒക്ടോ. 2022

Camellia japonica L.

കാമിലിയ ജാപോനിക Theaceae

Camellia japonica പുഷ്പം
flower
Jia Hui Tiong
Jia Hui Tiong 19 ജൂൺ 2019

Camellia japonica L.

കാമിലിയ ജാപോനിക Theaceae

Camellia japonica ഇല
leaf
Camellia japonica പുഷ്പം
flower
Loading...