ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon spp.

 
Malvaceae 157 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon spp.
Abutilon spp.
Abutilon spp.
Abutilon spp.

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 11,051 9,308 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Adenanthos sericeus Labill.

 
Proteaceae 97 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 3,474 3,014 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 294 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme

Agapanthus spp.

 
Amaryllidaceae 100 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.

Agave guiengola Gentry EN

 
Asparagaceae 109 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave guiengola
Agave guiengola
Agave guiengola
Agave guiengola

Agave spp.

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agave spp.

Agave victoriae-reginae T.Moore LC

 
Asparagaceae 389 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae

Aloe polyphylla Pillans

 
Asphodelaceae 72 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla

Alstroemeria spp.

 
Alstroemeriaceae 323 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.

Anigozanthos flavidus DC.

 
Haemodoraceae 270 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus

Anigozanthos spp.

 
Haemodoraceae 185 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

 
Asteraceae 1,682 1,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens

Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'

 
Asphodelaceae 169 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'

Artemisia spp.

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia spp.
Artemisia spp.
Artemisia spp.

Aster amellus L.

 
Asteraceae 2,247 1,819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 7,106 5,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Bombax ceiba L. LC

 
Malvaceae 387 240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don

 
Myrtaceae 869 585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis

Camellia japonica L. LC

കാമിലിയ ജാപോനിക
Theaceae 9,802 8,331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica

Citrus aurantium L.

 
Rutaceae 722 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

 
Amaryllidaceae 3,163 2,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

 
Cupressaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

Curio talinoides (DC.) P.V.Heath

 
Asteraceae 558 400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides

Cyclamen spp.

 
Primulaceae 201 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.

Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc. LC

 
Vitaceae 68 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies NT

 
Asteraceae 165 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis

Dahlia spp.

 
Asteraceae 246 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.

Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes

 
Aizoaceae 96 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum

Delphinium spp.

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium spp.
Delphinium spp.

Dianthus spp.

 
Caryophyllaceae 39 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus spp.
Dianthus spp.
Dianthus spp.
Dianthus spp.

Digitalis purpurea L.

 
Plantaginaceae 18,014 15,363 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Disphyllum cv. 'Sunburn'

 
Aizoaceae 75 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'

Dracaena draco (L.) L.

ഡ്രാഗൺസ് ബ്ലഡ് ട്രീ
Asparagaceae 1,315 999 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco

Echeveria cv. 'Apus'

 
Crassulaceae 93 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'

Echeveria spp.

 
Crassulaceae 231 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echeveria spp.
Echeveria spp.
Echeveria spp.
Echeveria spp.

Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. EN

 
Zamiaceae 100 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus

Encephalartos lehmannii Lehm. VU

 
Zamiaceae 47 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii

Eremophila nivea Chinnock

 
Scrophulariaceae 228 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eremophila nivea
Eremophila nivea
Eremophila nivea
Eremophila nivea

Erica verticillata P.J.Bergius

 
Ericaceae 69 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica verticillata
Erica verticillata
Erica verticillata
Erica verticillata

Eriocapitella hupehensis (Lemoine) Christenh. & Byng

 
Ranunculaceae 70 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 361 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri

Euphorbia flanaganii N.E.Br.

 
Euphorbiaceae 488 452 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii

Euryops pectinatus (L.) Cass.

 
Asteraceae 1,850 1,454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 4,953 4,100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica

Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes

 
Aizoaceae 797 662 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina

Ferocactus herrerae J.G.Ortega VU

 
Cactaceae 182 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Loading...