ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon spp.

 
Malvaceae 116 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon spp.
Abutilon spp.
Abutilon spp.
Abutilon spp.

Acanthus mollis L.

 
Acanthaceae 8,159 6,941 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Adenanthos sericeus Labill.

 
Proteaceae 78 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus
Adenanthos sericeus

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,201 1,899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae 245 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme

Agapanthus spp.

 
Amaryllidaceae 70 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.
Agapanthus spp.

Agave guiengola Gentry EN

 
Asparagaceae 100 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave guiengola
Agave guiengola
Agave guiengola
Agave guiengola

Agave spp.

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agave spp.

Agave victoriae-reginae T.Moore LC

 
Asparagaceae 254 187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae
Agave victoriae-reginae

Aloe polyphylla Pillans

 
Asphodelaceae 53 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla
Aloe polyphylla

Alstroemeria spp.

 
Alstroemeriaceae 181 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.
Alstroemeria spp.

Anigozanthos flavidus DC.

 
Haemodoraceae 168 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus
Anigozanthos flavidus

Anigozanthos spp.

 
Haemodoraceae 145 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.
Anigozanthos spp.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

 
Asteraceae 1,212 866 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens

Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'

 
Asphodelaceae 306 189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'
Aristaloe aristata cv. 'Cosmo'

Artemisia spp.

 
Asteraceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia spp.
Artemisia spp.
Artemisia spp.

Aster amellus L.

 
Asteraceae 1,683 1,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 3,466 2,741 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Bombax ceiba L. LC

ഇലവ്
Malvaceae 269 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba
Bombax ceiba

Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don

 
Myrtaceae 240 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis
Callistemon viminalis

Camellia japonica L. LC

കാമിലിയ ജാപോനിക
Theaceae 6,961 5,998 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica
Camellia japonica

Citrus aurantium L.

മുസംബി
Rutaceae 358 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium
Citrus aurantium

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

 
Amaryllidaceae 2,390 2,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

 
Cupressaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

Curio talinoides (DC.) P.V.Heath

 
Asteraceae 387 252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides

Cyclamen spp.

 
Primulaceae 145 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.
Cyclamen spp.

Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc. LC

 
Vitaceae 48 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae
Cyphostemma juttae

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies

 
Asteraceae 61 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis

Dahlia spp.

 
Asteraceae 227 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.

Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes

 
Aizoaceae 133 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum
Delosperma echinatum

Delphinium spp.

 
Ranunculaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium spp.
Delphinium spp.

Dianthus spp.

 
Caryophyllaceae 39 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus spp.
Dianthus spp.
Dianthus spp.
Dianthus spp.

Digitalis purpurea L.

തിലപുഷ്‌പി
Plantaginaceae 14,443 12,440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea
Digitalis purpurea

Disphyllum cv. 'Sunburn'

 
Aizoaceae 74 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'
Disphyllum cv. 'Sunburn'

Dracaena draco (L.) L.

ഡ്രാഗൺസ് ബ്ലഡ് ട്രീ
Asparagaceae 808 594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco

Echeveria cv. 'Apus'

 
Crassulaceae 85 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'
Echeveria cv. 'Apus'

Echeveria spp.

 
Crassulaceae 282 268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echeveria spp.
Echeveria spp.
Echeveria spp.
Echeveria spp.

Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. EN

 
Zamiaceae 64 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus

Encephalartos lehmannii Lehm. NT

 
Zamiaceae 29 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii

Eremophila nivea Chinnock

 
Scrophulariaceae 128 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eremophila nivea
Eremophila nivea
Eremophila nivea
Eremophila nivea

Erica verticillata P.J.Bergius

 
Ericaceae 42 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erica verticillata
Erica verticillata
Erica verticillata
Erica verticillata
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis
Eriocapitella hupehensis

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 259 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri

Euphorbia flanaganii N.E.Br.

 
Euphorbiaceae 485 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii
Euphorbia flanaganii

Euryops pectinatus (L.) Cass.

 
Asteraceae 991 772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.

 
Araliaceae 3,165 2,632 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica
Fatsia japonica

Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes

 
Aizoaceae 597 478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina
Faucaria tigrina

Ferocactus herrerae J.G.Ortega VU

 
Cactaceae 107 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Loading...