ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.

 
Asteraceae 1,447 1,077 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens
Argyranthemum frutescens

Artemisia spp.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Artemisia spp.
Artemisia spp.

Aster amellus L.

 
Asteraceae 1,791 1,451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus
Aster amellus

Curio talinoides (DC.) P.V.Heath

 
Asteraceae 451 309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides
Curio talinoides

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies NT

 
Asteraceae 90 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis
Dahlia imperialis

Dahlia spp.

 
Asteraceae 227 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.
Dahlia spp.

Euryops pectinatus (L.) Cass.

 
Asteraceae 1,323 1,034 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus
Euryops pectinatus

Gazania spp.

 
Asteraceae 332 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gazania spp.
Gazania spp.
Gazania spp.
Gazania spp.

Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden

 
Asteraceae 5,634 4,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacobaea maritima
Jacobaea maritima
Jacobaea maritima
Jacobaea maritima