ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 330 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri

Ferocactus herrerae J.G.Ortega VU

 
Cactaceae 146 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. VU

 
Cactaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha