ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Espostoa guentheri

Ferocactus herrerae J.G.Ortega VU

 
Cactaceae 210 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae
Ferocactus herrerae

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. VU

 
Cactaceae 80 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha