ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Aeonium tabuliforme (Haw.) Webb & Berthel.

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae
Aeonium tabuliforme
Aeonium tabuliforme