ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

 
3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressaceae
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'