ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'

 
Cupressaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'
Cupressus sempervirens cv. 'Swane’s Gold'