ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Delphinium spp.

 
2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Delphinium spp.
Delphinium spp.