ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Dracaena draco (L.) L.EN
വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്

ഡ്രാഗൺസ് ബ്ലഡ് ട്രീ
1,745 1,338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco