ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. EN

 
Zamiaceae 100 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus
Encephalartos horridus

Encephalartos lehmannii Lehm. VU

 
Zamiaceae 47 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii