ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Espostoa guentheri