ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb. NT

 
Cactaceae 308 231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri
Espostoa guentheri