ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Kumara plicatlis (L.) G.D. Rowley

 
71 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asphodelaceae
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis