ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Kumara plicatlis (L.) G.D. Rowley

 
Asphodelaceae 68 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis
Kumara plicatlis