ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർ പര്യവേക്ഷണം

Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. VU

 
Cactaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha
Neobuxbaumia polylopha