ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Ornithogalum dubium Houtt.

 
910 831 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium
Ornithogalum dubium