ഉൾക്കടലിലെ പൂന്തോട്ടം - പുഷ്പ താഴികക്കുടം സിംഗപ്പൂർപര്യവേക്ഷണം

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers

 
346 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanaceae
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii
Streptosolen jamesonii