ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരയുക

പൊതു താൽപ്പര്യമുള്ള ടാക്സയ്‌ക്കോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിനോ ചുറ്റുമുള്ള നിരവധി അംഗങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ അനുവദിക്കുന്നു.
താൽപ്പര്യമുള്ള ഡാറ്റയിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക, നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂപടം സൃഷ്ടിക്കുക, ഈ വിവരം കയറ്റുമതി ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

അടുത്തിടെ സൃഷ്ടിച്ചത്
Cottage Garden Plants
Cottage Garden Plants
579

Plants used in informal, whimsical ways, including old-fashioned flowers, edibles, and herbs. Wild plants, native and invasive welcome. Feel free to include weeds and how to recognize and deal with them as well. Everyone welcome!

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Plants of Poland
Plants of Poland
741

All plants naturally occurred in Poland, including not native and invasive. Wszystkie rośliny naturalnie występujące w Polsce, włącznie z nie rodzimymi i inwazyjnymi. Group languages are English and Polish. Językami grupy są angielski i polski. Pot plants, sometimes beloved, is better to publish in the group "House Plants". Roślinki doniczkowe, czasem ukochane, lepiej jest zamieścić w grupie "House Plants".

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Wild plants of Central Europe
446

Let's collect plants growing wildly in nature of Central Europe. Everyone is welcome!

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
🏵🌴 Végétaux d'ornement cultivés en Europe 🌴🏵
🏵🌴 Végétaux d'ornement cultivés en Europe 🌴🏵
448

Toutes les plantes d'ornement cultivées dans les parcs et jardins publics ou privés d'Europe (vivaces, arbustes, arbres) Merci de noter ville et pays dans vos notes, 2 à 3 photos minimum, c'est mieux ! AMUSEZ VOUS BIEN !!! All ornamental plants grown in public or private parks and gardens in Europe (perennials, shrubs, trees) Please note city and country in your notes, 2 to 3 photos minimum, it's better! HAVE FUN !!!

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
🌲 Plants of Europe 🌻
🌲 Plants of Europe 🌻
3097

All plants present in Europe. Welcome to all, and don't hesitate to share your observations in this group !

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Flowers only ⚘🌻💐🌺 Everyone Welcome 💛
758

Hi friends! Flowers only please everyone welcome!!! Needs Members 💛. A group for everyone who loves nature and flowers! Thanks so much for being the person you are!

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Pretty Flowers🌹🎶
Pretty Flowers🌹🎶
147

🌺🌷🌼 A group for sharing great photos of stunning flowers! Roses, peonies, irises, orchids, bougainvilliers, all sorts! 💮🏵️🌻

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Plants are useful in many ways
Plants are useful in many ways
27

This group is intended for collecting observations of plants which can be useful in any way for people. The main demand for to present here an observation is to accompany them with short information on how exactly this plant can be useful. This can be done in "Personal note" field. The geolocation is not a must, but strongly recommended for to maintain the planned, scientific characteristics of this group. In the "Place" field a more precise information of geolocation can be placed. My proposition is to use this field also for information about soil and environment of the plant vegetation. This proposition is very ambitious and time will show if the demands are possible to obey.

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Perennial Lovers 🔃💚🔁
433

A collections of plants known to be perennials (plants that come back year after year) 🌷🌹🌵🌿🍁 Please join and share known perennials. All are welcome 😃

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Beauty of plants
Beauty of plants
345

This group is intended to gather observations exhibiting particular beauty of plants. The plants itself or poised on the background of Nature. The plants caught illuminated in an unusual way. The plants extracted from a background. Please publish observations satisfying these intentions, allowing exactly this group to be the permanent exhibition of the best works. Also take care, please, of the highest possible technical level of your photos. Do not publish works 'gray stem on gray background' or 'white lily on white background'. The administrators reserve right to remove such observations - of course after discussion with the author. All comments on presented works are welcome, in hope to be honest but not arrogant... Do not use anonymity in so called 'blog way'! Has such a group a chance to exist? Time will show...

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Botanical Gardens
116

For observations at botanical gardens and such which may have plants not native to the region, often having plants formally labeled.

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Plantes Carnivores
67

Groupe de passionné(e)s et d'amateurs de plantes carnivores, la localisation n'est pas activée pour une raison de protection de ces végétaux particulièrement sensibles.

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Plants on the border or even submerged!
Plants on the border or even submerged!
41

Let's collect plants spending their life in the water or on the border - in the swamps, bogs, marshes, which need high level of water to survive. Which will die if we meliorate everything and build banks made of stone. Please, do not publish: - epiphytic cacti, - plants in a vase, - plants adorned with droplets of spring rain, - and other ideas not in the scope of view of this group.

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
House plants
481

Plants in your home

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
The emerging!
The emerging!
129

Shoots, leaf buds, flower buds - the promise of new life coming into existence! All the year round - not only in the springtime! And young flowers, young blossom, young leaves - the privilege of youth...

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Крым
11

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
BLUE&VIOLET 💙💜
BLUE&VIOLET 💙💜
337

Blue, violet, dark blue, purple, magenta, lilac, nevy blue, dark magenta, black violet FLOWERS and plants

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Pl@ntNet
Val de Dagne
2

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Compagnons du devoir et du tour de France
Compagnons du devoir et du tour de France
9

🌱 Nous sommes tous unis pour et par les végétaux. Partageons nos connaissances et savoir-faire, pour identifier et aider les différents familles qui peuple notre Terre. 🌍🌿🍃

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
Cactus and succulents 🌵
Cactus and succulents 🌵
1756

A group interested in cacti and succulents only

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Forest plants 🌱
Forest plants 🌱
405

This group lists all the plants in the world that grow in forests and not in the meadows, the edge, the parks : the photos must be taken IN the forest. Feel free to share your discoveries in this group to learn how to recognise the plants you find in forests.

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Gardens🌷🌿🌸
Gardens🌷🌿🌸
24

Garden Plants 🌼🌼🌼

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
The bark, branches and twigs
The bark, branches and twigs
19

The bark - protects plant, struggles against weather and gives the refuge to a number of living creatures. Please, place observations with at last one photo of the bark; multiple photos of the bark on branches and twigs are also welcome! Accompanying your observation with photos of leaves, buds, and flowers will be useful for to assure proper recognition. Geolocation is appreciable although not necessary. Welcome!

സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പ്
BOTANICUM (World Flora of plants) 🌺🌍🌎🌏🌺
BOTANICUM (World Flora of plants) 🌺🌍🌎🌏🌺
183

Group for any, and all, flora of the world! ☘️🌿🎋🌹

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Plant World 🗺
Plant World 🗺
125

Plants of Earth 🪴 WELCOME!!!

പൊതു ഗ്രൂപ്പ്
Loading...