ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

7,663 5,801 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

48 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

13,338 12,438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

611 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

112 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

19,364 15,993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

43 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

5,761 3,747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

5,563 2,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

408 359 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

35,571 29,315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

73 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

26,651 24,510 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

1,086 684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

3,405 2,342 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

29 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

2,284 1,773 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

405 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

26,602 19,521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanophoraceae

Balanophoraceae

4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,861 1,580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

517 432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

37 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

111 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

8,560 5,913 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

958 589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

194 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombacaceae

Bombacaceae

3,689 2,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,644 916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

131 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

4,142 3,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

1,663 478 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

2,590 2,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpiniaceae

Caesalpiniaceae

14,507 8,465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

526 388 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

76 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

9,117 7,565 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

1,572 993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

3,339 2,719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryocaraceae

Caryocaraceae

125 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

527 320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cecropiaceae

Cecropiaceae

527 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

162 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

135 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

3 1 നിരീക്ഷണം
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

3,871 1,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...