ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthaceae

Acanthaceae

5,496 4,166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Actinidiaceae

Actinidiaceae

30 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agavaceae

Agavaceae

10,518 9,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aizoaceae

Aizoaceae

481 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alismataceae

Alismataceae

85 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

14,422 11,999 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

19 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

4,382 2,696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

3,716 1,630 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

301 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

27,247 22,384 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

19,906 18,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

771 489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

2,612 1,794 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

20 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asclepiadaceae

Asclepiadaceae

1,787 1,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspleniaceae

Aspleniaceae

371 166 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

19,700 14,413 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Azollaceae

Azollaceae

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

1,458 1,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Basellaceae

Basellaceae

442 327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bataceae

Bataceae

31 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Begoniaceae

Begoniaceae

89 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

6,233 4,206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bixaceae

Bixaceae

709 396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blechnaceae

Blechnaceae

144 94 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bombacaceae

Bombacaceae

2,775 1,672 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,092 583 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

65 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromeliaceae

Bromeliaceae

3,120 2,584 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burmanniaceae

Burmanniaceae

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

1,215 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cactaceae

Cactaceae

1,808 1,582 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpiniaceae

Caesalpiniaceae

11,169 6,070 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

389 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

48 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannaceae

Cannaceae

7,513 6,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

1,103 699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae

Caricaceae

2,504 2,027 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryocaraceae

Caryocaraceae

83 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casuarinaceae

Casuarinaceae

482 261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cecropiaceae

Cecropiaceae

325 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

144 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodiaceae

Chenopodiaceae

62 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloranthaceae

Chloranthaceae

3 1 നിരീക്ഷണം
Chrysobalanaceae

Chrysobalanaceae

3,148 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

1,491 293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

1,857 1,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...