ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

140 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abelmoschus

Abelmoschus

836 696 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abrus

Abrus

212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abuta

Abuta

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Abutilon

Abutilon

99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

670 429 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acaena

Acaena

19 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acalypha

Acalypha

1,265 874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Acanthospermum

Acanthospermum

116 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyranthes

Achyranthes

466 321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrocline

Achyrocline

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acioa

Acioa

9 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aciotis

Aciotis

57 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acmella

Acmella

20 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

282 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocomia

Acrocomia

15 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

87 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adansonia

Adansonia

352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

65 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

2,207 1,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantopsis

Adiantopsis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

153 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Aechmea

Aechmea

161 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Aegiphila

Aegiphila

43 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Aeschynomene

Aeschynomene

103 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Aganisia

Aganisia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

1,759 1,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agonandra

Agonandra

7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agropyron

Agropyron

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Albizia

Albizia

572 329 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchornea

Alchornea

5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alchorneopsis

Alchorneopsis

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

2,563 2,026 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

513 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allophylus

Allophylus

27 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aloe

Aloe

6,644 6,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alpinia

Alpinia

810 621 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alternanthera

Alternanthera

1,452 1,212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alysicarpus

Alysicarpus

102 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amaioua

Amaioua

50 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Amanoa

Amanoa

113 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Amaranthus

Amaranthus

5,065 4,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Amasonia

Amasonia

15 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambelania

Ambelania

61 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ammannia

Ammannia

10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ampelocera

Ampelocera

24 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Loading...