ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema

Abarema

152 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Abelmoschus

Abelmoschus

1,130 904 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abrus

Abrus

291 223 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Abuta

Abuta

16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Abutilon

Abutilon

60 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acacia

Acacia

958 642 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acaena

Acaena

22 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acalypha

Acalypha

1,803 1,290 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Acanthospermum

Acanthospermum

135 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Achyranthes

Achyranthes

610 398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Achyrocline

Achyrocline

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Acioa

Acioa

20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aciotis

Aciotis

79 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Acmella

Acmella

48 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Acorus

Acorus

403 333 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrocomia

Acrocomia

18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Acrostichum

Acrostichum

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adansonia

Adansonia

438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelia

Adelia

28 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adelobotrys

Adelobotrys

61 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenanthera

Adenanthera

186 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

2,992 2,591 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenocalymma

Adenocalymma

12 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adenophaedra

Adenophaedra

25 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantopsis

Adiantopsis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

285 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Aechmea

Aechmea

259 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Aegiphila

Aegiphila

63 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aeschynomene

Aeschynomene

176 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aganisia

Aganisia

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Ageratum

Ageratum

2,644 2,265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Agonandra

Agonandra

12 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agropyron

Agropyron

2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Aiouea

Aiouea

63 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Albizia

Albizia

791 459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchornea

Alchornea

20 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alchorneopsis

Alchorneopsis

17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Aleurites

Aleurites

17 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alexa

Alexa

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alibertia

Alibertia

38 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allamanda

Allamanda

3,341 2,658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Allium

Allium

781 658 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Allophylus

Allophylus

68 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Aloe

Aloe

7,465 7,038 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alpinia

Alpinia

1,136 876 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Alseis

Alseis

8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alternanthera

Alternanthera

2,102 1,732 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Alysicarpus

Alysicarpus

153 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...