ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema 3 ഇനം
Abelmoschus 2 ഇനം
Abrus 1 ഇനം
Abuta 1 ഇനം
Abutilon 1 ഇനം
Acacia 3 ഇനം
Acaena 1 ഇനം
Acalypha 5 ഇനം
Acanthospermum 2 ഇനം
Achyranthes 1 ഇനം
Achyrocline 1 ഇനം
Acioa 1 ഇനം
Aciotis 3 ഇനം
Acmella 2 ഇനം
Acorus 1 ഇനം
Acroceras 1 ഇനം
Acrocomia 1 ഇനം
Acrostichum 2 ഇനം
Adansonia 1 ഇനം
Adelobotrys 1 ഇനം
Adenanthera 1 ഇനം
Adenium 1 ഇനം
Adiantopsis 1 ഇനം
Adiantum 9 ഇനം
Aechmea 7 ഇനം
Aegiphila 4 ഇനം
Aeschynomene 3 ഇനം
Aganisia 1 ഇനം
Ageratum 2 ഇനം
Agonandra 1 ഇനം
Agropyron 1 ഇനം
Agrostis 2 ഇനം
Albizia 2 ഇനം
Alchornea 1 ഇനം
Alchorneopsis 1 ഇനം
Aleurites 1 ഇനം
Allamanda 2 ഇനം
Allium 1 ഇനം
Allophylus 2 ഇനം
Aloe 2 ഇനം
Alpinia 2 ഇനം
Alternanthera 5 ഇനം
Alysicarpus 1 ഇനം
Amaioua 1 ഇനം
Amanoa 2 ഇനം
Amaranthus 6 ഇനം
Amasonia 1 ഇനം
Ambelania 1 ഇനം
Ammannia 1 ഇനം
Ampelocera 1 ഇനം
Amphilophium 1 ഇനം
Amphirrhox 1 ഇനം
Anacardium 2 ഇനം
Anadenanthera 1 ഇനം
Ananas 3 ഇനം
Anaphyllopsis 1 ഇനം
Anartia 1 ഇനം
Anaxagorea 2 ഇനം
Andira 2 ഇനം
Andropogon 3 ഇനം
Anemia 5 ഇനം
Anemopaegma 1 ഇനം
Anetium 1 ഇനം
Angelonia 2 ഇനം
Aniba 5 ഇനം
Anisacanthus 1 ഇനം
Anisantherina 1 ഇനം
Aniseia 1 ഇനം
Annona 11 ഇനം
Anthurium 8 ഇനം
Antidesma 1 ഇനം
Antigonon 1 ഇനം
Antonia 1 ഇനം
Antrophyum 1 ഇനം
Aparisthmium 1 ഇനം
Apeiba 4 ഇനം
Aphelandra 2 ഇനം
Apteria 1 ഇനം
Aquilegia 1 ഇനം
Arachis 1 ഇനം
Araeococcus 2 ഇനം
Ardisia 1 ഇനം
Argemone 1 ഇനം
Aristolochia 3 ഇനം
Arrabidaea 1 ഇനം
Artocarpus 2 ഇനം
Arundina 1 ഇനം
Asclepias 1 ഇനം
Asparagus 2 ഇനം
Aspasia 1 ഇനം
Aspidogyne 1 ഇനം
Aspidosperma 4 ഇനം
Asplenium 19 ഇനം
Asplundia 2 ഇനം
Astrocaryum 3 ഇനം
Asystasia 1 ഇനം
Averrhoa 1 ഇനം
Avicennia 1 ഇനം
Axonopus 1 ഇനം
Ayapana 1 ഇനം
Azadirachta 1 ഇനം
Azolla 1 ഇനം
Baccharis 4 ഇനം
Bacopa 1 ഇനം
Bactris 3 ഇനം
Bagassa 1 ഇനം
Balizia 1 ഇനം
Bambusa 3 ഇനം
Banara 1 ഇനം
Barleria 2 ഇനം
Barringtonia 1 ഇനം
Basella 1 ഇനം
Bastardia 1 ഇനം
Batemannia 1 ഇനം
Batesia 1 ഇനം
Batis 1 ഇനം
Batocarpus 1 ഇനം
Bauhinia 5 ഇനം
Becquerelia 1 ഇനം
Begonia 5 ഇനം
Bellucia 1 ഇനം
Benincasa 1 ഇനം
Bertholletia 1 ഇനം
Bertiera 1 ഇനം
Besleria 3 ഇനം
Bidens 2 ഇനം
Bixa 1 ഇനം
Blakea 1 ഇനം
Blechnum 4 ഇനം
Blechum 1 ഇനം
Blepharodon 2 ഇനം
Blutaparon 1 ഇനം
Bocoa 1 ഇനം
Boehmeria 1 ഇനം
Boerhavia 1 ഇനം
Bomarea 1 ഇനം
Bonafousia 3 ഇനം
Bontia 1 ഇനം
Borreria 3 ഇനം
Bothriochloa 1 ഇനം
Bougainvillea 1 ഇനം
Bouteloua 1 ഇനം
Brachiaria 3 ഇനം
Brassavola 1 ഇനം
Brassia 2 ഇനം
Brassica 1 ഇനം
Breynia 1 ഇനം
Briquetia 1 ഇനം
Brocchinia 2 ഇനം
Bromelia 1 ഇനം
Brosimum 6 ഇനം
Browallia 1 ഇനം
Brunfelsia 3 ഇനം
Buchenavia 1 ഇനം
Bulbostylis 1 ഇനം
Bunchosia 1 ഇനം
Burmannia 1 ഇനം
Byrsonima 5 ഇനം
Cabralea 1 ഇനം
Caesalpinia 2 ഇനം
Cajanus 1 ഇനം
Caladium 2 ഇനം
Calathea 5 ഇനം
Calatola 1 ഇനം
Calea 1 ഇനം
Calliandra 4 ഇനം
Calophyllum 1 ഇനം
Calopogonium 1 ഇനം
Calotropis 1 ഇനം
Calycorectes 1 ഇനം
Calyptrocarya 1 ഇനം
Campylocentrum 1 ഇനം
Campyloneurum 2 ഇനം
Campylosiphon 1 ഇനം
Cananga 1 ഇനം
Canavalia 3 ഇനം
Canna 2 ഇനം
Caperonia 1 ഇനം
Capirona 1 ഇനം
Capparidastrum 1 ഇനം
Capraria 1 ഇനം
Capsicum 3 ഇനം
Caraipa 2 ഇനം
Carapa 2 ഇനം
Carapichea 1 ഇനം
Cardiospermum 1 ഇനം
Carica 2 ഇനം
Carludovica 1 ഇനം
Caryocar 2 ഇനം
Caryota 1 ഇനം
Casearia 8 ഇനം
Cassia 2 ഇനം
Cassipourea 2 ഇനം
Cassytha 1 ഇനം
Casuarina 1 ഇനം
Catasetum 4 ഇനം
Catharanthus 1 ഇനം
Cathedra 1 ഇനം
Catopsis 1 ഇനം
Catostemma 1 ഇനം
Cattleya 1 ഇനം
Caularthron 1 ഇനം
Cayaponia 1 ഇനം
Cecropia 5 ഇനം
Cedrela 1 ഇനം
Ceiba 1 ഇനം
Celosia 2 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Cenchrus 1 ഇനം
Centratherum 1 ഇനം
Centropogon 1 ഇനം
Centrosema 3 ഇനം
Cerastium 1 ഇനം
Ceratopteris 2 ഇനം
Cereus 1 ഇനം
Cestrum 2 ഇനം
Chaetocarpus 1 ഇനം
Chamaecrista 5 ഇനം
Chamaesyce 6 ഇനം
Chamissoa 1 ഇനം
Chaubardiella 1 ഇനം
Chaunochiton 1 ഇനം
Cheiloclinium 1 ഇനം
Cheiradenia 1 ഇനം
Chelonanthus 1 ഇനം
Chenopodium 1 ഇനം
Chimarrhis 2 ഇനം
Chiococca 1 ഇനം
Chloris 2 ഇനം
Chomelia 2 ഇനം
Christiana 1 ഇനം
Chromolaena 2 ഇനം
Chrysobalanus 1 ഇനം
Chrysophyllum 9 ഇനം
Chrysothemis 1 ഇനം
Chuquiraga 1 ഇനം
Cinnamomum 4 ഇനം
Cipura 1 ഇനം
Cissampelos 2 ഇനം
Cissus 2 ഇനം
Citharexylum 3 ഇനം
Citrullus 1 ഇനം
Citrus 2 ഇനം
Clarisia 2 ഇനം
Clavija 1 ഇനം
Cleistes 1 ഇനം
Cleome 4 ഇനം
Clerodendrum 5 ഇനം
Clibadium 1 ഇനം
Clidemia 6 ഇനം
Clitoria 5 ഇനം
Clusia 7 ഇനം
Clytostoma 1 ഇനം
Cnidoscolus 1 ഇനം
Coccinia 1 ഇനം
Coccocypselum 2 ഇനം
Coccoloba 3 ഇനം
Cochlidium 1 ഇനം
Cochlospermum 1 ഇനം
Cocos 1 ഇനം
Codiaeum 1 ഇനം
Coffea 2 ഇനം
Colocasia 1 ഇനം
Colubrina 1 ഇനം
Columnea 2 ഇനം
Combretum 3 ഇനം
Commelina 6 ഇനം
Compsoneura 1 ഇനം
Conceveiba 1 ഇനം
Congea 1 ഇനം
Conocarpus 1 ഇനം
Conostegia 3 ഇനം
Conyza 3 ഇനം
Copaifera 1 ഇനം
Corchorus 4 ഇനം
Cordia 8 ഇനം
Cordyline 1 ഇനം
Cornus 1 ഇനം
Cornutia 1 ഇനം
Corythophora 1 ഇനം
Cosmibuena 1 ഇനം
Cosmos 1 ഇനം
Costus 5 ഇനം
Couepia 7 ഇനം
Couma 1 ഇനം
Couratari 4 ഇനം
Couroupita 1 ഇനം
Coussapoa 2 ഇനം
Coussarea 1 ഇനം
Coutoubea 1 ഇനം
Crateva 1 ഇനം
Crepidospermum 1 ഇനം
Crescentia 1 ഇനം
Crinum 2 ഇനം
Crotalaria 6 ഇനം
Croton 6 ഇനം
Crudia 2 ഇനം
Cryptarrhena 1 ഇനം
Cryptostegia 1 ഇനം
Cucumis 2 ഇനം
Cucurbita 1 ഇനം
Cupania 3 ഇനം
Cuphea 2 ഇനം
Curatella 1 ഇനം
Curcuma 2 ഇനം
Curtia 1 ഇനം
Cyanthillium 1 ഇനം
Cyathea 1 ഇനം
Cyathula 2 ഇനം
Cyclanthus 1 ഇനം
Cyclopogon 1 ഇനം
Cydista 1 ഇനം
Cymbopogon 2 ഇനം
Cynodon 1 ഇനം
Cyperus 19 ഇനം
Cyphomandra 2 ഇനം
Cyrilla 1 ഇനം
Cyrillopsis 1 ഇനം
Cyrtocymura 1 ഇനം
Cyrtopodium 3 ഇനം
Dacryodes 2 ഇനം
Dactyloctenium 1 ഇനം
Dalbergia 1 ഇനം
Dalechampia 4 ഇനം
Danaea 1 ഇനം
Datura 1 ഇനം
Davallia 1 ഇനം
Davilla 1 ഇനം
Declieuxia 1 ഇനം
Delonix 1 ഇനം
Dendrobangia 1 ഇനം
Dendropanax 2 ഇനം
Dennstaedtia 1 ഇനം
Desmanthus 2 ഇനം
Desmodium 8 ഇനം
Dialium 1 ഇനം
Dichaea 5 ഇനം
Dichanthium 1 ഇനം
Dichapetalum 1 ഇനം
Dichrostachys 1 ഇനം
Dicliptera 2 ഇനം
Dicorynia 1 ഇനം
Dicranopteris 1 ഇനം
Dicranostyles 1 ഇനം
Dieffenbachia 1 ഇനം
Digitaria 5 ഇനം
Dimerandra 1 ഇനം
Dimocarpus 1 ഇനം
Dinizia 1 ഇനം
Dioclea 2 ഇനം
Diodella 1 ഇനം
Dioscorea 4 ഇനം
Diospyros 8 ഇനം
Diplazium 2 ഇനം
Dipteryx 1 ഇനം
Disciphania 1 ഇനം
Discophora 1 ഇനം
Dissotis 1 ഇനം
Distictella 1 ഇനം
Dodecastigma 1 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Doliocarpus 2 ഇനം
Dorstenia 1 ഇനം
Doryopteris 1 ഇനം
Dracaena 1 ഇനം
Dracontium 1 ഇനം
Drimys 1 ഇനം
Drosera 5 ഇനം
Drymonia 1 ഇനം
Dryopteris 1 ഇനം
Drypetes 2 ഇനം
Duguetia 6 ഇനം
Dulacia 1 ഇനം
Duroia 2 ഇനം
Ecclinusa 2 ഇനം
Echinochloa 1 ഇനം
Echinodorus 1 ഇനം
Echinolaena 1 ഇനം
Eclipta 1 ഇനം
Eichhornia 3 ഇനം
Elaeis 2 ഇനം
Elaeoluma 1 ഇനം
Elaphoglossum 5 ഇനം
Eleocharis 6 ഇനം
Elephantopus 2 ഇനം
Eleusine 1 ഇനം
Eleutheranthera 1 ഇനം
Eleutherine 1 ഇനം
Elionurus 1 ഇനം
Elleanthus 1 ഇനം
Elvasia 1 ഇനം
Elymus 2 ഇനം
Emilia 3 ഇനം
Emmotum 1 ഇനം
Encyclia 1 ഇനം
Endlicheria 2 ഇനം
Entada 2 ഇനം
Enterolobium 3 ഇനം
Eperua 3 ഇനം
Epidendrum 13 ഇനം
Epilobium 1 ഇനം
Epiphyllum 1 ഇനം
Eragrostis 4 ഇനം
Erechtites 2 ഇനം
Eriochloa 1 ഇനം
Eriopsis 1 ഇനം
Eriotheca 2 ഇനം
Erisma 1 ഇനം
Erithalis 1 ഇനം
Ernestia 1 ഇനം
Ervatamia 1 ഇനം
Erycina 1 ഇനം
Eryngium 1 ഇനം
Erythrina 4 ഇനം
Erythrochiton 1 ഇനം
Erythroxylum 6 ഇനം
Eschweilera 14 ഇനം
Eucalyptus 2 ഇനം
Eugenia 15 ഇനം
Eulophia 1 ഇനം
Euphorbia 6 ഇനം
Euterpe 2 ഇനം
Evodianthus 1 ഇനം
Evolvulus 3 ഇനം
Faramea 1 ഇനം
Ferdinandusa 1 ഇനം
Fevillea 1 ഇനം
Ficus 14 ഇനം
Fimbristylis 3 ഇനം
Fuchsia 2 ഇനം
Fuirena 3 ഇനം
Furcraea 1 ഇനം
Fusaea 1 ഇനം
Garcinia 2 ഇനം
Gaultheria 1 ഇനം
Geissospermum 1 ഇനം
Genipa 1 ഇനം
Geonoma 5 ഇനം
Geophila 1 ഇനം
Gibasis 1 ഇനം
Gleichenia 1 ഇനം
Gliricidia 1 ഇനം
Glycydendron 1 ഇനം
Gmelina 1 ഇനം
Gomphrena 1 ഇനം
Gongora 2 ഇനം
Gossypium 2 ഇനം
Gouania 3 ഇനം
Goupia 1 ഇനം
Guapira 1 ഇനം
Guarea 8 ഇനം
Guatteria 9 ഇനം
Guazuma 1 ഇനം
Gurania 1 ഇനം
Gustavia 2 ഇനം
Guzmania 2 ഇനം
Gymnanthes 1 ഇനം
Habenaria 3 ഇനം
Hackelochloa 1 ഇനം
Haematoxylum 1 ഇനം
Hamelia 1 ഇനം
Handroanthus 1 ഇനം
Hasseltia 1 ഇനം
Hebeclinium 1 ഇനം
Hebepetalum 1 ഇനം
Hedychium 1 ഇനം
Hedyosmum 1 ഇനം
Heisteria 3 ഇനം
Heliconia 11 ഇനം
Helicostylis 2 ഇനം
Helicteres 2 ഇനം
Heliocarpus 1 ഇനം
Heliotropium 2 ഇനം
Helosis 1 ഇനം
Hemarthria 1 ഇനം
Hemigraphis 1 ഇനം
Hemionitis 2 ഇനം
Henriettea 2 ഇനം
Henriettella 1 ഇനം
Herissantia 1 ഇനം
Hernandia 1 ഇനം
Heteranthera 1 ഇനം
Hevea 2 ഇനം
Hibiscus 4 ഇനം
Hieronyma 1 ഇനം
Himatanthus 3 ഇനം
Hippeastrum 1 ഇനം
Hippobroma 1 ഇനം
Hippocratea 1 ഇനം
Hirtella 6 ഇനം
Homolepis 1 ഇനം
Humiria 1 ഇനം
Humiriastrum 1 ഇനം
Huntleya 1 ഇനം
Huperzia 2 ഇനം
Hura 1 ഇനം
Hydrocotyle 1 ഇനം
Hydrolea 1 ഇനം
Hygrophila 1 ഇനം
Hylaeanthe 1 ഇനം
Hylocereus 1 ഇനം
Hymenachne 1 ഇനം
Hymenaea 1 ഇനം
Hymenocallis 1 ഇനം
Hymenolobium 1 ഇനം
Hymenophyllum 3 ഇനം
Hyospathe 1 ഇനം
Hyparrhenia 1 ഇനം
Hypoxis 1 ഇനം
Hyptis 8 ഇനം
Hystrix 1 ഇനം
Ichnanthus 1 ഇനം
Ilex 2 ഇനം
Impatiens 1 ഇനം
Indigofera 3 ഇനം
Inga 33 ഇനം
Ionopsis 2 ഇനം
Ipomoea 14 ഇനം
Iresine 1 ഇനം
Iriartea 1 ഇനം
Iryanthera 2 ഇനം
Isachne 1 ഇനം
Ischaemum 2 ഇനം
Ischnosiphon 1 ഇനം
Isertia 2 ഇനം
Ixora 4 ഇനം
Jacaranda 3 ഇനം
Jacquemontia 3 ഇനം
Jacquinia 1 ഇനം
Jacquiniella 2 ഇനം
Jasminum 1 ഇനം
Jatropha 3 ഇനം
Justicia 7 ഇനം
Kalanchoe 1 ഇനം
Kallstroemia 1 ഇനം
Kefersteinia 1 ഇനം
Kegeliella 1 ഇനം
Khaya 1 ഇനം
Kigelia 1 ഇനം
Koellensteinia 1 ഇനം
Kohleria 1 ഇനം
Kopsia 1 ഇനം
Kutchubaea 1 ഇനം
Kyllinga 4 ഇനം
Lablab 1 ഇനം
Lachemilla 1 ഇനം
Lacistema 1 ഇനം
Lacmellea 2 ഇനം
Lacunaria 1 ഇനം
Laetia 1 ഇനം
Lagenaria 1 ഇനം
Lagerstroemia 1 ഇനം
Laguncularia 1 ഇനം
Lantana 3 ഇനം
Laportea 1 ഇനം
Lasiacis 3 ഇനം
Lawsonia 1 ഇനം
Lecythis 8 ഇനം
Leersia 2 ഇനം
Lemna 1 ഇനം
Leonia 1 ഇനം
Leonotis 1 ഇനം
Lepanthes 1 ഇനം
Lepidaploa 1 ഇനം
Leptochloa 1 ഇനം
Leretia 1 ഇനം
Leucaena 1 ഇനം
Licania 24 ഇനം
Licaria 5 ഇനം
Limnobium 1 ഇനം
Lindernia 2 ഇനം
Lindsaea 2 ഇനം
Lippia 3 ഇനം
Livistona 1 ഇനം
Lobelia 1 ഇനം
Lockhartia 1 ഇനം
Lonchitis 1 ഇനം
Lonchocarpus 3 ഇനം
Lopezia 1 ഇനം
Loreya 2 ഇനം
Ludovia 1 ഇനം
Ludwigia 5 ഇനം
Luehea 1 ഇനം
Lueheopsis 1 ഇനം
Luffa 2 ഇനം
Lunania 1 ഇനം
Lundia 1 ഇനം
Lupinus 2 ഇനം
Lycianthes 2 ഇനം
Lycopodiella 1 ഇനം
Lygodium 2 ഇനം
Mabea 2 ഇനം
Macfadyena 1 ഇനം
Machaerium 1 ഇനം
Macoubea 1 ഇനം
Macroclinium 1 ഇനം
Macrolobium 1 ഇനം
Macroptilium 2 ഇനം
Macrothelypteris 1 ഇനം
Mahurea 1 ഇനം
Maieta 1 ഇനം
Malachra 3 ഇനം
Malouetia 1 ഇനം
Malpighia 3 ഇനം
Malvaviscus 1 ഇനം
Mammea 1 ഇനം
Manettia 1 ഇനം
Mangifera 1 ഇനം
Manicaria 1 ഇനം
Manihot 1 ഇനം
Manilkara 3 ഇനം
Mansoa 1 ഇനം
Maprounea 1 ഇനം
Maquira 1 ഇനം
Marcgravia 1 ഇനം
Marcgraviastrum 1 ഇനം
Margaritaria 1 ഇനം
Margaritopsis 1 ഇനം
Markea 1 ഇനം
Marsypianthes 1 ഇനം
Mascagnia 1 ഇനം
Matayba 3 ഇനം
Matisia 1 ഇനം
Mauritia 1 ഇനം
Maxillaria 4 ഇനം
Mayaca 1 ഇനം
Maytenus 1 ഇനം
Mecardonia 1 ഇനം
Melaleuca 2 ഇനം
Melanthera 1 ഇനം
Melia 1 ഇനം
Melicoccus 2 ഇനം
Melochia 3 ഇനം
Melothria 2 ഇനം
Mentzelia 1 ഇനം
Merremia 4 ഇനം
Michelia 1 ഇനം
Miconia 26 ഇനം
Micrandra 1 ഇനം
Microgramma 3 ഇനം
Micropholis 9 ഇനം
Microstachys 1 ഇനം
Microtea 1 ഇനം
Mikania 6 ഇനം
Mimosa 7 ഇനം
Minquartia 1 ഇനം
Mirabilis 1 ഇനം
Mitracarpus 1 ഇനം
Mollugo 1 ഇനം
Momordica 2 ഇനം
Monanthochloe 1 ഇനം
Monochaetum 1 ഇനം
Monopteryx 1 ഇനം
Monstera 6 ഇനം
Montrichardia 1 ഇനം
Morinda 1 ഇനം
Moringa 1 ഇനം
Moronobea 1 ഇനം
Mortoniodendron 1 ഇനം
Mouriri 9 ഇനം
Mucuna 2 ഇനം
Muntingia 1 ഇനം
Murdannia 1 ഇനം
Murraya 1 ഇനം
Mussaenda 1 ഇനം
Mutisia 1 ഇനം
Myrcia 4 ഇനം
Myrciaria 1 ഇനം
Myrosma 1 ഇനം
Myrsine 2 ഇനം
Naucleopsis 1 ഇനം
Nautilocalyx 2 ഇനം
Nectandra 5 ഇനം
Neea 1 ഇനം
Nelsonia 1 ഇനം
Neocalyptrocalyx 1 ഇനം
Neoptychocarpus 1 ഇനം
Nephelium 1 ഇനം
Nephrolepis 6 ഇനം
Nepsera 1 ഇനം
Neptunia 2 ഇനം
Nerium 1 ഇനം
Neurolaena 1 ഇനം
Nicotiana 1 ഇനം
Niphidium 1 ഇനം
Norantea 1 ഇനം
Notopleura 1 ഇനം
Notylia 1 ഇനം
Nymphaea 1 ഇനം
Nymphoides 1 ഇനം
Ocimum 2 ഇനം
Ocotea 19 ഇനം
Octomeria 1 ഇനം
Odontadenia 2 ഇനം
Oeceoclades 1 ഇനം
Oenocarpus 2 ഇനം
Oldenlandia 2 ഇനം
Olfersia 1 ഇനം
Olyra 1 ഇനം
Omphalea 1 ഇനം
Oncidium 1 ഇനം
Operculina 1 ഇനം
Ophioglossum 1 ഇനം
Opuntia 1 ഇനം
Oreopanax 2 ഇനം
Ormosia 4 ഇനം
Ornithocephalus 1 ഇനം
Oryza 2 ഇനം
Ossaea 1 ഇനം
Osteophloeum 1 ഇനം
Ouratea 5 ഇനം
Oxalis 2 ഇനം
Oxandra 1 ഇനം
Pachira 3 ഇനം
Pachyrhizus 1 ഇനം
Pachystachys 1 ഇനം
Pagamea 1 ഇനം
Palicourea 4 ഇനം
Palmorchis 1 ഇനം
Paloue 1 ഇനം
Pandanus 1 ഇനം
Panicum 14 ഇനം
Paphinia 1 ഇനം
Parahancornia 1 ഇനം
Paramachaerium 1 ഇനം
Parinari 4 ഇനം
Parkia 4 ഇനം
Parthenium 1 ഇനം
Paspalidium 1 ഇനം
Paspalum 13 ഇനം
Passiflora 12 ഇനം
Paullinia 4 ഇനം
Pausandra 1 ഇനം
Pavonia 3 ഇനം
Paypayrola 2 ഇനം
Pectis 1 ഇനം
Pedilanthus 1 ഇനം
Pelliciera 1 ഇനം
Peltogyne 1 ഇനം
Pennisetum 3 ഇനം
Pentaclethra 1 ഇനം
Pentas 1 ഇനം
Peperomia 10 ഇനം
Pereskia 1 ഇനം
Peristeria 1 ഇനം
Persea 1 ഇനം
Peschiera 1 ഇനം
Petiveria 1 ഇനം
Petrea 1 ഇനം
Pfaffia 1 ഇനം
Phacelia 1 ഇനം
Pharus 3 ഇനം
Phaseolus 1 ഇനം
Phenax 1 ഇനം
Philodendron 19 ഇനം
Phlebodium 2 ഇനം
Phlegmariurus 1 ഇനം
Phoradendron 2 ഇനം
Phragmites 1 ഇനം
Phthirusa 1 ഇനം
Phyllanthus 6 ഇനം
Phyllostachys 1 ഇനം
Physalis 2 ഇനം
Phytolacca 2 ഇനം
Picramnia 1 ഇനം
Picrasma 1 ഇനം
Pilea 2 ഇനം
Pilocarpus 1 ഇനം
Pimenta 1 ഇനം
Pinus 1 ഇനം
Pinzona 1 ഇനം
Piper 17 ഇനം
Piriqueta 1 ഇനം
Pithecellobium 1 ഇനം
Pityrogramma 1 ഇനം
Plantago 1 ഇനം
Platonia 1 ഇനം
Platymiscium 2 ഇനം
Platystele 1 ഇനം
Platythelys 2 ഇനം
Plectranthus 2 ഇനം
Pleurothallis 4 ഇനം
Plumbago 2 ഇനം
Plumeria 1 ഇനം
Poecilanthe 1 ഇനം
Pogonophora 1 ഇനം
Pogostemon 1 ഇനം
Polybotrya 2 ഇനം
Polycarpaea 1 ഇനം
Polygala 5 ഇനം
Polygonum 3 ഇനം
Polylepis 1 ഇനം
Polyphlebium 1 ഇനം
Polypodium 2 ഇനം
Polyscias 1 ഇനം
Polystachya 1 ഇനം
Pontederia 1 ഇനം
Poraqueiba 1 ഇനം
Porophyllum 1 ഇനം
Portulaca 4 ഇനം
Posoqueria 1 ഇനം
Potalia 1 ഇനം
Pothomorphe 1 ഇനം
Pourouma 6 ഇനം
Pouteria 36 ഇനം
Pradosia 3 ഇനം
Preslianthus 1 ഇനം
Prestonia 1 ഇനം
Priva 1 ഇനം
Prosthechea 2 ഇനം
Protium 13 ഇനം
Prunus 1 ഇനം
Pseudolmedia 2 ഇനം
Pseudopiptadenia 2 ഇനം
Psidium 2 ഇനം
Psilotum 1 ഇനം
Psychopsis 1 ഇനം
Psychotria 18 ഇനം
Psygmorchis 1 ഇനം
Pteridium 3 ഇനം
Pteris 7 ഇനം
Pterocarpus 2 ഇനം
Pterocaulon 1 ഇനം
Pterolepis 1 ഇനം
Ptychopetalum 1 ഇനം
Pueraria 1 ഇനം
Puya 1 ഇനം
Qualea 3 ഇനം
Quararibea 1 ഇനം
Quassia 1 ഇനം
Quekettia 1 ഇനം
Quiina 5 ഇനം
Quisqualis 1 ഇനം
Randia 2 ഇനം
Rapatea 1 ഇനം
Raphia 1 ഇനം
Raritebe 1 ഇനം
Recordoxylon 1 ഇനം
Reichenbachanthus 1 ഇനം
Remirea 1 ഇനം
Renealmia 5 ഇനം
Rhabdadenia 1 ഇനം
Rhabdodendron 1 ഇനം
Rhipsalis 1 ഇനം
Rhizophora 2 ഇനം
Rhodostemonodaphne 6 ഇനം
Rhoeo 1 ഇനം
Rhynchanthera 1 ഇനം
Rhynchosia 2 ഇനം
Rhynchospora 7 ഇനം
Richardia 2 ഇനം
Richeria 1 ഇനം
Ricinus 1 ഇനം
Rinorea 3 ഇനം
Rivina 1 ഇനം
Rodriguezia 1 ഇനം
Rollinia 1 ഇനം
Ronabea 1 ഇനം
Rorippa 1 ഇനം
Rottboellia 1 ഇനം
Roupala 1 ഇനം
Rudgea 2 ഇനം
Ruellia 5 ഇനം
Ruizterania 1 ഇനം
Ruppia 1 ഇനം
Ryania 1 ഇനം
Saccharum 1 ഇനം
Sacciolepis 1 ഇനം
Saccoloma 1 ഇനം
Sacoglottis 2 ഇനം
Sagittaria 2 ഇനം
Sagotia 1 ഇനം
Salacia 2 ഇനം
Salvia 2 ഇനം
Salvinia 1 ഇനം
Samanea 1 ഇനം
Sanchezia 1 ഇനം
Sansevieria 1 ഇനം
Sapindus 1 ഇനം
Sapium 1 ഇനം
Sarcoglottis 1 ഇനം
Sarcostemma 1 ഇനം
Saurauia 1 ഇനം
Sauvagesia 1 ഇനം
Scaphyglottis 4 ഇനം
Schefflera 2 ഇനം
Schistocarpha 1 ഇനം
Schistostemon 1 ഇനം
Schizachyrium 1 ഇനം
Schizaea 1 ഇനം
Schlegelia 1 ഇനം
Schultesia 2 ഇനം
Scleria 5 ഇനം
Scoparia 1 ഇനം
Scutellaria 1 ഇനം
Sechium 1 ഇനം
Securidaca 1 ഇനം
Selaginella 5 ഇനം
Senecio 2 ഇനം
Senna 9 ഇനം
Serjania 3 ഇനം
Serpocaulon 1 ഇനം
Sesamum 1 ഇനം
Sesuvium 1 ഇനം
Setaria 5 ഇനം
Sextonia 1 ഇനം
Sida 8 ഇനം
Simaba 3 ഇനം
Simarouba 1 ഇനം
Sinningia 1 ഇനം
Sipanea 1 ഇനം
Siparuna 5 ഇനം
Sisyrinchium 2 ഇനം
Sloanea 7 ഇനം
Smilax 3 ഇനം
Sobralia 3 ഇനം
Socratea 1 ഇനം
Solanum 21 ഇനം
Solenostemon 1 ഇനം
Sorghastrum 1 ഇനം
Sorghum 2 ഇനം
Sorocea 1 ഇനം
Souroubea 1 ഇനം
Sparattanthelium 1 ഇനം
Spartina 1 ഇനം
Spathanthus 1 ഇനം
Spathiphyllum 2 ഇനം
Spathodea 1 ഇനം
Spathoglottis 1 ഇനം
Spermacoce 3 ഇനം
Sphagneticola 1 ഇനം
Sphenoclea 1 ഇനം
Sphyrospermum 1 ഇനം
Spigelia 2 ഇനം
Spirotropis 1 ഇനം
Spondias 3 ഇനം
Sporobolus 2 ഇനം
Stachyarrhena 1 ഇനം
Stachytarpheta 3 ഇനം
Stanhopea 1 ഇനം
Stelis 2 ഇനം
Stemmadenia 2 ഇനം
Stenia 1 ഇനം
Stenosolen 1 ഇനം
Stenospermation 1 ഇനം
Stenotaphrum 1 ഇനം
Sterculia 5 ഇനം
Stigmaphyllon 1 ഇനം
Stromanthe 1 ഇനം
Strophanthus 1 ഇനം
Struchium 1 ഇനം
Strychnos 1 ഇനം
Stylosanthes 1 ഇനം
Swartzia 8 ഇനം
Swietenia 1 ഇനം
Symphonia 1 ഇനം
Symphyotrichum 1 ഇനം
Symplocos 2 ഇനം
Synedrella 1 ഇനം
Syngonium 3 ഇനം
Syzygium 4 ഇനം
Tabebuia 4 ഇനം
Tachigali 4 ഇനം
Tagetes 1 ഇനം
Talinum 2 ഇനം
Talipariti 1 ഇനം
Talisia 9 ഇനം
Tamarindus 1 ഇനം
Tapirira 3 ഇനം
Tapura 3 ഇനം
Tassadia 1 ഇനം
Tecoma 2 ഇനം
Tectaria 3 ഇനം
Tectona 1 ഇനം
Tephrosia 2 ഇനം
Teramnus 1 ഇനം
Terminalia 4 ഇനം
Ternstroemia 1 ഇനം
Tessaria 1 ഇനം
Tetracera 1 ഇനം
Tetragastris 3 ഇനം
Tetrapterys 1 ഇനം
Tetrazygia 2 ഇനം
Teucrium 1 ഇനം
Thalia 1 ഇനം
Thelypteris 8 ഇനം
Theobroma 3 ഇനം
Thevetia 1 ഇനം
Thrasya 1 ഇനം
Thunbergia 4 ഇനം
Thurnia 1 ഇനം
Thyrsodium 2 ഇനം
Tibouchina 1 ഇനം
Tillandsia 7 ഇനം
Tithonia 1 ഇനം
Tococa 1 ഇനം
Tonina 1 ഇനം
Topobea 1 ഇനം
Torenia 1 ഇനം
Tournefortia 5 ഇനം
Touroulia 1 ഇനം
Tovomita 8 ഇനം
Trachypogon 1 ഇനം
Trattinnickia 2 ഇനം
Trema 1 ഇനം
Tribulus 1 ഇനം
Trichanthera 1 ഇനം
Trichilia 5 ഇനം
Trichomanes 9 ഇനം
Trichosalpinx 2 ഇനം
Tridax 1 ഇനം
Tridens 1 ഇനം
Trigonidium 1 ഇനം
Triphasia 1 ഇനം
Tripogandra 1 ഇനം
Tripsacum 1 ഇനം
Trisetella 1 ഇനം
Triumfetta 4 ഇനം
Trophis 2 ഇനം
Trymatococcus 2 ഇനം
Turnera 5 ഇനം
Turpinia 1 ഇനം
Typha 1 ഇനം
Unonopsis 3 ഇനം
Urena 1 ഇനം
Urera 2 ഇനം
Urochloa 1 ഇനം
Urospatha 1 ഇനം
Urvillea 1 ഇനം
Utricularia 8 ഇനം
Valeriana 1 ഇനം
Vallesia 1 ഇനം
Vanilla 6 ഇനം
Vantanea 2 ഇനം
Varronia 1 ഇനം
Vatairea 1 ഇനം
Vataireopsis 1 ഇനം
Vellozia 1 ഇനം
Verbena 1 ഇനം
Vernonia 1 ഇനം
Vicia 1 ഇനം
Vigna 4 ഇനം
Virola 6 ഇനം
Vismia 3 ഇനം
Vitex 3 ഇനം
Vittaria 3 ഇനം
Vochysia 4 ഇനം
Votomita 1 ഇനം
Vouacapoua 1 ഇനം
Voyria 5 ഇനം
Voyriella 1 ഇനം
Vriesea 2 ഇനം
Waltheria 1 ഇനം
Wedelia 1 ഇനം
Witheringia 1 ഇനം
Wullschlaegelia 1 ഇനം
Xanthium 1 ഇനം
Xanthosoma 3 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Xiphidium 1 ഇനം
Xylobium 2 ഇനം
Xylopia 7 ഇനം
Xylosma 1 ഇനം
Xyris 2 ഇനം
Zanthoxylum 4 ഇനം
Zea 1 ഇനം
Zingiber 2 ഇനം
Zinnia 1 ഇനം
Ziziphus 1 ഇനം
Zornia 2 ഇനം
Zygia 3 ഇനം
Zygosepalum 1 ഇനം