ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacardium

Anacardium

798 466 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Astronium

Astronium

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loxopterygium

Loxopterygium

7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mangifera

Mangifera

3,916 2,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Spondias

Spondias

739 457 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Tapirira

Tapirira

225 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Thyrsodium

Thyrsodium

325 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3