ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acorus

Acorus

328 279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anaphyllopsis

Anaphyllopsis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Anthurium

Anthurium

298 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Caladium

Caladium

4,389 4,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Colocasia

Colocasia

2,452 2,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dieffenbachia

Dieffenbachia

5,843 5,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dracontium

Dracontium

25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Monstera

Monstera

1,970 1,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Montrichardia

Montrichardia

35 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Philodendron

Philodendron

1,821 1,573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 20
Spathiphyllum

Spathiphyllum

498 464 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stenospermation

Stenospermation

6 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Syngonium

Syngonium

4,971 4,681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Urospatha

Urospatha

31 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xanthosoma

Xanthosoma

635 534 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3