ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea

Aechmea

161 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Ananas

Ananas

1,576 1,392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Araeococcus

Araeococcus

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brocchinia

Brocchinia

7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bromelia

Bromelia

56 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Catopsis

Catopsis

45 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guzmania

Guzmania

165 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Puya

Puya

60 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tillandsia

Tillandsia

402 362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Vriesea

Vriesea

650 564 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2