ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea

Aechmea

258 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Ananas

Ananas

1,917 1,694 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Araeococcus

Araeococcus

5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Brocchinia

Brocchinia

8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bromelia

Bromelia

76 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Catopsis

Catopsis

70 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Guzmania

Guzmania

277 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Puya

Puya

63 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tillandsia

Tillandsia

541 465 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Vriesea

Vriesea

935 819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2