ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bunchosia

Bunchosia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Byrsonima

Byrsonima

213 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Malpighia

Malpighia

548 344 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Mascagnia

Mascagnia

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Stigmaphyllon

Stigmaphyllon

5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tetrapterys

Tetrapterys

10 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1