ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acroceras

Acroceras

12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agropyron

Agropyron

3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Agrostis

Agrostis

5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Andropogon

Andropogon

67 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Axonopus

Axonopus

49 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bambusa

Bambusa

16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bothriochloa

Bothriochloa

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Bouteloua

Bouteloua

103 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachiaria

Brachiaria

6 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cenchrus

Cenchrus

51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chloris

Chloris

18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cymbopogon

Cymbopogon

497 450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynodon

Cynodon

1,286 993 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dactyloctenium

Dactyloctenium

212 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichanthium

Dichanthium

11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Digitaria

Digitaria

102 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Echinochloa

Echinochloa

129 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinolaena

Echinolaena

7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Eleusine

Eleusine

410 265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Elymus

Elymus

36 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eragrostis

Eragrostis

61 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Eriochloa

Eriochloa

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hackelochloa

Hackelochloa

4 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemarthria

Hemarthria

13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Homolepis

Homolepis

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hymenachne

Hymenachne

28 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyparrhenia

Hyparrhenia

19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hystrix

Hystrix

7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ichnanthus

Ichnanthus

7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Isachne

Isachne

10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ischaemum

Ischaemum

3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Lasiacis

Lasiacis

30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Leersia

Leersia

19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Leptochloa

Leptochloa

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Monanthochloe

Monanthochloe

4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Olyra

Olyra

50 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Oryza

Oryza

281 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Panicum

Panicum

789 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 14
Paspalidium

Paspalidium

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Paspalum

Paspalum

949 607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 13
Pennisetum

Pennisetum

132 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Pharus

Pharus

44 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Phragmites

Phragmites

3,398 2,574 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phyllostachys

Phyllostachys

39 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rottboellia

Rottboellia

18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Saccharum

Saccharum

665 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sacciolepis

Sacciolepis

1 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Schizachyrium

Schizachyrium

6 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Setaria

Setaria

724 487 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Sorghastrum

Sorghastrum

114 104 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...