ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

87 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantopsis

Adiantopsis

3 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

153 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Ceratopteris

Ceratopteris

20 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doryopteris

Doryopteris

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pityrogramma

Pityrogramma

88 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

323 231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7