ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum

Acrostichum

116 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Adiantopsis

Adiantopsis

6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adiantum

Adiantum

285 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Ceratopteris

Ceratopteris

25 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doryopteris

Doryopteris

2 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Hemionitis

Hemionitis

15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Pityrogramma

Pityrogramma

111 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pteris

Pteris

444 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8