ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

juliensalmon
juliensalmon 28 ഒക്ടോ. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Filho Zozó
Filho Zozó 2 ഡിസം. 2022

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ Asteraceae

Bidens pilosa പുഷ്പം
flower
Antonio Santos
Antonio Santos 2 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Mercio Oliveira
Mercio Oliveira 2 ഡിസം. 2022

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
പുഷ്പം
flower
Loading...