ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Dirceu Vilarinho
Dirceu Vilarinho 20 ഒക്ടോ. 2021

Antigonon leptopus Hook. & Arn.

തേൻപൂവള്ളി Polygonaceae

Antigonon leptopus ഇല
leaf
Pierre André Wagner
Pierre André Wagner 20 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
Pierre André Wagner
Pierre André Wagner 20 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
പുഷ്പം

+1

flower
Pierre André Wagner
Pierre André Wagner 20 ഒക്ടോ. 2021

Amir E
Amir E 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Camchou
Camchou 19 ഒക്ടോ. 2021

Mimosa pudica L.

തൊട്ടാവാടി Mimosaceae

Mimosa pudica പുഷ്പം
flower
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 18 ജൂൺ 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 14 ഓഗ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
പുഷ്പം
flower
ഇല

+1

leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഫലം
fruit
ഫലം
fruit
ഇല

+1

leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല
leaf
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
bianca sabrina
bianca sabrina 17 ഒക്ടോ. 2021

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose

 

പുഷ്പം
flower
Giacomo Sellan
Giacomo Sellan 17 ഒക്ടോ. 2021

Loading...