ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes

 
Mimosaceae 82 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum
Abarema gallorum

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip LC

 
Mimosaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba
Abarema jupunba

Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes

 
Mimosaceae 28 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema mataybifolia
Abarema mataybifolia
Abarema mataybifolia
Abarema mataybifolia

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

വെണ്ട
Malvaceae 819 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus

Abelmoschus moschatus Medik.

 
Malvaceae 136 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus
Abelmoschus moschatus

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Papilionaceae 260 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith LC

 
Menispermaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abuta grandifolia
Abuta grandifolia
Abuta grandifolia
Abuta grandifolia

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 102 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Mimosaceae 697 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Mimosaceae 123 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acaena ovalifolia Ruiz & Pav.

 
Rosaceae 21 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena ovalifolia
Acaena ovalifolia
Acaena ovalifolia
Acaena ovalifolia

Acalypha arvensis Poepp.

 
Euphorbiaceae 18 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis

Acalypha diversifolia Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 32 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia

Acalypha indica L.

കുപ്പമേനി
Euphorbiaceae 198 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha villosa Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1,281 945 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 43 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 91 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 563 367 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Achyrocline alata DC.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achyrocline alata
Achyrocline alata
Achyrocline alata

Acioa guianensis Aubl.

 
Chrysobalanaceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Acioa guianensis
Acioa guianensis
Acioa guianensis
Acioa guianensis

Aciotis indecora (Bonpl.) Triana

 
Melastomataceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora

Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana

 
Melastomataceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens
Aciotis purpurascens

Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana

 
Melastomataceae 35 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis
Aciotis rubricaulis

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acorus calamus L. LC

വയമ്പ്‌
Araceae 335 285 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.

 
Arecaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata
Acrocomia aculeata

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 98 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. LC

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Bombacaceae 372 233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

 
Melastomataceae 68 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Mimosaceae 158 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. LC

അഡിനിയം ഒബെസെം
Apocynaceae 2,615 2,257 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum
Adenium obesum

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 39 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum poiretii Wikstr.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii

Adiantum polyphyllum Willd.

 
Pteridaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 57 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

 
Bromeliaceae 33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Loading...