ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes 82 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 30 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes 28 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 748 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 99 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha arvensis Poepp. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline alata DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acioa guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2191 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea distichantha Lem. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea melinonii Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila laevis (Aubl.) J.F.Gmel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aganisia pulchella Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra silvatica Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccana (L.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1967 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus robustus Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barbadensis Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6606 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 794 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 905 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychoides A.St.-Hil. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua guianensis Aubl. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa congesta W.J.Hayden 42 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1089 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1952 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera edentula Kuhlm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1524 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anartia meyeri (G.Don) Miers 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 140 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Andira coriacea Pulle 118 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia tomentosa (Savigny) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba guianensis Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba hostmanniana (Nees) Mez 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba parviflora (Meisn.) Mez 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba terminalis Ducke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba williamsii O.C.Schmidt 14 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus secundus Leonard 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Annona exsucca A.DC. ex Dunal 13 ചിത്രങ്ങൾ
Annona foetida Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Annona paludosa Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona prevostiae H.Rainer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona scleroderma Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bonplandii G.S.Bunting 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eminens Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 137 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium jenmanii Engl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Antonia ovata Pohl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba glabra Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba petoumo Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S.Watson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus goeldianus L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus micranthus Brongn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 633 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cornuta Mast. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B.Verl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 263 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 704 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1507 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1906 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia variegata Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma carapanauba Pichon 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma cruentum Woodson 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma marcgravianum Woodson 64 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium auritum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium praemorsum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia brachyphylla Harling 10 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum paramaca Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle 146 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 815 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) Stearn 123 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis dracunculifolia DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pentlandii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris aubletiana Trail 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris brongniartii Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bagassa guianensis Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W.Grimes 41 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa arundinacea Retz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Banara guianensis Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria repens Nees 62 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia edulis Seem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batemannia colleyi Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Batesia floribunda Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia guianensis Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia longicuspis Spruce ex Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 261 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia ungulata L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1822 ചിത്രങ്ങൾ
Becquerelia cymosa Brongn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia glabra Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia guaduensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirsuta Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia multinervia Liebm. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semiovata Liebm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 54 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera guianensis Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria insolita C.V.Morton 26 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria laxiflora Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria solanoides Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea gracilis Hemsl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum brasiliense Desv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gracile Kaulf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum polypodioides Raddi 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 34 ചിത്രങ്ങൾ
Bocoa prouacensis Aubl. 549 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea edulis (Tussac) Herb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia disticha (A.DC.) Boiteau & L.Allorge 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia macrocalyx (Müll.Arg.) Boiteau & L.Allorge 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia undulata (Vahl) A.DC. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria alata (Aubl.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria prostrata (Aubl.) Miq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral 69 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7914 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola martiana Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia caudata (L.) Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia verrucosa Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czerepnin & Coss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Briquetia spicata (Kunth) Fryxell 17 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchinia hechtioides Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchinia reducta Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia plumieri (E.Morren) L.B.Sm. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum acutifolium Huber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 102 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum parinarioides Ducke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum rubescens Taub. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum utile (Kunth) Oken ex J.Presl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia australis Benth. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia densifolia Krug & Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia guianensis Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia argentea (Jacq.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima altissima DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 74 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima densa (Poir.) DC. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima laevigata (Poir.) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1653 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3769 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium schomburgkii Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea cylindrica (Roscoe) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea elliptica (Roscoe) K.Schum. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lutea (Aubl.) Schult. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea maasiorum H.A.Kenn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Calatola costaricensis Standl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Calea prunifolia Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra trinervia Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Aiton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calycorectes grandifolius O.Berg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 38 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 28 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum sphenodes (Kunze ex Klotzsch) Fée 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 263 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7395 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Capirona decorticans Spruce 17 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7184 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa densifolia Mart. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa punctulata Ducke 109 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Carapichea guianensis Aubl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Carica microcarpa Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2503 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar microcarpum Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arborea (Rich.) Urb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arguta Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia commersoniana Cambess. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia javitensis Kunth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia pitumba Sleumer 21 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tacanensis Lundell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea elliptica (Sw.) Poir. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum barbatum (Lindl.) Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum discolor (Lindl.) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum planiceps Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5033 ചിത്രങ്ങൾ
Cathedra acuminata (Benth.) Miers 18 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 45 ചിത്രങ്ങൾ
Catostemma fragrans Benth. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya violacea (Kunth) Rolfe 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusa Trécul 64 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia palmata Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia sciadophylla Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5730 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia cristata L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema brasilianum (L.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum microcalyx Francey 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K.Hoffm. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 26 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 27 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 841 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 218 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chaubardiella tigrina (Garay & Dunst.) Garay 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiradenia cuspidata Lindl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis turbinata DC. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia spinosa Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia tenuiflora Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A.DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum durifructum (W.A.Rodrigues) T.D.Penn. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum eximium Ducke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum prieurii A.DC. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 300 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum sparsiflorum Klotzsch ex Miq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Chuquiraga jussieui J.F.Gmel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum costaricanum (Mez & Pittier) Kosterm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 290 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum zeylanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura paludosa Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos fasciculata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus erosa Rich. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 130 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum donnell-smithii Greenm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus × aurantium L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija weberbaueri Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes rosea Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 87 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsonae Balf.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hammelii Almeda 47 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 278 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia japurensis DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia latifolia (Desr.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia septuplinervia Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana R.A.Howard 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria pinnata (Pers.) R.H.Sm. & G.P.Lewis 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria sagotii Fantz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia amazonica Planch. & Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cuneata Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia fockeana Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia grandiflora Splitg. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmicida Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia platystigma Eyma 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clytostoma binatum (Thunb.) Sandwith 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 114 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 420 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba padiformis Meisn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba parimensis Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1072 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1349 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2183 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina glandulosa Perkins 3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea calotricha Donn.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum laxum Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum rotundifolium Rich. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina obliqua Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina rufipes Seub. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura ulei Warb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conceveiba guianensis Aubl. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia rufescens Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setifera Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setosa Triana 24 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 1063 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 8209 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 150 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus orinocensis Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia eriostigma Pittier 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia nodosa Lam. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sagotii I.M.Johnst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sprucei Mez 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2691 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Corythophora rimosa W.A.Rodrigues 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 281 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Costus erythrothyrsus Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costus guanaiensis Rusby 36 ചിത്രങ്ങൾ
Costus scaber Ruiz & Pav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 459 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia bracteosa Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia caryophylloides Benoist 46 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia elata Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia guianensis Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia habrantha Standl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia obovata Ducke 11 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia parillo DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Couma guianensis Aubl. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari calycina Sandwith 6 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari guianensis Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari multiflora (Sm.) Eyma 104 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth 143 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa angustifolia Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa nymphaeifolia Standl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea paniculata (Vahl) Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva tapia L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 36 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 187 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton lobatus L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Croton schiedeanus Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Croton trinitatis Millsp. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia aromatica (Aubl.) Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia bracteata Benth. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2227 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3569 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania hirsuta Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania scrobiculata Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea melvilla Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Curatella americana L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 107 ചിത്രങ്ങൾ
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea microdonta (Desv.) Domin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 416 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus amabilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus friburgensis Boeckeler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus simplex Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra endopogon Bitter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra hartwegii (Miers) Dunal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium parviflorum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes cuspidata (Cuatrec.) Daly 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes nitens Cuatrec. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia cissifolia Poepp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia spathulata (Scheidw.) Baill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia tiliifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea nodosa (L.) Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 34 ചിത്രങ്ങൾ
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze 37 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobangia boliviana Rusby 188 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax caucanus (Harms) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium axillare (Sw.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium wydlerianum Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea brachypoda Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea muricata (Sw.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea panamensis Lindl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea picta Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sericea Nees 31 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sexangularis (L.) Juss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicorynia guianensis Amshoff 361 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostyles ampla Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerandra elegans (H.Focke) Siegerist 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dinizia excelsa Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea guianensis Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea malacocarpa Ducke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diodella teres (Walter) Small 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros carbonaria Benoist 56 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros cavalcantei Sothers 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros cayennensis A.DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros dichroa Sandwith 7 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ropourea B.Walln. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros vestita Benoist 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium striatum (L.) C.Presl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania calocarpa Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Discophora guianensis Miers 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 68 ചിത്രങ്ങൾ
Distictella magnoliifolia (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecastigma integrifolium (Lanj.) Lanj. & Sandwith 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia brasiliensis Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans Ker Gawl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Dracontium polyphyllum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys granadensis L.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera brevifolia Pursh 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capillaris Poir. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera cayennensis Sagot ex Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 313 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera sessilifolia A.St.-Hil. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes fanshawei Sandwith 20 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes variabilis Uittien 110 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia cadaverica Huber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia calycina Benoist 92 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia eximia Diels 29 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia inconspicua Sagot 18 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia pycnastera Sandwith 16 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia surinamensis R.E.Fr. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Dulacia guianensis (Engl.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia aquatica (Aubl.) Bremek. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia longiflora Ducke 182 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa guianensis Eyma 152 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa ramiflora Mart. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 999 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoluma nuda (Baehni) Aubrév. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum crinitum (L.) Christ 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tonduzii Christ 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis sellowiana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 92 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg 40 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus villosus Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus virginicus L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 361 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight 6 ചിത്രങ്ങൾ
Emmotum fagifolium Desv. ex Ham. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler 16 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria melinonii Benoist 30 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria punctulata (Mez) C.K.Allen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium oldemanii Barneby & J.W.Grimes 17 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua falcata Aubl. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua grandiflora (Aubl.) Baill. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua rubiginosa Miq. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 448 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum latilabre Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum microphyllum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum purpurascens H.Focke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa polystachya Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriopsis biloba Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eriotheca longitubulosa A.Robyns 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erisma uncinatum Warm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ernestia confertiflora Wurdack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erycina glossomystax (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina amazonica Krukoff 50 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum macrophyllum Cav. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera chartaceifolia S.A.Mori 117 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera collina Eyma 56 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera congestiflora (Benoist) Eyma 174 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 58 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera decolorans Sandwith 134 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera laevicarpa S.A.Mori 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera micrantha (O.Berg) Miers 780 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera sagotiana Miers 421 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera squamata S.A.Mori 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 50 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cupulata Amshoff 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia florida DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gongylocarpa M.L.Kawas. & B.Holst 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia patrisii Vahl 49 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tapacumensis O.Berg 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tetramera (McVaugh) M.L.Kawas. & B.Holst 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 191 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4086 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1238 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus Nees & Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea guianensis (Aubl.) Bremek. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ferdinandusa paraensis Ducke 39 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4694 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus caballina Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cyathistipula Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus donnell-smithii Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3212 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maxima Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus paraensis (Miq.) Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus popenoei Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus yoponensis Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 42 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena incompleta Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena simplex Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia benthamiana (Planch. & Triana) Pipoly 56 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 104 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria erecta Vent. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geissospermum laeve (Vell.) Miers 35 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma oldemanii Granv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma stricta (Poit.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila cordifolia Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 90 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Glycydendron amazonicum Ducke 141 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Gongora atropurpurea Hook. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gongora quinquenervis Ruiz & Pav. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania velutina Reissek 10 ചിത്രങ്ങൾ
Goupia glabra Aubl. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira eggersiana (Heimerl) Lundell 33 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea costata A.Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea glabra Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea gomma Pulle 59 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea grandifolia DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea guidonia (L.) Sleumer 36 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea michel-moddei T.D.Penn. & S.A.Mori 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea pubescens (Rich.) A.Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria anteridifera Scharf & Maas 48 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria citriodora Ducke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria guianensis (Aubl.) R.E.Fr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria ouregou (Aubl.) Dunal 15 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard 73 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria scandens Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria schomburgkiana Mart. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria wachenheimii Benoist 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania lobata (L.) Pruski 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia augusta L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 122 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 43 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes riparia (Schltdl.) Klotzsch 49 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria repens Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria secundiflora Barb.Rodr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria trifida Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia floribunda Kunth 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hebepetalum humiriifolium (Planch.) Benth. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 525 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria cauliflora Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria densifrons Engl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria scandens Ducke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia hirsuta L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia marginata (Griggs) Pittier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia richardiana Miq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 249 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia tortuosa Griggs 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis pedunculata Benoist 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 24 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres baruensis Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres guazumifolia Kunth 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus Turcz. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium filiforme Lehm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 334 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis rufa (L.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea duckeana (Hoehne) Penneys, Michelang., Judd & Almeda 24 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea succosa (Aubl.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana 1 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hieron. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13153 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 28 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel 57 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 44 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 372 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella bicornis Mart. & Zucc. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella glandulosa Spreng. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella hispidula Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella physophora Mart. & Zucc. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella racemosa Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Humiria balsamifera Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Humiriastrum subcrenatum (Benth.) Cuatrec. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya meleagris Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea spinosa L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila costata Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hylaeanthe unilateralis (Poepp. & Endl.) A.M.E.Jonker & Jonker 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis tubiflora Salisb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium flavum Kleinhoonte 46 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hyospathe elegans Mart. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis decumbens L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis conferta Pohl ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis lantanifolia Poit. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis recurvata Poit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hystrix patula Moench 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex lamprophylla Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1458 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Inga alba (Sw.) Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cayennensis Sagot ex Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Inga densiflora Benth. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Inga fanchoniana Poncy 32 ചിത്രങ്ങൾ
Inga gracilifolia Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga grandiflora Ducke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Inga huberi Ducke 33 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Inga jenmanii Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Inga leiocalycina Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Inga loubryana Poncy 124 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Inga melinonis Sagot 61 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nobilis Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nouragensis Poncy 23 ചിത്രങ്ങൾ
Inga oerstediana Benth. ex Seem. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Inga paraensis Ducke 24 ചിത്രങ്ങൾ
Inga pezizifera Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga punctata Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sarmentosa Glaz. ex Harms 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sertulifera DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Inga stipularis DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Inga thibaudiana DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Inga umbellifera (Vahl) Steud. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Inga venusta Standl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Inga vera Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Inga virgultosa (Vahl) Desv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1982 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 275 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea squamosa Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 73 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne polygonoides (Lam.) Döll 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia coccinea (Aubl.) J.F.Gmel. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia spiciformis DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3171 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 165 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don 43 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda cuspidifolia Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda puberula Cham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia ciliata Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia calycina (Nees) V.A.W.Graham 5 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia comata (L.) Lam. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 90 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia pusilla (C.Schweinf.) C.Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kegeliella houtteana (Rchb.f.) L.O.Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Koellensteinia graminea (Lindl.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia arborea Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kutchubaea insignis Fisch. ex DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga odorata Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 336 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema grandifolium Schnizl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. & Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lacunaria crenata (Tul.) A.C.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia procera (Poepp.) Eichler 74 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13910 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana canescens Kunth 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 265 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis nigra Davidse 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis confertiflora (A.C.Sm.) S.A.Mori 24 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori 143 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis idatimon Aubl. 1120 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis persistens Sagot 137 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pneumatophora S.A.Mori 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis poiteaui O.Berg 212 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia lenticularis Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes helicocephala Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa remotiflora (Rich.) H.Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa scabra Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leretia cordata Vell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 29 ചിത്രങ്ങൾ
Licania affinis Fritsch 18 ചിത്രങ്ങൾ
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Licania apetala (E.Mey.) Fritsch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania canescens Benoist 293 ചിത്രങ്ങൾ
Licania densiflora Kleinhoonte 208 ചിത്രങ്ങൾ
Licania divaricata Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Licania granvillei Prance 220 ചിത്രങ്ങൾ
Licania heteromorpha Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Licania hypoleuca Benth. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Licania irwinii Prance 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania kunthiana Hook.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania laevigata Prance 11 ചിത്രങ്ങൾ
Licania latifolia Benth. ex Hook.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Licania latistipula Prance 91 ചിത്രങ്ങൾ
Licania laxiflora Fritsch 126 ചിത്രങ്ങൾ
Licania majuscula Sagot 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licania membranacea Sagot ex Laness. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Licania micrantha Miq. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ovalifolia Kleinhoonte 31 ചിത്രങ്ങൾ
Licania parvifructa Fanshawe & Maguire 58 ചിത്രങ്ങൾ
Licania robusta Sagot 21 ചിത്രങ്ങൾ
Licania rodriguesii Prance 10 ചിത്രങ്ങൾ
Licania sprucei (Hook.f.) Fritsch 40 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria debilis (Mez) Kosterm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria guianensis Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria martiniana (Mez) Kosterm. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia diffusa (L.) Wettst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia origanoides Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus atropurpureus Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus latifolius (Willd.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lopezia racemosa Cav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Loreya arborescens (Aubl.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Loreya mespiloides Miq. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia lancifolia Brongn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea speciosa Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret 14 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Lunania mexicana Brandegee 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus altiplani C.P.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus bogotensis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium volubile Sw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea occidentalis Benth. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea piriri Aubl. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry 60 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium floribundum Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macoubea guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Macroclinium wullschlaegelianum (H.Focke) Dodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex Benth.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 66 ചിത്രങ്ങൾ
Mahurea palustris Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maieta guianensis Aubl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malouetia guianensis (Aubl.) Miers 30 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia albiflora (Cuatrec.) Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia reclinata L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2928 ചിത്രങ്ങൾ
Manicaria saccifera Gaertn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 553 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 170 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 86 ചിത്രങ്ങൾ
Maprounea guianensis Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira guianensis Aubl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nepenthoides Seem. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Markea coccinea Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 39 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba laevigata Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba stenodictya Radlk. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Matisia ochrocalyx K.Schum. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mauritia flexuosa L.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brachybulbon Schltr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brunnea Linden & Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria camaridii Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria porrecta Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Mayaca fluviatilis Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus oblongata Reissek 30 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 181 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera nivea (L.) Small 52 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5027 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus pedicellaris (Sagot ex Radlk.) Acev.-Rodr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia arenosa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia spicata (L.) Fryxell 59 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria dulcis Wunderlin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia aspera L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia affinis DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia alata (Aubl.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia cacatin (Aubl.) S.S.Renner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia centrodesma Naudin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ciliata (Rich.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia elata (Sw.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia fragilis Naudin 20 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gracilis Triana 26 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia holosericea (L.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 37 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lateriflora Cogn. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia longifolia (Aubl.) DC. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia matthaei Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multiplinervia Cogn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nervosa (Sm.) Triana 21 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia plukenetii Naudin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serialis DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serrulata (DC.) Naudin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stenostachya DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia tschudyoides Cogn. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Micrandra rossiana R.E.Schult. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma tecta (Kaulf.) Alston 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis acutangula (Ducke) Eyma 10 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis cayennensis T.D.Penn. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre 44 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 55 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis melinoniana Pierre 4 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis obscura T.D.Penn. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis sanctae-rosae (Baehni) T.D.Penn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis trunciflora Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 75 ചിത്രങ്ങൾ
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania banisteriae DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L.f.) Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania guaco Bonpl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 113 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania vitifolia DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1730 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa quadrivalvis L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Minquartia guianensis Aubl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8754 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 982 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthochloe littoralis Engelm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Monopteryx inpae W.A.Rodrigues 51 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dilacerata (K.Koch ex Sello) K.Koch 22 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause 14 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera lechleriana Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera spruceana (Schott) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 30 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 858 ചിത്രങ്ങൾ
Moronobea coccinea Aubl. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron anisophyllum (Standl.) Standl. & Steyerm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri angulicosta Morley 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri collocarpa Ducke 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri crassifolia Sagot 67 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri gleasoniana Standl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri grandiflora DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri guianensis Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri huberi Cogn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri nervosa Pilg. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri sagotiana Triana 30 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 69 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 922 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia lanata Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia decorticans DC. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 34 ചിത്രങ്ങൾ
Myrosma cannifolia L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C.Berg 27 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx pictus (Hook.) Sprague 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra cissiflora Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra umbrosa (Kunth) Mez 26 ചിത്രങ്ങൾ
Neea floribunda Poepp. & Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia campestris R.Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neocalyptrocalyx maroniensis (Benoist) Cornejo & Iltis 45 ചിത്രങ്ങൾ
Neoptychocarpus apodanthus (Kuhlm.) Buchheim 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 517 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 233 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1639 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia natans (L.f.) Druce 19 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13071 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1393 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Notylia sagittifera (Kunth) Link, Klotzsch & Otto 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 56 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6363 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea amazonica (Meisn.) Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea argyrophylla Ducke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea canaliculata (Rich.) Mez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea ceanothifolia (Nees) Mez 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cinerea van der Werff 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea guianensis Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea hartshorniana Hammel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea helicterifolia (Meisn.) Hemsl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea indirectinervia C.K.Allen 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea nigra Benoist 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea puberula (Rich.) Nees 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea splendens (Meisn.) Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea subterminalis van der Werff 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea tomentella Sandwith 28 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria minor C.Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia puncticulosa (Rich.) Pulle 8 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bacaba Mart. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bataua Mart. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coutinhoi Ducke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia melanocarpa Kleinhoonte 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia paraensis Ducke 42 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithocephalus gladiatus Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza latifolia Desv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea laxivenula Wurdack 4 ചിത്രങ്ങൾ
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea decagyna Maguire 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea melinonii (Tiegh.) Lemée 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea pendula (Poepp.) Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Oxandra asbeckii (Pulle) R.E.Fr. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira dolichocalyx A.Robyns 215 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 192 ചിത്രങ്ങൾ
Pagamea guianensis Aubl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea guianensis Aubl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea rigida Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea triphylla DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis pabstii Veyret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paloue riparia Pulle 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum grande Hitchc. & Chase 21 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum latifolium L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum laxum Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum polygonatum Schrad. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum rudgei Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum schwackeanum Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichanthum Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Paphinia cristata (Lindl.) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist 93 ചിത്രങ്ങൾ
Paramachaerium ormosioides (Ducke) Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari campestris Aubl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari montana Aubl. emend. Ducke 19 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari parvifolia Sandwith 13 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia nitida Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia reticulata Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia velutina Benoist 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum Bergius 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum pilosum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora auriculata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora citrifolia (Juss.) Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora glandulosa Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vespertilio L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia capreolata (Aubl.) Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rubiginosa Cambess. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pausandra fordii Secco 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia paludicola Nicolson ex Fryxell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola guianensis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola hulkiana Pulle 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Peltogyne venosa (Vahl) Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum nervosum (Nees) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 61 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1424 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia elongata Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 1461 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 359 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pernambucensis Miq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia quadrangularis (J.V.Thomps.) A.Dietr. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 407 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 876 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Peristeria guttata Knowles & Westc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4155 ചിത്രങ്ങൾ
Peschiera arborea (Rose) Markgr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia secunda J.F.Gmel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus virescens Döll 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron acutatum Schott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brevispathum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron callosum K.Krause 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ecordatum Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don 16 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron goeldii G.M.Barroso 24 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron grandipes K.Krause 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron guttiferum Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron linnaei Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron melinonii Brongn. ex Regel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ornatum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron panduriforme (Kunth) Kunth 42 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sphalerum Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron squamiferum Poepp. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tatei K.Krause 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 36 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 47 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3316 ചിത്രങ്ങൾ
Phthirusa stelis (L.) Kuijt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 128 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus juglandifolius Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia latifolia Tul. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pubescens Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper augustum Rudge 11 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritum Kunth 182 ചിത്രങ്ങൾ
Piper consanguineum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper crassinervium Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Piper humistratum Görts & K.U.Kramer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper jacquemontianum Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Piper marginatum Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Piper obliquum Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Piper wachenheimii Trel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 88 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6172 ചിത്രങ്ങൾ
Platonia insignis Mart. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 12 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium trinitatis Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele ovalifolia (H.Focke) Garay & Dunst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys maculata (Hook.) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2363 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews 664 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis barthelemyi Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis discoidea Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5748 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2846 ചിത്രങ്ങൾ
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff 80 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya caudata Kunze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala longicaulis Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala tenella Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala timoutou Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala variabilis Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum punctatum Elliott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Polylepis sericea Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium dulce Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium triseriale Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 537 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Poraqueiba guianensis Aubl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5377 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7459 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca sedifolia N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Potalia amara Aubl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pothomorphe peltata (L.) Miq. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma bicolor Mart. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma melinonii Benoist 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma minor Benoist 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma mollis Trécul 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma villosa Trécul 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D.Penn. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria aubrevillei Bernardi 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria brachyandra (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria calistophylla (Standl.) Baehni 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria cayennensis (A.DC.) Eyma 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria coriacea (Pierre) Pierre 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria decorticans T.D.Penn. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria deliciosa T.D.Penn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria egregia Sandwith 82 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria engleri Eyma 107 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria eugeniifolia (Pierre) Baehni 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria filipes Eyma 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria fimbriata Baehni 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria flavilatex T.D.Penn. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria gonggrijpii Eyma 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria grandis Eyma 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria guianensis Aubl. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria hispida Eyma 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria jariensis Pires & T.D.Penn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria laevigata (Mart.) Radlk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria maxima T.D.Penn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria melanopoda Eyma 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria platyphylla (A.C.Sm.) Baehni 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria rodriguesiana Pires & T.D.Penn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sagotiana (Baill.) Eyma 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria singularis T.D.Penn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria torta (Mart.) Radlk. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria venosa (Mart.) Baehni 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria virescens Baehni 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia huberi (Ducke) Ducke 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D.Penn. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Preslianthus pittieri (Standl.) Iltis & Cornejo 39 ചിത്രങ്ങൾ
Prestonia coalita (Vell.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea aemula (Lindl.) W.E.Higgins 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins 6 ചിത്രങ്ങൾ
Protium altsonii Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Protium apiculatum Swart 64 ചിത്രങ്ങൾ
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 51 ചിത്രങ്ങൾ
Protium cuneatum Swart 22 ചിത്രങ്ങൾ
Protium decandrum (Aubl.) Marchand 31 ചിത്രങ്ങൾ
Protium demerarense Swart 95 ചിത്രങ്ങൾ
Protium gallicum Daly 346 ചിത്രങ്ങൾ
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 31 ചിത്രങ്ങൾ
Protium plagiocarpium Benoist 4 ചിത്രങ്ങൾ
Protium sagotianum Marchand 106 ചിത്രങ്ങൾ
Protium subserratum (Engl.) Engl. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus myrtifolia (L.) Urb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima 50 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W.Grimes 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1775 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria acuminata Benth. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria carthagenensis Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria colorata (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria deflexa DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria elata (Sw.) Hammel 52 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria eurycarpa D.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria horizontalis Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria luxurians Rusby 28 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria myriantha Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria oblonga (DC.) Steyerm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria platypoda DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria poeppigiana Müll.Arg. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria psychotriifolia (Seem.) Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria racemosa Rich. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4216 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium caudatum (L.) Maxon 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris ensiformis Burm.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus rohrii Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychopetalum olacoides Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Puya raimondii Harms 60 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea mori-boomii Marc.-Berti 2 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea polychroma Stafleu 39 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea rosea Aubl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea costaricensis W.S.Alverson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Quekettia microscopica Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina guianensis Aubl. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina integrifolia Pulle 6 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina macrophylla Tul. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina obovata Tul. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina oiapocensis Pires 30 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Randia armata (Sw.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Randia loniceroides Dwyer & Lorence 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rapatea paludosa Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Raritebe palicoureoides Wernham 2 ചിത്രങ്ങൾ
Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade 9 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 42 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia guianensis Maas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia monosperma Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia orinocensis Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber 29 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne elephantopus Madriñán 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne morii Madriñán 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne revolutifolia Madriñán 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne rufovirgata Madriñán 29 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 54 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 74 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6099 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea amapensis Hekking 58 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea neglecta Sandwith 54 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea pectino-squamata Hekking 195 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Ronabea latifolia Aubl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 47 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Roupala montana Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea lanceifolia Salisb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia geminiflora Kunth 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia inflata Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tubiflora Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ryania speciosa Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis striata (L.) Nash 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoglottis cydonioides Cuatrec. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoglottis guianensis Benth. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Sagotia racemosa Baill. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia multiflora (Lam.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia petenensis Lundell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia haenkei Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia purpurea Cav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia auriculata Aubl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 7443 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 50 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcostemma clausum (Jacq.) Roem. & Schult. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia yasicae Loes. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis prolifera Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis sickii Pabst 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera decaphylla (Seem.) Harms 76 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schistostemon sylvaticum Sabatier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea elegans (Vahl) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia guianensis (Aubl.) Malme 14 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia stenophylla Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria melaleuca Rchb. ex Cham. & Schltdl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria stipularis Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria costaricana H.Wendl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule Sw. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella arthritica Alston 5 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella diffusa (C.Presl) Spring 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 3 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flagellata Spring 5 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio modestus Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhizomatus Rusby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Senna chrysocarpa (Desv.) H.S.Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 8 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 168 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 621 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania membranacea Splitg. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania pyramidata Radlk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon wagneri (Mett.) A.R. Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum orientale L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 36 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sextonia rubra (Mez) van der Werff 79 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Sida setosa Mart. ex Colla 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba cedron Planch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba guianensis Aubl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba morettii Feuillet 16 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Sipanea pratensis Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna cuspidata (Tul.) A.DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna guianensis Aubl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna poeppigii (Tul.) A.DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium vaginatum Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea brenesii Standl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea brevipes Benth. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea garckeana K.Schum. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea grandiflora Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea latifolia (Rich.) K.Schum. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax febrifuga Kunth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax fluminensis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia fragrans Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia liliastrum Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrophylla Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 3372 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anceps Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum arboreum Dunal 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum diphyllum L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum furcatum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hirtum Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum jamaicense Mill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lepidotum Dunal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum leucocarpon Dunal 91 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rudepannum Dunal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum schlechtendalianum Walp. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sessiliflorum Dunal 12 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum stramoniifolium Jacq. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum subinerme Jacq. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemon scutellarioides (L.f.) Codd 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghastrum nutans (L.) Nash 114 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Sorocea pubivena Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Souroubea guianensis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sparattanthelium uncigerum (Meisn.) Kubitzki 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 46 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum floribundum (Linden & André) N.E.Br. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 829 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 949 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia hamelioides Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Spirotropis longifolia (DC.) Baill. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 83 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus jacquemontii Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Stachyarrhena acuminata Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 159 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 575 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 105 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea grandiflora (Lodd.) Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis argentata Lindl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis papaquerensis Rchb.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Stemmadenia alfarii (Donn.Sm.) Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenia pallida Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stenospermation spruceanum Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia frondosa A.Rich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia kayae P.E.Berry 32 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A.Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler 5 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos tomentosa Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia canescens Torke 11 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia leblondii R.S.Cowan 65 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S.Cowan 16 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia polyphylla DC. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 20 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L.f. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 8 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos costaricana Hemsl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustatum Schott 206 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustifolium Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 3968 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 555 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 694 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 267 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 248 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali melanocarpa (Ducke) van der Werff 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali paraënsis (Huber) Barneby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali richardiana Tul. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes multiflora Kunth 18 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 512 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia furfuracea Sandwith 15 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia guianensis Aubl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia hexaphylla Vahl 49 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia microphylla Uittien 27 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia praealta (Sagot) Radlk. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia simaboides K.U.Kramer 31 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira bethanniana J.D.Mitch. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira guianensis Aubl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura capitulifera Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura guianensis Aubl. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Tassadia obovata Decne. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 2525 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia cinerea (L.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Teramnus uncinatus (L.) Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1172 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera volubilis L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragastris hostmannii (Engl.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 162 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapterys styloptera A.Juss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium vesicarium Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thalia geniculata L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris balbisii (Spreng.) Ching 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris biolleyi (Christ) Proctor 7 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 13 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma subincanum Mart. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma velutinum Benoist 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Thrasya petrosa (Trin.) Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2118 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 592 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsodium guianense Sagot ex Marchand 218 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsodium puberulum J.D.Mitch. & Daly 40 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina aspera Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia anceps Lodd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia duratii Vis. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata Sw. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia flexuosa Sw. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 603 ചിത്രങ്ങൾ
Tococa guianensis Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Tonina fluviatilis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Topobea parasitica Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia acutiflora M.Martens & Galeotti 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia cuspidata Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia glabra L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia volubilis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita brevistaminea Engl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita gazelii Poncy & Offroy 46 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita grata Sandwith 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita obovata Engl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita umbellata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita weddelliana Planch. & Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia burserifolia Mart. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia demerarae Sandwith 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 84 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia elegans A.Juss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia martiana C.DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia quadrijuga Kunth 63 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia schomburgkii C.DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes angustifrons (Fée) Wess.Boer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes membranaceum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes radicans Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes tuerckheimii Christ 4 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Tridens flavus (L.) Hitchc. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 34 ചിത്രങ്ങൾ
Tripsacum dactyloides (L.) L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetella triglochin (Rchb.f.) Luer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta bogotensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Trophis mexicana (Liebm.) Bureau 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trophis racemosa (L.) Urb. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera diffusa Willd. ex Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera pumilea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera scabra Millsp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 791 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 54 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis perrottetii (A.DC.) R.E.Fr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E.Fr. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis stipitata Diels 56 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Urera laciniata Wedd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia breviscapa C.Wright ex Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia foliosa L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia juncea Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia simulans Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana nivalis Wedd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vallesia glabra (Cav.) Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla hartii Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla odorata C.Presl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 40 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla trigonocarpa Hoehne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vantanea guianensis Aubl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vantanea parviflora Lam. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Vataireopsis surinamensis H.C.Lima 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vellozia tubiflora (A.Rich.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena urticifolia L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia americana Muhl. ex Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Virola koschnyi Warb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Virola kwatae Sabatier 13 ചിത്രങ്ങൾ
Virola michelii Heckel 161 ചിത്രങ്ങൾ
Virola multicostata Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Virola sebifera Aubl. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia macrophylla Kunth 51 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia sessilifolia (Aubl.) Choisy 52 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex agnus-castus L. 3355 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex triflora Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria costata Kunze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia ferruginea Mart. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia guianensis Aubl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia tetraphylla (G.Mey.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia tomentosa (G.Mey.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Votomita guianensis Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vouacapoua americana Aubl. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria caerulea Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria clavata Splitg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria flavescens Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria rosea Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria tenella Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Voyriella parviflora (Miq.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia fruticosa Jacq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Witheringia solanacea L'Hér. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium catharticum Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 464 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 13 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma violaceum Schott 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Xylobium foveatum (Lindl.) G.Nicholson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia crinita R.E.Fr. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia excellens R.E.Fr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia frutescens Aubl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia nitida Dunal 184 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia pulcherrima Sandwith 12 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia sericea A.St.-Hil. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris caroliniana Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris laxifolia Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain 36 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum monophyllum (Lam.) Wilson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1574 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 278 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia latifolia Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia reticulata Sm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia longifolia (Willd.) Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 105 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia sabatieri Barneby & J.W.Grimes 18 ചിത്രങ്ങൾ
Zygosepalum labiosum (Rich.) C.Schweinf. 7 ചിത്രങ്ങൾ