ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W.Grimes 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema curvicarpa (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grimes 8 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema gallorum Barneby & J.W.Grimes 88 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 39 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 10 ചിത്രങ്ങൾ
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes 30 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 14 ചിത്രങ്ങൾ
Abuta rufescens Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon hirtum (Lam.) Sweet 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia tenuifolia (L.) Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha apodanthes Standl. & L.O.Williams 46 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha arvensis Poepp. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha diversifolia Jacq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha indica L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha villosa Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1754 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 51 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes aspera L. 682 ചിത്രങ്ങൾ
Achyrocline alata DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acioa guianensis Aubl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana 56 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Adelia triloba (Müll.Arg.) Hemsl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana 61 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3458 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma inundatum Mart. ex DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophaedra grandifolia (Klotzsch) Müll.Arg. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantopsis radiata (L.) Fée 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum latifolium Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum obliquum Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum petiolatum Desv. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum poiretii Wikstr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C.Presl 111 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum villosum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea distichantha Lem. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea egleriana L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea melinonii Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila deppeana Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila laevis (Aubl.) J.F.Gmel. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila membranacea Turcz. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aegiphila panamensis Moldenke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene histrix Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aganisia pulchella Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum conyzoides L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Agonandra silvatica Ducke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis breviculmis Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis perennans (Walter) Tuck. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea guianensis Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea laevis (Mart.) Kosterm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea longipetiolata van der Werff 49 ചിത്രങ്ങൾ
Aiouea opaca van der Werff 18 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea discolor Poepp. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccana (L.) Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alexa wachenheimii Benoist 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2879 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus acutatus Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus latifolius Huber 10 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus leucoclados Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus racemosus Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus robustus Radlk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barbadensis Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 8018 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia galanga (L.) Willd. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1320 ചിത്രങ്ങൾ
Alseis longifolia Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera paronychoides A.St.-Hil. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera tenella Colla 26 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua glomerulata (Lam. ex Poir.) Delprete & C.H.Perss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaioua guianensis Aubl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa congesta W.J.Hayden 45 ചിത്രങ്ങൾ
Amanoa guianensis Aubl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1667 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2901 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 953 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocera edentula Kuhlm. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia (A.St.-Hil.) Spreng. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Amphitecna latifolia (Mill.) A.H.Gentry 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium amapaënse J.D.Mitch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium giganteum Hancock ex Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 788 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 62 ചിത്രങ്ങൾ
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 2060 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphyllopsis americana (Engl.) Hay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anartia meyeri (G.Don) Miers 65 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea acuminata (Dunal) A.DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea brevipedicellata Timmerman 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea dolichocarpa Sprague & Sandwith 155 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea phaeocarpa Mart. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anaxagorea prinoides (Dunal) A.DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Andira coriacea Pulle 131 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 16 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon bicornis L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gayanus Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon virginicus L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia hirsuta (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia tomentosa (Savigny) Sw. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith 26 ചിത്രങ്ങൾ
Anetium citrifolium (L.) Splitg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia salicariifolia Bonpl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba canelilla (Kunth) Mez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba citrifolia (Nees) Mez 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba guianensis Aubl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba hostmanniana (Nees) Mez 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba jenmanii Mez 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba kappleri Mez 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba megaphylla Mez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba panurensis (Meisn.) Mez 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba parviflora (Meisn.) Mez 89 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba rosodora Ducke 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba taubertiana Mez 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba terminalis Ducke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba williamsii Brooks 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aniba williamsii O.C.Schmidt 15 ചിത്രങ്ങൾ
Anisacanthus secundus Leonard 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Annona ambotay Aubl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Annona echinata Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona exsucca A.DC. ex Dunal 35 ചിത്രങ്ങൾ
Annona foetida Mart. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Annona haematantha Miq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Annona hypoglauca Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Annona neoelliptica H.Rainer & Maas 4 ചിത്രങ്ങൾ
Annona paludosa Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Annona prevostiae H.Rainer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Annona scleroderma Saff. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona sericea Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Annona symphyocarpa Sandwith 6 ചിത്രങ്ങൾ
Annona tenuiflora Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Anthodon decussatum Ruiz & Pav. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium bonplandii G.S.Bunting 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium clavigerum Poepp. & Endl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium crystallinum Linden & André 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium eminens Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium gracile (Rudge) Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium hookeri Kunth 224 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium jenmanii Engl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 1078 ചിത്രങ്ങൾ
Antonia ovata Pohl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba glabra Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba petoumo Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Apeiba tibourbou Aubl. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra scabra (Vahl) Sm. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Apodanthes caseariae Poit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Apoplanesia paniculata C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Appendicularia thymifolia (Bonpl.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Appunia tenuiflora (Benth.) Jacks. & Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Apteria aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flavescens S.Watson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus goeldianus L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Araeococcus micranthus Brongn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia anguicida Jacq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia cornuta Mast. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia iquitensis O.C.Schmidt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia trilobata L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B.Verl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 385 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 2061 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2708 ചിത്രങ്ങൾ
Aspasia variegata Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon 75 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma carapanauba Pichon 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma cruentum Woodson 45 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma excelsum Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma helstonei Donsel. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma marcgravianum Woodson 71 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma megalocarpon Müll.Arg. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma oblongum A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma sandwithianum Markgr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma schultesii Woodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium alatum Humb. & Bonpl. ex Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium anisophyllum Kunze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium auritum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium cuneatum Lam. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium dissectum Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium feei Kunze ex Fée 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium formosum Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium harpeodes Kunze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium hostmannii Hieron. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium juglandifolium Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium marinum L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium monanthes L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium praemorsum Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pteropus Kaulf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium pumilum Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium resiliens Kunze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium riparium Liebm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium salicifolium L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium serratum L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia brachyphylla Harling 11 ചിത്രങ്ങൾ
Asplundia euryspatha Harling 12 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum gynacanthum Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum paramaca Mart. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum rodriguesii Trail 10 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle 149 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Astronium ulei Mattick 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1268 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) Stearn 176 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 966 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis dracunculifolia DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis pentlandii DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris aubletiana Trail 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris brongniartii Mart. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris campestris Poepp. ex Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris major Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bagassa guianensis Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W.Grimes 51 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa arundinacea Retz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Banara guianensis Aubl. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria repens Nees 132 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia edulis Seem. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Bastardia viscosa (L.) Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Batemannia colleyi Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Batesia floribunda Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Batis maritima L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia cinnamomea DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia eilertsii Pulle 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia guianensis Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia longicuspis Spruce ex Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 408 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia ungulata L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2465 ചിത്രങ്ങൾ
Becquerelia cymosa Brongn. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia glabra Aubl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia guaduensis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia hirsuta Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia multinervia Liebm. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia semiovata Liebm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Beilschmiedia hexanthera van der Werff 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 66 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Benjaminia reflexa (Benth.) D'Arcy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bertiera guianensis Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria insolita C.V.Morton 29 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria laxiflora Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria patrisii DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Besleria solanoides Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens alba (L.) DC. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2308 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Blakea gracilis Hemsl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger 4 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum brasiliense Desv. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gracile Kaulf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum occidentale L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum polypodioides Raddi 24 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum serrulatum Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon mucronatum (Schltdl.) Decne. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharodon pictum (Vahl) W.D.Stevens 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blutaparon vermiculare (L.) Mears 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bocoa prouacensis Aubl. 579 ചിത്രങ്ങൾ
Bocoa viridiflora (Ducke) R.S.Cowan 8 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria cylindrica (L.) Sw. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia diffusa L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Bomarea edulis (Tussac) Herb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia disticha (A.DC.) Boiteau & L.Allorge 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia macrocalyx (Müll.Arg.) Boiteau & L.Allorge 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia sananho (Ruiz & Pav.) Markgr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia siphilitica (L.f.) L.Allorge 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bonafousia undulata (Vahl) A.DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria alata (Aubl.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria prostrata (Aubl.) Miq. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral 132 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9425 ചിത്രങ്ങൾ
Bourreria costaricensis (Standl.) A.H.Gentry 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Bowdichia virgilioides Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyotum microdon (Naudin) Triana 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola martiana Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia caudata (L.) Lindl. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Brassia verrucosa Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czerepnin & Coss. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 628 ചിത്രങ്ങൾ
Briquetia spicata (Kunth) Fryxell 16 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchinia hechtioides Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brocchinia reducta Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia plumieri (E.Morren) L.B.Sm. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum acutifolium Huber 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 83 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum parinarioides Ducke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum rubescens Taub. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum utile (Kunth) Oken ex J.Presl 16 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Willd.) Bercht. & C.Presl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia australis Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia densifolia Krug & Urb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia guianensis Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia latifolia (Pohl) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia guianensis (Aubl.) Alwan & Stace 18 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia nitidissima (Rich.) Alwan & Stace 13 ചിത്രങ്ങൾ
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis lanata (Kunth) C.B.Clarke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis vestita (Kunth) C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia argentea (Jacq.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia decussiflora W.R.Anderson 9 ചിത്രങ്ങൾ
Burmannia bicolor Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima aerugo Sagot 11 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima altissima DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima christianeae W.R.Anderson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 177 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima densa (Poir.) DC. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima krukoffii W.R.Anderson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima laevigata (Poir.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima stipulacea A.Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria cordifolia Sagot 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba aquatica Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2452 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5476 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium schomburgkii Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthea pulcherrima (Jacq.) Miers 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea cylindrica (Roscoe) K.Schum. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea elliptica (Roscoe) K.Schum. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea lutea (Aubl.) Schult. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea maasiorum H.A.Kenn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea majestica (Linden) H.A.Kenn. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Calatola costaricensis Standl. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria parvifolia Wedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calea prunifolia Kunth 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra hymenaeodes (Pers.) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra purpurea (L.) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tergemina (L.) Benth. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra trinervia Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Callichlamys latifolia (Rich.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Aiton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Calycolpus goetheanus (Mart. ex DC.) O.Berg 19 ചിത്രങ്ങൾ
Calycolpus revolutus (Schauer) O.Berg 17 ചിത്രങ്ങൾ
Calycorectes grandifolius O.Berg 25 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptranthes forsteri O.Berg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia grandiflora (Aubl.) Sagot 14 ചിത്രങ്ങൾ
Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe 41 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 44 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum sphenodes (Kunze ex Klotzsch) Fée 10 ചിത്രങ്ങൾ
Campylosiphon purpurascens Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 346 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9365 ചിത്രങ്ങൾ
Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Capirona decorticans Spruce 21 ചിത്രങ്ങൾ
Capparidastrum frondosum (Jacq.) Cornejo & Iltis 14 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9483 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum frutescens L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa ampla Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa densifolia Mart. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa parvifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa punctulata Ducke 99 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa racemosa Cambess. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Caraipa richardiana Cambess. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa guianensis Aubl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Carapa procera DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Carapichea guianensis Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiopetalum surinamense R.E.Fr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 851 ചിത്രങ്ങൾ
Carica microcarpa Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3886 ചിത്രങ്ങൾ
Carludovica palmata Ruiz & Pav. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Carpotroche crispidentata Ducke 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carpotroche surinamensis Uittien 5 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar microcarpum Ducke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Caryodendron amazonicum Ducke 19 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia aculeata Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia acuminata DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arborea (Rich.) Urb. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia arguta Kunth 57 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia commersoniana Cambess. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia decandra Jacq. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia grandiflora Cambess. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia guianensis (Aubl.) Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia hirsuta Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia javitensis Kunth 41 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia mariquitensis Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia negrensis Eichler 12 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia pitumba Sleumer 60 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia resinifera Spruce ex Eichler 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia rusbyana Briq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia singularis Eichler 11 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia sylvestris Sw. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia tacanensis Lundell 31 ചിത്രങ്ങൾ
Casearia ulmifolia Vahl ex Vent. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia cowanii H.S.Irwin & Barneby 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1455 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia spruceana Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea elliptica (Sw.) Poir. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea guianensis Aubl. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum barbatum (Lindl.) Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum discolor (Lindl.) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth 30 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum planiceps Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6926 ചിത്രങ്ങൾ
Cathedra acuminata (Benth.) Miers 24 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez 84 ചിത്രങ്ങൾ
Catostemma commune Sandwith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catostemma fragrans Benth. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya violacea (Kunth) Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.-Hil.) Hoerold 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia callista Donn.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cayaponia racemosa (Mill.) Cogn. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia granvilleana C.C.Berg 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia latiloba Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia obtusa Trécul 77 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia palmata Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia schreberiana Miq. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia sciadophylla Mart. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia silvae C.C.Berg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7914 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia cristata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Centropogon cornutus (L.) Druce 35 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema brasilianum (L.) Benth. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium crassipes Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophytum tetragonolobum (Jacq.) Sprague & Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum megalophyllum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum microcalyx Francey 109 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K.Hoffm. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecostus lanceolatus (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla (L.) Greene 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 43 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista hispidula (Vahl) H.S.Irwin & Barneby 23 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans (L.) Moench 177 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 766 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 59 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 364 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Chaubardiella tigrina (Garay & Dunst.) Garay 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium diffusiflorum (Miers) A.C.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiloclinium obtusum A.C.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cheiradenia cuspidata Lindl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe, S.Nilsson & V.A.Albert 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ambrosioides L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis cymosa Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis microcarpa Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chimarrhis turbinata DC. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Chiococca alba (L.) Hitchc. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris radiata (L.) Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorocardium rodiei (R.H.Schomb.) Rohwer, H.G.Richt. & van der Werff 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chloroleucon acacioides (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia spinosa Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chomelia tenuiflora Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena hookeriana (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum argenteum Jacq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A.DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum durifructum (W.A.Rodrigues) T.D.Penn. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum eximium Ducke 35 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum hirsutum Cronquist 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D.Penn. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum prieurii A.DC. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni 302 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum sparsiflorum Klotzsch ex Miq. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D.Penn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Chuquiraga jussieui J.F.Gmel. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamodendron tenuifolium Uittien 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum costaricanum (Mez & Pittier) Kosterm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J.Presl 450 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum zeylanicum Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cipura paludosa Aubl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos fasciculata Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cissampelos pareira L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus erosa Rich. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 320 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum donnell-smithii Greenm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum macrophyllum Poir. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1651 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus × aurantium L. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus × limon (L.) Osbeck 2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija lancifolia Desf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clavija weberbaueri Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes grandiflora (Aubl.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistes rosea Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome guianensis Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 693 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viridiflora Schreb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum aculeatum (L.) Schltdl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 151 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsonae Balf.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium armanii (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz 38 ചിത്രങ്ങൾ
Clibadium surinamense L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hammelii Almeda 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D.Don 345 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia japurensis DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia latifolia (Desr.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia septuplinervia Cogn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana R.A.Howard 44 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria pinnata (Pers.) R.H.Sm. & G.P.Lewis 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria sagotii Fantz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia amazonica Planch. & Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia cuneata Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia fockeana Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia grandiflora Splitg. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia minor L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia palmicida Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia platystigma Eyma 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. ex Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clytostoma binatum (Thunb.) Sandwith 54 ചിത്രങ്ങൾ
Cnicothamnus lorentzii Griseb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 221 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 612 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba liportizii Gómez-Laur. & N.Zamora 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba mollis Casar. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba parimensis Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1696 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) A.Juss. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 3168 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina glandulosa Perkins 3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea calotricha Donn.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum cacoucia (Baill.) Exell ex Sandwith 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum laxum Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum rotundifolium Rich. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina benghalensis L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1459 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina obliqua Vahl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina rufipes Seub. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina virginica L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Compsoneura ulei Warb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Conceveiba guianensis Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Conceveiba martiana Baill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Conchocarpus toxicarius (Engl.) Kallunki & Pirani 10 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Connarus fasciculatus (DC.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia rufescens Naudin 33 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setifera Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia setosa Triana 24 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia speciosa Naudin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza bonariensis (L.) Cronquist 1758 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza canadensis (L.) Cronquist 10474 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker 73 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus hirtus L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus orinocensis Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus siliquosus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia bicolor A.DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dentata Poir. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia eriostigma Pittier 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia exaltata Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia fallax I.M.Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia goeldiana Huber 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia laevifrons I.M.Johnst. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lomatoloba I.M.Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia naidophila I.M.Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia nervosa Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia nodosa Lam. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia panicularis Rudge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia polycephala (Lam.) I.M.Johnst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia reticulata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sagotii I.M.Johnst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sprucei Mez 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia tetrandra Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia toqueve Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cordiera myrciifolia (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cordiera triflora A.Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 4052 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L.f. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Corythophora rimosa W.A.Rodrigues 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 629 ചിത്രങ്ങൾ
Costus arabicus L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Costus claviger Benoist 4 ചിത്രങ്ങൾ
Costus congestiflorus Rich. ex Gagnep. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Costus erythrothyrsus Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costus guanaiensis Rusby 75 ചിത്രങ്ങൾ
Costus lasius Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Costus scaber Ruiz & Pav. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe 810 ചിത്രങ്ങൾ
Costus villosissimus Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia bracteosa Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia caryophylloides Benoist 62 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia elata Ducke 16 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia excelsa Ducke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia guianensis Aubl. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia habrantha Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia joaquinae Prance 13 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia magnoliifolia Benth. ex Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia obovata Ducke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia parillo DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Couma guianensis Aubl. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari calycina Sandwith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari gloriosa Sandwith 4 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari guianensis Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari multiflora (Sm.) Eyma 115 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari oblongifolia Ducke & R.Knuth 169 ചിത്രങ്ങൾ
Couratari stellata A.C.Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 966 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa angustifolia Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coussapoa nymphaeifolia Standl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea ampla Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea granvillei Delprete & B.M.Boom 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea hallei Steyerm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea machadoana Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea micrococca Bremek. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea paniculata (Vahl) Standl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Coussarea spicata Delprete 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coutoubea spicata Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva tapia L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cremastosperma brevipes (DC. ex Dunal) R.E.Fr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1126 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum amabile Donn 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria incana L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 95 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pallida Aiton 302 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria pilosa Mill. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria retusa L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Croton billbergianus Müll.Arg. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Croton cuneatus Klotzsch 6 ചിത്രങ്ങൾ
Croton draconoides Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Croton flavens L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Croton lobatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Croton matourensis Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Croton palanostigma Klotzsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Croton schiedeanus Schltdl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Croton trinitatis Millsp. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia aromatica (Aubl.) Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia bracteata Benth. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia oblonga Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Crudia tomentosa (Aubl.) J.F.Macbr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptarrhena guatemalensis Schltr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocarya guianensis Meisn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 3119 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4259 ചിത്രങ്ങൾ
Cuervea kappleriana (Miq.) A.C.Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania diphylla Vahl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania hirsuta Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania macrostylis (Radlk.) Acev.-Rodr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania rubiginosa (Poir.) Radlk. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cupania scrobiculata Rich. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea melvilla Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Curatella americana L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 165 ചിത്രങ്ങൾ
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea delgadii Sternb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea microdonta (Desv.) Domin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula prostrata (L.) Blume 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus gracillimus (Warm.) Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus microbotrys A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus prieurii A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cybianthus resinosus Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista aequinoctialis (L.) Miers 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cydista heterophylla Seibert 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 736 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra bauhiniifolia Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra hostmanniana Tul. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra marginata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra parvifolia Tul. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cynophalla polyantha (Triana & Planch.) Cornejo & Iltis 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus amabilis Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus distans L.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus friburgensis Boeckeler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus haspan L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus laxus Lam. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus ligularis L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus miliifolius Poepp. & Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus odoratus L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus polystachyos Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus simplex Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus surinamensis Rottb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra endopogon Bitter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra hartwegii (Miers) Dunal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrillopsis paraensis Kuhlm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium andersonii (Lamb. ex Andrews) R.Br. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium parviflorum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes cuspidata (Cuatrec.) Daly 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes nitens Cuatrec. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes roraimensis Cuatrec. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia cissifolia Poepp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia spathulata (Scheidw.) Baill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia tiliifolia Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Danaea nodosa (L.) Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis granitica Pruski & Barringer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Daphnopsis granvillei Barringer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia solida (G.Forst.) Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla alata (Vent.) Briq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla kunthii A.St.-Hil. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki 44 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobangia boliviana Rusby 203 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax caucanus (Harms) Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendropanax querceti Donn.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia globulifera (Poir.) Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus pernambucanus (L.) Thell. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium adscendens (Sw.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium axillare (Sw.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium barbatum (L.) Benth. & Oerst. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium distortum (Aubl.) J.F.Macbr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium wydlerianum Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmoncus polyacanthos Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea brachypoda Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea muricata (Sw.) Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea panamensis Lindl. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea pendula (Aubl.) Cogn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dichaea picta Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum donnell-smithii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum pedunculatum (DC.) Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sericea Nees 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera sexangularis (L.) Juss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicorynia guianensis Amshoff 369 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostyles ampla Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia humilis Poepp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia paludicola N.E.Br. ex Gleason 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 7273 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 111 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerandra elegans (H.Focke) Siegerist 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dimerocostus strobilaceus Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphandra ignea Ducke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphandra macrostachya Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphandra multiflora Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphandra polyandra Benoist 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dinizia excelsa Ducke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea guianensis Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea malacocarpa Ducke 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea megacarpa Rolfe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea violacea Mart. ex Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea virgata (Rich.) Amshoff 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diodella teres (Walter) Small 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea dodecaneura Vell. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea racemosa (Klotzsch) Uline 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern 12 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros carbonaria Benoist 60 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros cavalcantei Sothers 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros cayennensis A.DC. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros dichroa Sandwith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros guianensis (Aubl.) Gürke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros martinii Benoist ex Amshoff 6 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros ropourea B.Walln. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros sericea A.DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tetrandra Hiern 14 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros vestita Benoist 5 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium cristatum (Desr.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium striatum (L.) C.Presl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diploön cuspidatum (Hoehne) Cronquist 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Disciphania calocarpa Standl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Discophora guianensis Miers 100 ചിത്രങ്ങൾ
Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana 143 ചിത്രങ്ങൾ
Distictella magnoliifolia (Kunth) Sandwith 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecastigma integrifolium (Lanj.) Lanj. & Sandwith 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa Jacq. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia brasiliensis Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans Ker Gawl. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Dracontium polyphyllum L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys granadensis L.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera brevifolia Pursh 58 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera capillaris Poir. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera intermedia Hayne 354 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera sessilifolia A.St.-Hil. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler 21 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia stenophylla (Donn.Sm.) H.E.Moore 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes fanshawei Sandwith 24 ചിത്രങ്ങൾ
Drypetes variabilis Uittien 114 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia cadaverica Huber 40 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia calycina Benoist 111 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia eximia Diels 42 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia granvilleana Maas 22 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia inconspicua Sagot 31 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia oligocarpa Maas & J.A.C.Dam 7 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia paraensis R.E.Fr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia pycnastera Sandwith 34 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia riparia Huber 9 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia surinamensis R.E.Fr. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia trunciflora Maas & A.H.Gentry 4 ചിത്രങ്ങൾ
Duguetia yeshidan Sandwith 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dulacia guianensis (Engl.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia aquatica (Aubl.) Bremek. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia eriopila L.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia longiflora Ducke 187 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia martiniana (Miers) Bremek. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Duroia micrantha (Ladbr.) Zarucchi & J.H.Kirkbr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dussia discolor (Benth.) Amshoff 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa dumetorum (Baehni) T.D.Penn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa guianensis Eyma 176 ചിത്രങ്ങൾ
Ecclinusa ramiflora Mart. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 180 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa polystachya (Kunth) Hitchc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 19 ചിത്രങ്ങൾ
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 999 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1348 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeoluma nuda (Baehni) Aubrév. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum crinitum (L.) Christ 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum eggersii (Baker) Christ 2 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum mathewsii (Fée) T.Moore 12 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum peltatum (Sw.) Urb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum petiolatum (Sw.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum spatulatum (Bory) T.Moore 17 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum tonduzii Christ 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis filiculmis Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis flavescens (Poir.) Urb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis retroflexa (Poir.) Urb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis sellowiana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 180 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus brasiliensis (Lindl.) Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg 65 ചിത്രങ്ങൾ
Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus villosus Muhl. ex Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus virginicus L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 30 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia fosbergii Nicolson 495 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight 11 ചിത്രങ്ങൾ
Emmotum fagifolium Desv. ex Ham. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler 37 ചിത്രങ്ങൾ
Encyclia granitica (Lindl.) Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria bracteolata (Meisn.) C.K.Allen 18 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria canescens Chanderb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria chalisea Chanderb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria melinonii Benoist 41 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria multiflora (Miq.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria punctulata (Mez) C.K.Allen 13 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria pyriformis (Nees) Mez 19 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria rubriflora Mez 8 ചിത്രങ്ങൾ
Endlicheria szyszylowiczii Mez 5 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada polystachya (L.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium oldemanii Barneby & J.W.Grimes 17 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua falcata Aubl. 785 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua grandiflora (Aubl.) Baill. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Eperua rubiginosa Miq. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedranthus guianensis R.E.Fr. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum amapense Hágsater & L.Sánchez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum anceps Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum difforme Jacq. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 675 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum latilabre Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum microphyllum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum orchidiflorum Salzm. ex Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum paniculatum Ruiz & Pav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum purpurascens H.Focke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ramosum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum rigidum Jacq. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum secundum Jacq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum strobiliferum Rchb.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia sphalera Leeuwenb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia xantha Leeuwenb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis ciliaris (L.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa polystachya Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eriopsis biloba Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosema crinitum (Kunth) G.Don 56 ചിത്രങ്ങൾ
Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eriotheca longitubulosa A.Robyns 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eriotheca surinamensis (Uittien) A.Robyns 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erisma floribundum Rudge 13 ചിത്രങ്ങൾ
Erisma nitidum DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erisma uncinatum Warm. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erithalis fruticosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ernestia confertiflora Wurdack 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ertela trifolia (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erycina glossomystax (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina amazonica Krukoff 64 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum amplum Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum cumanense Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum kapplerianum Peyr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum leptoneurum O.E.Schulz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum ligustrinum DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum macrophyllum Cav. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum mucronatum Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum squamatum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera alata A.C.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera apiculata (Miers) A.C.Sm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera chartaceifolia S.A.Mori 136 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera collina Eyma 73 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera congestiflora (Benoist) Eyma 184 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 76 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera decolorans Sandwith 149 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera laevicarpa S.A.Mori 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera micrantha (O.Berg) Miers 821 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A.Mori 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera piresii S.A.Mori 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera sagotiana Miers 449 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera squamata S.A.Mori 58 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera subglandulosa (Steud. ex O.Berg) Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith 11 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia cowanii Kaastra 11 ചിത്രങ്ങൾ
Esenbeckia grandiflora Mart. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus deglupta Blume 114 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia albicans (O.Berg) Urb. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia anastomosans DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia argyrophylla B.Holst & M.L.Kawas. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia armeniaca Sagot 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia biflora (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brownsbergii Amshoff 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia chrysophyllum Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia coffeifolia DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cowanii McVaugh 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cucullata Amshoff 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia cupulata Amshoff 29 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia exaltata Rich. ex O.Berg 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia excelsa O.Berg 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia florida DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia galbaoensis Mattos 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gomesiana O.Berg 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia gongylocarpa M.L.Kawas. & B.Holst 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia lambertiana DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia latifolia Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia macrocalyx (Rusby) McVaugh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia marowynensis Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia mimus McVaugh 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia monticola (Sw.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia omissa McVaugh 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia patrisii Vahl 68 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia polystachya Rich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pseudopsidium Jacq. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia spruceana O.Berg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tapacumensis O.Berg 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia tetramera (McVaugh) M.L.Kawas. & B.Holst 29 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1973 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia wullschlaegeliana Amshoff 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 285 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graminea Jacq. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 6304 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1697 ചിത്രങ്ങൾ
Euplassa pinnata (Lam.) I.M.Johnst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus alsinoides (L.) L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus Nees & Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus sericeus Sw. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Exellodendron barbatum (Ducke) Prance 15 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea corymbosa Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea guianensis (Aubl.) Bremek. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea multiflora A.Rich. ex DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea occidentalis (L.) A.Rich. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete 1 ചിത്രങ്ങൾ
Faramea sessiliflora Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ferdinandusa goudotiana K.Schum. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ferdinandusa paraensis Ducke 40 ചിത്രങ്ങൾ
Fevillea cordifolia L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus americana Aubl. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5892 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus caballina Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus citrifolia Mill. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cremersii C.C.Berg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus cyathistipula Warb. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus donnell-smithii Standl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus duartei C.C.Berg & Carauta 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4810 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus gomelleira Kunth & Bouché ex Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus hebetifolia Dugand 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus insipida Willd. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus krukovii Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus malacocarpa Standl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maroniensis Benoist 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus maxima Mill. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus nymphaeifolia Mill. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ovalis (Liebm.) Miq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pakkensis Standl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus panurensis Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus paraensis (Miq.) Miq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pertusa L.f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus piresiana Vázq.Avila & C.C.Berg 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus popenoei Standl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pulchella Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 751 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus schumacheri (Liebm.) Griseb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus triangularis Warb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus trigona L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus yoponensis Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Filix-foemina aquilina (L.) Farw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis cymosa R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Fleischmannia microstemon (Cass.) R.M.King & H.Rob. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia acouci (Aubl.) A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia gracilis (Benth.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia guyanensis Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Forsteronia obtusiloba Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 105 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia paniculata Lindl. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena incompleta Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena simplex Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Galipea trifoliata Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia benthamiana (Planch. & Triana) Pipoly 68 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 122 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria erecta Vent. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Geissospermum argenteum Woodson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geissospermum laeve (Vell.) Miers 51 ചിത്രങ്ങൾ
Geissospermum sericeum Benth. & Hook.f. ex Miers 11 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa spruceana Steyerm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma deversa (Poit.) Kunth 47 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma oldemanii Granv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma pinnatifrons Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Geonoma stricta (Poit.) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geophila cordifolia Miq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder 235 ചിത്രങ്ങൾ
Gleichenia bifida (Willd.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia gymnostoma Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Glycydendron amazonicum Ducke 154 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Gongora atropurpurea Hook. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gongora quinquenervis Ruiz & Pav. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Gonzalagunia dicocca Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia fruticosa (Schrad.) H.Keng 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania lupuloides (L.) Urb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania polygama (Jacq.) Urb. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Gouania velutina Reissek 41 ചിത്രങ്ങൾ
Goupia glabra Aubl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Grammitis suspensa (L.) Proctor 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira eggersiana (Heimerl) Lundell 58 ചിത്രങ്ങൾ
Guapira salicifolia (Heimerl) Lundell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea carinata Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea costata A.Juss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea gomma Pulle 66 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea grandifolia DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea guidonia (L.) Sleumer 94 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea kunthiana A.Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea macrophylla Vahl 37 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea michel-moddei T.D.Penn. & S.A.Mori 2 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea pubescens (Rich.) A.Juss. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea scabra A.Juss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea silvatica C.DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Guarea trunciflora C.DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria amplifolia Triana & Planch. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria anteridifera Scharf & Maas 35 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria blepharophylla Mart. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria citriodora Ducke 57 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria conspicua R.E.Fr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria dolichopoda Donn.Sm. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria foliosa Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria guianensis (Aubl.) R.E.Fr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria intermedia Scharf 52 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria leucotricha Scharf & Maas 17 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria ouregou (Aubl.) Dunal 45 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria pannosa Scharf & Maas 33 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard 107 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria richardii R.E.Fr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria scandens Ducke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria schomburgkiana Mart. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Guatteria wachenheimii Benoist 8 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda argentea Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda spruceana Müll.Arg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania lobata (L.) Pruski 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania reticulata Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gurania subumbellata (Miq.) Cogn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia augusta L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 272 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania plumieri (Griseb.) Mez 85 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthes riparia (Schltdl.) Klotzsch 54 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria repens Nutt. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria secundiflora Barb.Rodr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria trifida Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia axillaris Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hasseltia floribunda Kunth 59 ചിത്രങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hebepetalum humiriifolium (Planch.) Benth. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 831 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyosmum arborescens Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria barbata Cuatrec. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria cauliflora Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria densifrons Engl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria ovata Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria scandens Ducke 44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia acuminata Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia chartacea Lane ex Barreiros 36 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia hirsuta L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia marginata (Griggs) Pittier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 17 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1453 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia richardiana Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia spathocircinata Aristeg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 266 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia tortuosa Griggs 18 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis pedunculata Benoist 26 ചിത്രങ്ങൾ
Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres baruensis Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres guazumifolia Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus Turcz. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium filiforme Lehm. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 450 ചിത്രങ്ങൾ
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 517 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis palmata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemionitis rufa (L.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea duckeana (Hoehne) Penneys, Michelang., Judd & Almeda 31 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea maroniensis Sagot 5 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea multiflora Naudin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea ramiflora (Sw.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettea succosa (Aubl.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heppiella ulmifolia (Kunth) Hanst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Herissantia crispa (L.) Brizicky 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia sonora L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Herrania kanukuensis R.E.Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys laurifolia (L.) A.Juss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropterys macrostachya A.Juss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotaxis villosa (Barb.Rodr.) F.Barros 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hieron. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 18053 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma alchorneoides Allemão 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hillia parasitica Jacq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson 41 ചിത്രങ്ങൾ
Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel 145 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze 79 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G.Don 579 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocratea volubilis L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Hiraea quapara (Aubl.) Sprague 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella araguariensis Prance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella bicornis Mart. & Zucc. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella ciliata Mart. & Zucc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella davisii Sandwith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella glandulosa Spreng. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella hispidula Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella macrosepala Sandwith 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella margae Prance 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella paniculata Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella physophora Mart. & Zucc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella racemosa Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella silicea Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella suffulta Prance 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella tenuifolia Prance 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hirtella triandra Sw. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Hoffmannia nicotianifolia (M.Martens & Galeotti) L.O.Williams 23 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium guianense (Aubl.) Oken 9 ചിത്രങ്ങൾ
Homalium racemosum Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Homolepis aturensis (Kunth) Chase 11 ചിത്രങ്ങൾ
Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Humiria balsamifera Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Humiriastrum subcrenatum (Benth.) Cuatrec. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Huntleya meleagris Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia dichotoma (Jacq.) Trevis. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Huperzia taxifolia (Sw.) Trevis. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Hybanthus calceolaria (L.) Schulze-Menz 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W.Grimes 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocleys nymphoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Buchenau 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea spinosa L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila costata Nees 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hylaeanthe unilateralis (Poepp. & Endl.) A.M.E.Jonker & Jonker 65 ചിത്രങ്ങൾ
Hylenaea comosa (Sw.) Miers 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis tubiflora Salisb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium excelsum Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium flavum Kleinhoonte 74 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium heterocarpum Ducke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenolobium pulcherrimum Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum fucoides (Sw.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hyospathe elegans Mart. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum brasiliense Choisy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoxis decumbens L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis capitata Jacq. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis conferta Pohl ex Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis lantanifolia Poit. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis recurvata Poit. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hystrix patula Moench 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex costaricensis Donn.Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex inundata Poepp. ex Reissek 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex jenmanii Loes. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex lamprophylla Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex laureola Triana 4 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 2044 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hirsuta L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spicata Forssk. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Inga acreana Harms 20 ചിത്രങ്ങൾ
Inga acrocephala Steud. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Inga alata Benoist 17 ചിത്രങ്ങൾ
Inga alba (Sw.) Willd. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Inga auristellae Harms 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga bourgoni (Aubl.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Inga brachystachys Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga capitata Desv. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cayennensis Sagot ex Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Inga densiflora Benth. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Inga disticha Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Inga fanchoniana Poncy 46 ചിത്രങ്ങൾ
Inga fastuosa (Jacq.) Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Inga gracilifolia Ducke 25 ചിത്രങ്ങൾ
Inga grandiflora Ducke 18 ചിത്രങ്ങൾ
Inga huberi Ducke 47 ചിത്രങ്ങൾ
Inga ingoides (Rich.) Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga jenmanii Sandwith 34 ചിത്രങ്ങൾ
Inga lateriflora Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Inga laurina (Sw.) Willd. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Inga leiocalycina Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Inga leonis N.Zamora 10 ചിത്രങ്ങൾ
Inga lomatophylla (Benth.) Pittier 36 ചിത്രങ്ങൾ
Inga longiflora Spruce ex Benth. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Inga longipedunculata Ducke 22 ചിത്രങ്ങൾ
Inga loubryana Poncy 154 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Inga melinonis Sagot 62 ചിത്രങ്ങൾ
Inga mitaraka Poncy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nobilis Willd. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nouragensis Poncy 37 ചിത്രങ്ങൾ
Inga nubium Poncy 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga oerstediana Benth. ex Seem. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Inga paraensis Ducke 41 ചിത്രങ്ങൾ
Inga pezizifera Benth. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Inga pilosula (Rich.) J.F.Macbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga poeppigiana Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Inga punctata Willd. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Inga retinocarpa Poncy 18 ചിത്രങ്ങൾ
Inga rhynchocalyx Sandwith 10 ചിത്രങ്ങൾ
Inga rubiginosa (Rich.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Inga samanensis L.Uribe 7 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sarmentosa Glaz. ex Harms 34 ചിത്രങ്ങൾ
Inga sertulifera DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Inga splendens Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Inga stipularis DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Inga striata Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Inga suaveolens Ducke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Inga thibaudiana DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Inga umbellifera (Vahl) Steud. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Inga venusta Standl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Inga vera Willd. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Inga virescens Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Inga virgultosa (Vahl) Desv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens G.Don 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 3027 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatoides Choisy 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 353 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea squamosa Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea subrevoluta Choisy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tiliacea (Willd.) Choisy 81 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Iryanthera tessmannii Markgr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Isachne polygonoides (Lam.) Döll 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum latifolium (Spreng.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon arouma (Aubl.) Körn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ischnosiphon gracilis (Rudge) Körn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia coccinea (Aubl.) J.F.Gmel. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia hypoleuca Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia parviflora Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Isertia spiciformis DC. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3860 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora ferrea (Jacq.) Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora finlaysoniana Wall. ex G.Don 262 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora floribunda (A.Rich.) Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora piresii Steyerm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora pubescens Willd. ex Schult. & Schult.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora schomburgkiana Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don 57 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda cuspidifolia Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda puberula Cham. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia ciliata Sandwith 12 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentanthos (Jacq.) G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquinia armillaris Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquiniella teretifolia (Sw.) Britton & P.Wilson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1571 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha gossypiifolia L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Jungia polita Griseb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia calycina (Nees) V.A.W.Graham 13 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carthaginensis Jacq. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia cayennensis (Nees) Lindau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia comata (L.) Lam. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia laevilinguis (Nees) Lindau 13 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia pectoralis Jacq. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia secunda Vahl 171 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 851 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia maxima (L.) Hook. & Arn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Kefersteinia pusilla (C.Schweinf.) C.Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kegeliella houtteana (Rchb.f.) L.O.Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Koellensteinia graminea (Lindl.) Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 25 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia arborea Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kubitzkia mezii (Kosterm.) van der Werff 39 ചിത്രങ്ങൾ
Kutchubaea insignis Fisch. ex DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga brevifolia Rottb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga odorata Vahl 28 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 587 ചിത്രങ്ങൾ
Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema aggregatum (Bergius) Rusby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema grandifolium Schnizl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Lacistema polystachium Schnizl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. & Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lacunaria crenata (Tul.) A.C.Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Laetia procera (Poepp.) Eichler 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lafoensia vandelliana Cham. & Schltdl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1159 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 18216 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana canescens Kunth 213 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana trifolia L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 483 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis nigra Davidse 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiacis sorghoidea (Desv.) Hitchc. & Chase 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Laxoplumeria baehniana Monach. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis chartacea O.Berg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis confertiflora (A.C.Sm.) S.A.Mori 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis corrugata Poit. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A.Mori 179 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis idatimon Aubl. 1129 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis persistens Sagot 209 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pneumatophora S.A.Mori 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis poiteaui O.Berg 236 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia lenticularis Michx. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lembocarpus amoenus Leeuwenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes cremersii Luer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepanthes helicocephala Rchb.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidaploa remotiflora (Rich.) H.Rob. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa scabra Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leretia cordata Vell. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 34 ചിത്രങ്ങൾ
Licania affinis Fritsch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Licania amapaensis Prance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licania apetala (E.Mey.) Fritsch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania canescens Benoist 301 ചിത്രങ്ങൾ
Licania cyathodes Benoist 18 ചിത്രങ്ങൾ
Licania davillifolia Benoist 16 ചിത്രങ്ങൾ
Licania densiflora Kleinhoonte 208 ചിത്രങ്ങൾ
Licania discolor Pilg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Licania divaricata Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Licania elliptica Standl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licania fanshawei Prance 3 ചിത്രങ്ങൾ
Licania granvillei Prance 220 ചിത്രങ്ങൾ
Licania guianensis (Aubl.) Griseb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Licania heteromorpha Benth. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Licania hypoleuca Benth. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Licania incana Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Licania irwinii Prance 26 ചിത്രങ്ങൾ
Licania kunthiana Hook.f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania laevigata Prance 11 ചിത്രങ്ങൾ
Licania latifolia Benth. ex Hook.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Licania latistipula Prance 97 ചിത്രങ്ങൾ
Licania laxiflora Fritsch 141 ചിത്രങ്ങൾ
Licania leptostachya Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Licania macrophylla Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licania majuscula Sagot 25 ചിത്രങ്ങൾ
Licania membranacea Sagot ex Laness. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Licania micrantha Miq. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Licania minutiflora (Sagot) Fritsch 19 ചിത്രങ്ങൾ
Licania occultans Prance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ovalifolia Kleinhoonte 52 ചിത്രങ്ങൾ
Licania parviflora Benth. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Licania parvifructa Fanshawe & Maguire 87 ചിത്രങ്ങൾ
Licania robusta Sagot 45 ചിത്രങ്ങൾ
Licania rodriguesii Prance 36 ചിത്രങ്ങൾ
Licania silvae Prance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Licania sprucei (Hook.f.) Fritsch 43 ചിത്രങ്ങൾ
Licania ternatensis Hook.f. ex Duss 6 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria debilis (Mez) Kosterm. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria guianensis Aubl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria martiniana (Mez) Kosterm. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria pachycarpa (Meisn.) Kosterm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria rufotomentosa van der Werff 15 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria subbullata Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Licaria vernicosa (Mez) Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia crustacea (L.) F.Muell. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia diffusa (L.) Wettst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea lancea (L.) Bedd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea quadrangularis Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lindsaea schomburgkii Klotzsch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia micromera Schauer 60 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia origanoides Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia thymoides Mart. & Schauer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia stricta Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchitis hirsuta L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus atropurpureus Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus hedyosmus Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus latifolius (Willd.) DC. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus oliganthus F.J.Herm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus rugosus Benth. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lopezia racemosa Cav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Loreya arborescens (Aubl.) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Loreya mespiloides Miq. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Loreya subrotundifolia (Wurdack) Renner 9 ചിത്രങ്ങൾ
Loxopterygium sagotii Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludovia lancifolia Brongn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H.Hara 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia foliobracteolata (Munz) H.Hara 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia inclinata (L.f.) M.Gómez 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea speciosa Willd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lueheopsis rosea (Ducke) Burret 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret 30 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Lunania mexicana Brandegee 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus altiplani C.P.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus bogotensis Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes lycioides (L.) Hassl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella camporum B.Øllg. & P.G.Windisch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium venustum Sw. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium volubile Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lysiloma divaricatum (Jacq.) J.F.Macbr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea montana Müll.Arg. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea occidentalis Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea piriri Aubl. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea salicoides Esser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea speciosa Müll.Arg. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea subsessilis Pax & K.Hoffm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mabea taquari Aubl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry 79 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium floribundum Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium kegelii Meisn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Macoubea guianensis Aubl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Macroclinium wullschlaegelianum (H.Focke) Dodson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrohasseltia macroterantha (Standl. & L.O.Williams) L.O.Williams 2 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium campestre Huber 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium guianense (Aubl.) Pulle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium huberianum Ducke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Macrolobium multijugum (DC.) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex Benth.) Urb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby & J.W.Grimes 8 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 120 ചിത്രങ്ങൾ
Mahurea palustris Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Maieta guianensis Aubl. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra alceifolia Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra fasciata Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malouetia guianensis (Aubl.) Miers 41 ചിത്രങ്ങൾ
Malouetia tamaquarina (Aubl.) A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia albiflora (Cuatrec.) Cuatrec. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla rugellosa (Rich.) L.Allorge 2 ചിത്രങ്ങൾ
Manettia reclinata L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 4169 ചിത്രങ്ങൾ
Manicaria saccifera Gaertn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot brachyloba Müll.Arg. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 842 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara huberi (Ducke) A.Chev. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara paraensis (Huber) Standl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 435 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry 177 ചിത്രങ്ങൾ
Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mapania assimilis T.Koyama 51 ചിത്രങ്ങൾ
Maprounea guianensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) C.C.Berg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira guianensis Aubl. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg 6 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta rupicola L.Andersson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia coriacea Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia magnibracteata Lanj. & Heerdt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia nepenthoides Seem. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia pedunculosa Triana & Planch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgravia purpurea I.W.Bailey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell 14 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritaria nobilis L.f. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritopsis astrellantha (Wernham) L.Andersson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Margaritopsis kappleri (Miq.) C.M.Taylor 7 ചിത്രങ്ങൾ
Maripa scandens Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Markea coccinea Rich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze 71 ചിത്രങ്ങൾ
Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia minuta Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba camptoneura Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba laevigata Radlk. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba opaca Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Matayba stenodictya Radlk. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea cremersii Morillo 5 ചിത്രങ്ങൾ
Matelea sastrei Morillo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Matisia ochrocalyx K.Schum. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mauritia flexuosa L.f. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria alba (Hook.) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brachybulbon Schltr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria brunnea Linden & Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria camaridii Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria parkeri Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria porrecta Lindl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria uncata Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mayaca fluviatilis Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Mayna odorata Aubl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus floribunda Reissek 9 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus oblongata Reissek 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 126 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 293 ചിത്രങ്ങൾ
Melanthera nivea (L.) Small 82 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7991 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus pedicellaris (Sagot ex Radlk.) Acev.-Rodr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma grandiflora C.V.Morton ex A.H.Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia arenosa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia spicata (L.) Fryxell 72 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria dulcis Wunderlin 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melothria pendula L. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Mendoncia hoffmannseggiana Nees 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia aspera L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia quinquefolia (L.) Hallier f. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia umbellata (L.) Hallier f. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Michelia champaca L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia acuminata (Steud.) Naudin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia affinis DC. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia alata (Aubl.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ampla Triana 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia argyrophylla DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia cacatin (Aubl.) S.S.Renner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia centrodesma Naudin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ciliata (Rich.) DC. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia diaphanea Gleason 8 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia dispar Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia egensis Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia elata (Sw.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia eriodonta DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia fragilis Naudin 26 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gracilis Triana 44 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia gratissima Benth. ex Triana 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia holosericea (L.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia hypoleuca (Benth.) Triana 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana 10 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia kappleri Naudin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lateriflora Cogn. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia lepidota DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia longifolia (Aubl.) DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia matthaei Naudin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia mirabilis (Aubl.) L.O.Williams 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia multiplinervia Cogn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia myriantha Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia nervosa (Sm.) Triana 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia phaeophylla Triana 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia plukenetii Naudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia poeppigii Triana 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia prasina (Sw.) DC. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia pubipetala Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia pyrifolia Naudin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia racemosa (Aubl.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia ruficalyx Gleason 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia sagotiana Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serialis DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia serrulata (DC.) Naudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia splendens (Sw.) Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia stenostachya DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia tetraspermoides Wurdack 16 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia traillii Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia trimera Wurdack 3 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia tschudyoides Cogn. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Micrandra brownsbergensis Lanj. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Micrandra rossiana R.E.Schult. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma lycopodioides (L.) Copel. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota 3 ചിത്രങ്ങൾ
Microgramma tecta (Kaulf.) Alston 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis acutangula (Ducke) Eyma 17 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis cayennensis T.D.Penn. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis egensis (A.DC.) Pierre 57 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 70 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis longipedicellata Aubrév. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis melinoniana Pierre 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis mensalis (Baehni) Aubrév. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis obscura T.D.Penn. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis porphyrocarpa (Baehni) Monach. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis sanctae-rosae (Baehni) T.D.Penn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis submarginalis Pires & T.D.Penn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis trunciflora Ducke 11 ചിത്രങ്ങൾ
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 81 ചിത്രങ്ങൾ
Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania banisteriae DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania cordifolia (L.f.) Willd. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania guaco Bonpl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania lindleyana DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania micrantha Kunth 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania vitifolia DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa asperata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa guilandinae (DC.) Barneby 15 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa myriadenia (Benth.) Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2448 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa quadrivalvis L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Minquartia guianensis Aubl. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11940 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Mollinedia ovata Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo verticillata L. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1419 ചിത്രങ്ങൾ
Monanthochloe littoralis Engelm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monochaetum floribundum (Schltdl.) Naudin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Monopteryx inpae W.A.Rodrigues 62 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 2614 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dilacerata (K.Koch ex Sello) K.Koch 51 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause 42 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera lechleriana Schott 69 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera obliqua Miq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera spruceana (Schott) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Montrichardia arborescens (L.) Schott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1367 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1366 ചിത്രങ്ങൾ
Morisonia americana L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Moronobea coccinea Aubl. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Mortoniodendron anisophyllum (Standl.) Standl. & Steyerm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri acutiflora Naudin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri angulicosta Morley 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri collocarpa Ducke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri crassifolia Sagot 82 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri dumetosa Cogn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri francavillana Cogn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri gleasoniana Standl. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri grandiflora DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri guianensis Aubl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri huberi Cogn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri nervosa Pilg. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri nigra (DC.) Morley 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri oligantha Pilg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri sagotiana Triana 49 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri sideroxylon Sagot ex Triana 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mouriri vernicosa Naudin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Moutabea guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna pruriens (L.) DC. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 29 ചിത്രങ്ങൾ
Muellera frutescens (Aubl.) Standl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 106 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia amazonica DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia bracteata (Rich.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia decorticans DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia deflexa (Poir.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia fallax (Rich.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia magnoliifolia DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia multiflora (Lam.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia rupta M.L.Kawas. & B.Holst 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia saxatilis (Amshoff) McVaugh 13 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia splendens (Sw.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia sylvatica (G.Mey.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Myrcianthes prodigiosa McVaugh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 85 ചിത്രങ്ങൾ
Myrosma cannifolia L.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze 23 ചിത്രങ്ങൾ
Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C.Berg 49 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx melittifolius (L.) Wiehler 56 ചിത്രങ്ങൾ
Nautilocalyx pictus (Hook.) Sprague 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra amazonum Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra cissiflora Nees 35 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra globosa (Aubl.) Mez 20 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 29 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra pulverulenta Nees 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra purpurea (Ruiz & Pav.) Mez 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 90 ചിത്രങ്ങൾ
Nectandra umbrosa (Kunth) Mez 35 ചിത്രങ്ങൾ
Neea constricta Spruce ex J.A.Schmidt 5 ചിത്രങ്ങൾ
Neea floribunda Poepp. & Endl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia campestris R.Br. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Neocalyptrocalyx leprieurii (Briq.) Iltis 38 ചിത്രങ്ങൾ
Neocalyptrocalyx maroniensis (Benoist) Cornejo & Iltis 66 ചിത്രങ്ങൾ
Neocalyptrocalyx morii Cornejo & Iltis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Neomirandea standleyi (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Neoptychocarpus apodanthus (Kuhlm.) Buchheim 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 835 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl 386 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2464 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia natans (L.f.) Druce 32 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 18811 ചിത്രങ്ങൾ
Neurolaena lobata (L.) Cass. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 2105 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 45 ചിത്രങ്ങൾ
Norantea guianensis Aubl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Notylia sagittifera (Kunth) Link, Klotzsch & Otto 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 8158 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum campechianum Mill. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea amazonica (Meisn.) Mez 39 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea argyrophylla Ducke 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea canaliculata (Rich.) Mez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea ceanothifolia (Nees) Mez 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cernua (Nees) Mez 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cinerea van der Werff 105 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea commutata (Nees) Nees 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cujumary Mart. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea cymbarum Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea diffusa van der Werff 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea fasciculata (Nees) Mez 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea fendleri (Meisn.) Rohwer 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea floribunda (Sw.) Mez 124 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea glomerata (Nees) Mez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea guianensis Aubl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea hartshorniana Hammel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea helicterifolia (Meisn.) Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea indirectinervia C.K.Allen 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea leucoxylon (Sw.) Laness. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea longifolia Kunth 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea meziana C.K.Allen 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea nigra Benoist 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea oblonga (Meisn.) Mez 47 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea percurrens Vicentini 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea persulcata C.K.Allen 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea puberula (Rich.) Nees 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea scabrella van der Werff 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea scandens Kosterm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea schomburgkiana (Nees) Mez 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea splendens (Meisn.) Baill. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea subterminalis van der Werff 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ocotea tomentella Sandwith 49 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria minor C.Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Octomeria surinamensis H.Focke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Odontadenia puncticulosa (Rich.) Pulle 10 ചിത്രങ്ങൾ
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bacaba Mart. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bataua Mart. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus mapora H.Karst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia corymbosa L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Olfersia cervina (L.) Kunze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalea diandra L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium baueri Lindl. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Onoseris alata Rusby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ophioglossum reticulatum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. & Planch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia bolivarensis (Rudd) C.H.Stirt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coarctata Jacks. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia costulata (Miq.) Kleinhoonte 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia coutinhoi Ducke 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia flava (Ducke) Rudd 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia lignivalvis Rudd 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia melanocarpa Kleinhoonte 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia nobilis Tul. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia paraensis Ducke 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ormosia stipularis Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithocephalus gladiatus Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza latifolia Desv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ossaea micrantha (Sw.) Macfad. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A.DC.) Warb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea candollei (Planch.) Tiegh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea cerebroidea Sastre 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea decagyna Maguire 55 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea francinae Sastre 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea macrocarpa Sastre 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea melinonii (Tiegh.) Lemée 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea pendula (Poepp.) Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ouratea scottii Sastre 16 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis frutescens L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Oxandra asbeckii (Pulle) R.E.Fr. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Oxandra xylopioides Diels 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira dolichocalyx A.Robyns 230 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira flaviflora (Pulle) Fern.Alonso 120 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 304 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pagamea guianensis Aubl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea amapaensis Steyerm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea calophylla DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea corymbifera (Müll.Arg.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea crocea (Sw.) Roem. & Schult. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea croceoides Ham. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea guianensis Aubl. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea marcgravii A.St.-Hil. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea quadrifolia (Rudge) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea rigida Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Palicourea triphylla DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Palmorchis pabstii Veyret 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paloue riparia Pulle 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus amaryllifolius Roxb. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum aquaticum Poir. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum grande Hitchc. & Chase 22 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum latifolium L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum laxum Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 867 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum pilosum Sw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum polygonatum Schrad. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum rudgei Roem. & Schult. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum schwackeanum Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum stoloniferum Poir. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichanthum Nees 10 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Panopsis sessilifolia (Rich.) Sandwith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paphinia cristata (Lindl.) Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist 100 ചിത്രങ്ങൾ
Paramachaerium ormosioides (Ducke) Ducke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari campestris Aubl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 28 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari montana Aubl. emend. Ducke 29 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari parvifolia Sandwith 13 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia nitida Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia reticulata Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia velutina Benoist 6 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 876 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf 7 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum conjugatum Bergius 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum decumbens Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 894 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum fimbriatum Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum notatum Flüggé 14 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum nutans Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum pilosum Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum plicatulum Michx. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum virgatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora amoena L.K.Escobar 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora auriculata Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cirrhiflora Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora citrifolia (Juss.) Mast. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coccinea Aubl. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 1063 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora glandulosa Cav. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora misera Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pedata L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora rubra L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vespertilio L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia capreolata (Aubl.) Radlk. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rubiginosa Cambess. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pausandra fordii Secco 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia castaneifolia A.St.-Hil. & Naudin 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia paludicola Nicolson ex Fryxell 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schiedeana Steud. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola confertiflora Tul. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola guianensis Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paypayrola hulkiana Pulle 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis elongata Kunth 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 1630 ചിത്രങ്ങൾ
Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana 16 ചിത്രങ്ങൾ
Peltaea trinervis (C.Presl) Krapov. & Cristóbal 11 ചിത്രങ്ങൾ
Peltogyne venosa (Vahl) Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum nervosum (Nees) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum polystachion (L.) Schult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 73 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2218 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia elongata Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia glabella (Sw.) A.Dietr. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia macrostachya (Vahl) A.Dietr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A.Dietr. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 2041 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia ouabianae C.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 525 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pernambucensis Miq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pseudoalpina Trel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia quadrangularis (J.V.Thomps.) A.Dietr. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 648 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia serpens (Sw.) Loudon 1331 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia trinervis Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia velloziana Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Perebea guianensis Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Perebea rubra (Trécul) C.C.Berg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia bleo (Kunth) DC. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Peristeria guttata Knowles & Westc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 6149 ചിത്രങ്ങൾ
Peschiera arborea (Rose) Markgr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia secunda J.F.Gmel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus lappulaceus Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus latifolius L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Pharus virescens Döll 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron acutatum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron barrosoanum G.S.Bunting 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron billietiae Croat 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron brevispathum Schott 13 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron callosum K.Krause 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron camposportoanum G.M.Barroso 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ecordatum Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don 21 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron goeldii G.M.Barroso 50 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron grandipes K.Krause 11 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron guttiferum Kunth 27 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron insigne Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron linnaei Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron melinonii Brongn. ex Regel 35 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ornatum Schott 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron panduriforme (Kunth) Kunth 72 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 42 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron placidum Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron sphalerum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron squamiferum Poepp. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tatei K.Krause 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J.Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 5094 ചിത്രങ്ങൾ
Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phthirusa stelis (L.) Kuijt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 221 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acuminatus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus caroliniensis Walter 13 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus juglandifolius Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus niruri L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus urinaria L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca icosandra L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & Bouché 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picramnia latifolia Tul. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma excelsa (Sw.) Planch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea imparifolia Wedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea pubescens Liebm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J.W.Moore 71 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus caribaea Morelet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pinzona coriacea Mart. & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aequale Vahl 18 ചിത്രങ്ങൾ
Piper amalago L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper augustum Rudge 13 ചിത്രങ്ങൾ
Piper auritum Kunth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Piper consanguineum Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper crassinervium Kunth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dilatatum Rich. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Piper dolichotrichum Yunck. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper eucalyptifolium Rudge 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piper glabrescens (Miq.) C.DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Piper hispidum Sw. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Piper humistratum Görts & K.U.Kramer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper jacquemontianum Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Piper marginatum Jacq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nudifolium C.DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Piper obliquum Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper reticulatum L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Piper tuberculatum Jacq. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Piper wachenheimii Trel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos (L.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8237 ചിത്രങ്ങൾ
Plathymenia reticulata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Platonia insignis Mart. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 17 ചിത്രങ്ങൾ
Platymiscium trinitatis Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Platystele ovalifolia (H.Focke) Garay & Dunst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys maculata (Hook.) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platythelys querceticola (Lindl.) Garay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3479 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews 1417 ചിത്രങ്ങൾ
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G.Andrews & Windham 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis barthelemyi Luer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis discoidea Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis pruinosa Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurothallis ruscifolia (Jacq.) R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 8318 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago scandens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3952 ചിത്രങ്ങൾ
Poecilanthe effusa (Huber) Ducke 28 ചിത്രങ്ങൾ
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff 84 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya caudata Kunze 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala adenophora DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala longicaulis Kunth 47 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala tenella Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala timoutou Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala variabilis Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum acuminatum Kunth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum punctatum Elliott 37 ചിത്രങ്ങൾ
Polylepis sericea Wedd. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson 12 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium dulce Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium triseriale Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 823 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya foliosa (Hook.) Rchb.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 1071 ചിത്രങ്ങൾ
Poraqueiba guianensis Aubl. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6804 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 10981 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca pilosa L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca sedifolia N.E.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria longiflora Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Potalia amara Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pothomorphe peltata (L.) Miq. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma bicolor Mart. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma guianensis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma melinonii Benoist 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma minor Benoist 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma mollis Trécul 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma villosa Trécul 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D.Penn. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria aubrevillei Bernardi 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria bangii (Rusby) T.D.Penn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria brachyandra (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria calistophylla (Standl.) Baehni 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria cayennensis (A.DC.) Eyma 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria cicatricata T.D.Penn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria cladantha Sandwith 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria congestifolia Pilz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria coriacea (Pierre) Pierre 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria decorticans T.D.Penn. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria deliciosa T.D.Penn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria durlandii (Standl.) Baehni 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria egregia Sandwith 82 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria engleri Eyma 107 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria eugeniifolia (Pierre) Baehni 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria filipes Eyma 117 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria fimbriata Baehni 39 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria flavilatex T.D.Penn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria gonggrijpii Eyma 43 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria grandis Eyma 47 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria guianensis Aubl. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria hispida Eyma 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria jariensis Pires & T.D.Penn. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria juruana K.Krause 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria laevigata (Mart.) Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria maxima T.D.Penn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria melanopoda Eyma 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria platyphylla (A.C.Sm.) Baehni 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria rodriguesiana Pires & T.D.Penn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sagotiana (Baill.) Eyma 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria singularis T.D.Penn. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria torta (Mart.) Radlk. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria venosa (Mart.) Baehni 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria virescens Baehni 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia huberi (Ducke) Ducke 68 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D.Penn. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia surinamensis (Eyma) T.D.Penn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pradosia verticillata Ducke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Preslianthus pittieri (Standl.) Iltis & Cornejo 62 ചിത്രങ്ങൾ
Pristimera nervosa (Miers) A.C.Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea aemula (Lindl.) W.E.Higgins 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins 12 ചിത്രങ്ങൾ
Protium altsonii Sandwith 16 ചിത്രങ്ങൾ
Protium apiculatum Swart 78 ചിത്രങ്ങൾ
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 55 ചിത്രങ്ങൾ
Protium calendulinum Daly 5 ചിത്രങ്ങൾ
Protium cuneatum Swart 30 ചിത്രങ്ങൾ
Protium decandrum (Aubl.) Marchand 44 ചിത്രങ്ങൾ
Protium demerarense Swart 109 ചിത്രങ്ങൾ
Protium divaricatum Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Protium gallicum Daly 356 ചിത്രങ്ങൾ
Protium giganteum Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Protium guianense (Aubl.) Marchand 10 ചിത്രങ്ങൾ
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 60 ചിത്രങ്ങൾ
Protium opacum Swart 22 ചിത്രങ്ങൾ
Protium pallidum Cuatrec. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Protium plagiocarpium Benoist 11 ചിത്രങ്ങൾ
Protium polybotryum (Turcz.) Engl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Protium ravenii D.M.Porter 54 ചിത്രങ്ങൾ
Protium robustum (Swart) D.M.Porter 14 ചിത്രങ്ങൾ
Protium sagotianum Marchand 161 ചിത്രങ്ങൾ
Protium spruceanum (Benth.) Engl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Protium subserratum (Engl.) Engl. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Protium tenuifolium (Engl.) Engl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Protium trifoliolatum Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus myrtifolia (L.) Urb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudima frutescens (Aubl.) Radlk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia laevigata Trécul 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W.Grimes 31 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudoxandra cuspidata Maas 13 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2718 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium salutare (Kunth) O.Berg 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psiguria triphylla (Miq.) C.Jeffrey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psiguria warscewiczii (Hook.f.) Wunderlin 19 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P.Beauv. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Psychopsis papilio (Lindl.) H.G.Jones 5 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria acuminata Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria anceps Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria apoda Steyerm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria aubletiana Steyerm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria bracteocardia (A.DC.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria carthagenensis Jacq. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria colorata (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria cupularis (Müll.Arg.) Standl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria deflexa DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria elata (Sw.) Hammel 74 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria ficigemma DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria hoffmannseggiana (Roem. & Schult.) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria horizontalis Sw. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria luxurians Rusby 45 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria mapourioides DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria medusula Müll.Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria microdon (DC.) Urb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria myriantha Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria nervosa Sw. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria oblonga (DC.) Steyerm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria platypoda DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria poeppigiana Müll.Arg. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria psychotriifolia (Seem.) Standl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria racemosa Rich. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria ulviformis Steyerm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5385 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium caudatum (L.) Maxon 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris altissima Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris deflexa Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris ensiformis Burm.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris plumula Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris pungens Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris quadriaurita Retz. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris tripartita Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Pteris vittata L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus rohrii Vahl 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychopetalum olacoides Benth. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Puya raimondii Harms 59 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea caerulea Aubl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea dinizii Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea mori-boomii Marc.-Berti 5 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea polychroma Stafleu 50 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea rosea Aubl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Qualea tricolor Benoist 5 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea duckei Huber 9 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea guianensis Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Quararibea spatulata Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Quekettia microscopica Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina cruegeriana Griseb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina guianensis Aubl. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina integrifolia Pulle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina macrophylla Tul. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina obovata Tul. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina oiapocensis Pires 33 ചിത്രങ്ങൾ
Quiina pteridophylla (Radlk.) Pires 6 ചിത്രങ്ങൾ
Quisqualis indica L. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Randia armata (Sw.) DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Randia loniceroides Dwyer & Lorence 17 ചിത്രങ്ങൾ
Rapatea paludosa Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Raputia aromatica Aubl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Raritebe palicoureoides Wernham 16 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia paraensis Ducke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex Barneby 11 ചിത്രങ്ങൾ
Reichenbachanthus reflexus (Lindl.) Brade 8 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas 70 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F.Macbr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia floribunda K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia guianensis Maas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia monosperma Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Renealmia orinocensis Rusby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll.Arg. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhabdodendron amazonicum (Spruce ex Benth.) Huber 31 ചിത്രങ്ങൾ
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora racemosa G.Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodospatha oblongata Poepp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne elephantopus Madriñán 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer 37 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer 67 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne leptoclada Madriñán 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne morii Madriñán 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne revolutifolia Madriñán 33 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne rufovirgata Madriñán 47 ചിത്രങ്ങൾ
Rhodostemonodaphne scandens Madriñán 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn 22 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia minima (L.) DC. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia pyramidalis (Lam.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora ciliata (G.Mey.) Kük. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 101 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler 2 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 146 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Richeria grandis Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8765 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea amapensis Hekking 58 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea bahiensis (Moric.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea guianensis Aubl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea neglecta Sandwith 61 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea pectino-squamata Hekking 195 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea riana Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rinorea squamata S.F.Blake 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ronabea latifolia Aubl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 127 ചിത്രങ്ങൾ
Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rosenbergiodendron longiflorum Fagerl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Roucheria laxiflora H.J.P.Winkl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Roupala montana Aubl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Roupala nitida Rudge 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea glabra Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea surinamensis Miq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea bremekampiana Steyerm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea citrifolia (Sw.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea hostmanniana Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rudgea lanceifolia Salisb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia geminiflora Kunth 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia inflata Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia prostrata Poir. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tubiflora Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruptiliocarpon caracolito Hammel & N.Zamora 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ryania speciosa Vahl 91 ചിത്രങ്ങൾ
Sabicea velutina Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis striata (L.) Nash 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoglottis cydonioides Cuatrec. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sacoglottis guianensis Benth. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria guayanensis Kunth 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sagittaria lancifolia L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Sagotia racemosa Baill. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia amplectens A.C.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia duckei A.C.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don 20 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia impressifolia (Miers) A.C.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia juruana Loes. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia maburensis Mennega 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia miqueliana Loes. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia multiflora (Lam.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia petenensis Lundell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia cinnabarina M.Martens & Galeotti 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia haenkei Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia purpurea Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia auriculata Aubl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sandwithia guianensis Lanj. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria trifasciata Prain 9839 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium ciliatum Hemsl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium glandulosum (L.) Morong 79 ചിത്രങ്ങൾ
Sapium paucinervium Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcostemma clausum (Jacq.) Roem. & Schult. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Saurauia yasicae Loes. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Sauvagesia erecta L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E.Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis prolifera Cogn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis sickii Pabst 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera decaphylla (Seem.) Harms 88 ചിത്രങ്ങൾ
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin 91 ചിത്രങ്ങൾ
Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schistostemon sylvaticum Sabatier 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees 6 ചിത്രങ്ങൾ
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schizaea elegans (Vahl) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schlegelia parviflora (Oerst.) Monach. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia guianensis (Aubl.) Malme 11 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia stenophylla Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria latifolia Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria melaleuca Rchb. ex Cham. & Schltdl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria stipularis Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria costaricana H.Wendl. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule Sw. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake 16 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella arthritica Alston 6 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella diffusa (C.Presl) Spring 2 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flabellata (L.) Spring 18 ചിത്രങ്ങൾ
Selaginella flagellata Spring 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio modestus Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhizomatus Rusby 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Senna chrysocarpa (Desv.) H.S.Irwin & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby 28 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby 63 ചിത്രങ്ങൾ
Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 34 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby 273 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Senna silvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby 7 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Senna undulata (Benth.) H.S.Irwin & Barneby 5 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania membranacea Splitg. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Serjania pyramidata Radlk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Serpocaulon wagneri (Mett.) A.R. Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum orientale L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria magna Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J.Koenig) Stapf 39 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 42 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria vulpiseta (Lam.) Roem. & Schult. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sextonia rubra (Mez) van der Werff 70 ചിത്രങ്ങൾ
Sida acuta Burm.f. 465 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ciliaris L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Sida cordifolia L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Sida glomerata Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida rhombifolia L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Sida setosa Mart. ex Colla 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sida spinosa L. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Sida urens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Sideroxylon contrerasii (Lundell) T.D.Penn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sigmatostalix amazonica Schltr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba cedron Planch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba guianensis Aubl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba morettii Feuillet 16 ചിത്രങ്ങൾ
Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W.Thomas 13 ചിത്രങ്ങൾ
Simarouba amara Aubl. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia incarnata (Aubl.) D.L.Denham 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sinningia schomburgkianua (Kunth & Bouché) Chautems 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sipanea pratensis Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna cuspidata (Tul.) A.DC. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna guianensis Aubl. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Siparuna poeppigii (Tul.) A.DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Sisyrinchium chilense Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea brenesii Standl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea brevipes Benth. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea eichleri K.Schum. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea garckeana K.Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea grandiflora Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea latifolia (Rich.) K.Schum. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea laurifolia (Benth.) Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Sloanea tuerckheimii Donn.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax febrifuga Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax fluminensis Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia fragrans Lindl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia liliastrum Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sobralia macrophylla Rchb.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra longiflora Tussac 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum accrescens Standl. & C.V.Morton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum americanum Mill. 4609 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anceps Ruiz & Pav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aphyodendron S.Knapp 19 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum arboreum Dunal 13 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum bahamense L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum diphyllum L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum endopogon (Bitter) Bohs 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum fulvidum Bitter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum furcatum Dunal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hirtum Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum jamaicense Mill. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lanceifolium Jacq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lepidotum Dunal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum leucocarpon Dunal 100 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rubiginosum Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rudepannum Dunal 11 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum schlechtendalianum Walp. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 241 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sessiliflorum Dunal 14 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum stramoniifolium Jacq. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum subinerme Jacq. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 796 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum velutinum Dunal 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemon scutellarioides (L.f.) Codd 35 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghastrum nutans (L.) Nash 138 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1647 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Sorocea muriculata Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sorocea pubivena Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sorocea trophoides W.C.Burger 19 ചിത്രങ്ങൾ
Souroubea guianensis Aubl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spachea elegans (G.Mey.) A.Juss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sparattanthelium uncigerum (Meisn.) Kubitzki 4 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina alterniflora Loisel. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott 155 ചിത്രങ്ങൾ
Spathiphyllum floribundum (Linden & André) N.E.Br. 893 ചിത്രങ്ങൾ
Spathodea campanulata P.Beauv. 1567 ചിത്രങ്ങൾ
Spathoglottis plicata Blume 1125 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski 1539 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia hamelioides Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Spilanthes urens Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Spirotropis longifolia (DC.) Baill. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias dulcis Parkinson 232 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus jacquemontii Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stachyarrhena acuminata Standl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 284 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 893 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 172 ചിത്രങ്ങൾ
Stanhopea grandiflora (Lodd.) Lindl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis argentata Lindl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Stelis papaquerensis Rchb.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Stemmadenia alfarii (Donn.Sm.) Woodson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Stemmadenia grandiflora (Jacq.) Miers 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stenia pallida Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Stenospermation spruceanum Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 344 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia caribaea R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia excelsa Mart. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia frondosa A.Rich. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia kayae P.E.Berry 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia multiovula E.L.Taylor 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia pruriens K.Schum. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia speciosa K.Schum. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia villifera Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Steriphoma paradoxum (Jacq.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stevia yaconensis Hieron. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A.Juss. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith 3 ചിത്രങ്ങൾ
Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler 11 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos cayennensis Krukoff & Barneby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos peckii B.L.Rob. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos tomentosa Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Stryphnodendron moricolor Barneby & J.W.Grimes 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax argenteus C.Presl 31 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax pallidus A.DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax pohlii A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Styrax sieberi Perkins 9 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia amshoffiana R.S.Cowan 10 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia aptera DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier 17 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia bannia Sandwith 5 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia benthamiana Miq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia canescens Torke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia guianensis (Aubl.) Urb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia hostmannii Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia leblondii R.S.Cowan 65 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia longicarpa Amshoff 9 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia oblanceolata Sandwith 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S.Cowan 34 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia polyphylla DC. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Swartzia remiger Amshoff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 49 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L.f. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum laeve (L.) Á.Löve & D.Löve 27 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos costaricana Hemsl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos guianensis (Aubl.) Gürke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Symplocos martinicensis Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland 5 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustatum Schott 337 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium angustifolium Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Syngonium podophyllum Schott 6095 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 873 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 979 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry 549 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry 377 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia capitata (Bureau & K.Schum.) Sandwith 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia fluviatilis (Aubl.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana longipes Donn.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tachia grandiflora Maguire & Weaver 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali amplifolia (Ducke) Barneby 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali bracteolata Dwyer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali guianensis (Benth.) Barneby 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali melanocarpa (Ducke) van der Werff 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali paniculata Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali paraënsis (Huber) Barneby 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tachigali richardiana Tul. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes multiflora Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum fruticosum (L.) Juss. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 888 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia carinata Radlk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia clathrata Radlk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia furfuracea Sandwith 31 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia guianensis Aubl. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia hemidasya Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia hexaphylla Vahl 65 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia longifolia (Benth.) Radlk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia macrophylla (Mart.) Radlk. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia megaphylla Sagot ex Radlk. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia microphylla Uittien 32 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia mollis Kunth ex Cambess. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia praealta (Sagot) Radlk. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia simaboides K.U.Kramer 55 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia squarrosa Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Talisia sylvatica (Aubl.) Radlk. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1200 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira bethanniana J.D.Mitch. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira guianensis Aubl. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura amazonica Poepp. & Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura capitulifera Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura guianensis Aubl. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Tapura singularis Ducke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Taralea oppositifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tassadia obovata Decne. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 4082 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria heracleifolia (Willd.) Underw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria incisa Cav. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tectaria trifoliata (L.) Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L.f. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia cinerea (L.) Pers. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook.f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Teramnus uncinatus (L.) Sw. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia dichotoma G.Mey. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia guyanensis Eichler 21 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia lucida Hoffmanns. ex Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia delicatula Choisy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera volubilis L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragastris altissima (Aubl.) Sw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragastris hostmannii (Engl.) Kuntze 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 158 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrameranthus guianensis Westra & Maas 15 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapterys styloptera A.Juss. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia angustifolia (Sw.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrazygia discolor (L.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium vesicarium Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Thalia geniculata L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris balbisii (Spreng.) Ching 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris biolleyi (Christ) Proctor 7 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris decussata (L.) Proctor 10 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris interrupta (Willd.) K.Iwats. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor 16 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris reticulata (L.) Proctor 14 ചിത്രങ്ങൾ
Thelypteris serrata (Cav.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma speciosum Spreng. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma subincanum Mart. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma velutinum Benoist 26 ചിത്രങ്ങൾ
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thrasya petrosa (Trin.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 3009 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson 1016 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsodium guianense Sagot ex Marchand 239 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsodium puberulum J.D.Mitch. & Daly 61 ചിത്രങ്ങൾ
Thyrsodium spruceanum Benth. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina aspera Aubl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ticorea foetida Aubl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ticorea longiflora Decne. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia anceps Lodd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa Hook. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia duratii Vis. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata Sw. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia flexuosa Sw. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia paraensis Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Tillandsia tenuifolia L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray 888 ചിത്രങ്ങൾ
Tococa guianensis Aubl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tocoyena guianensis K.Schum. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tocoyena longiflora Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tonina fluviatilis Aubl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea attenuata Miers 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea coriacea A.C.Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea cylindrocarpa (A.C.Sm.) A.C.Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea laxiflora (Benth.) A.C.Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea ovalifolia (Miers) A.C.Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tontelea sandwithii A.C.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Topobea parasitica Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Toulicia elliptica Radlk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Toulicia guianensis Aubl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia acutiflora M.Martens & Galeotti 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia bicolor Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia cuspidata Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia glabra L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Tournefortia volubilis L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Touroulia guianensis Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita brevistaminea Engl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita gazelii Poncy & Offroy 57 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita grata Sandwith 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita obovata Engl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita schomburgkii Planch. & Triana 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita umbellata Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tovomita weddelliana Planch. & Triana 17 ചിത്രങ്ങൾ
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze 10 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 6 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia burserifolia Mart. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia demerarae Sandwith 31 ചിത്രങ്ങൾ
Trattinnickia rhoifolia Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trema micrantha (L.) Blume 99 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus cistoides L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia cipo (A.Juss.) C.DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia elegans A.Juss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia euneura C.DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia lepidota Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia martiana C.DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia micrantha Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pallida Sw. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia pleeana (A.Juss.) C.DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia quadrijuga Kunth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia schomburgkii C.DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia septentrionalis C.DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia surinamensis (Miq.) C.DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes alatum Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes angustifrons (Fée) Wess.Boer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes crispum L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes elegans Rich. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes membranaceum L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes pinnatum Hedw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes polypodioides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes radicans Sw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichomanes tuerckheimii Christ 4 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Tridens flavus (L.) Hitchc. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trigynaea caudata (R.E.Fr.) R.E.Fr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Triphasia trifolia (Burm.f.) P.Wilson 31 ചിത്രങ്ങൾ
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos 43 ചിത്രങ്ങൾ
Tripsacum dactyloides (L.) L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetella triglochin (Rchb.f.) Luer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta bogotensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta lappula L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta semitriloba Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Trophis mexicana (Liebm.) Bureau 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trophis racemosa (L.) Urb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera diffusa Willd. ex Schult. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera pumilea L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera scabra Millsp. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera subulata Sm. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Turpinia occidentalis (Sw.) G.Don 14 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis glaucopetala R.E.Fr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E.Fr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis perrottetii (A.DC.) R.E.Fr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis pittieri Saff. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E.Fr. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Unonopsis stipitata Diels 95 ചിത്രങ്ങൾ
Urena lobata L. 753 ചിത്രങ്ങൾ
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Urera laciniata Wedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott 32 ചിത്രങ്ങൾ
Urvillea ulmacea Kunth 25 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia alpina Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia breviscapa C.Wright ex Griseb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia foliosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia humboldtii R.H.Schomb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia jamesoniana Oliv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia juncea Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia simulans Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana nivalis Wedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vallesia glabra (Cav.) Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla hartii Rolfe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla mexicana Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla odorata C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Jacks. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla pompona Schiede 55 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla trigonocarpa Hoehne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vantanea guianensis Aubl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vantanea parviflora Lam. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia curassavica Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Varronia schomburgkii (DC.) Borhidi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke 32 ചിത്രങ്ങൾ
Vatairea paraensis Ducke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vataireopsis surinamensis H.C.Lima 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vellozia tubiflora (A.Rich.) Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena urticifolia L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia arborescens (L.) Sw. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia americana Muhl. ex Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna adenantha (G.Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna unguiculata (L.) Walp. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna vexillata (L.) A.Rich. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Virola koschnyi Warb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Virola kwatae Sabatier 20 ചിത്രങ്ങൾ
Virola michelii Heckel 191 ചിത്രങ്ങൾ
Virola multicostata Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Virola sebifera Aubl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Virola surinamensis (Rol.) Warb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia latifolia (Aubl.) Choisy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia macrophylla Kunth 79 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia ramuliflora Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Vismia sessilifolia (Aubl.) Choisy 58 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex agnus-castus L. 4801 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex compressa Turcz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex guianensis Moldenke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex orinocensis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex polygama Cham. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex stahelii Moldenke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex triflora Vahl 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria costata Kunze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria graminifolia Kaulf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vittaria lineata (L.) Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia cayennensis Warm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia ferruginea Mart. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia glaberrima Warm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia guianensis Aubl. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia neyratii Normand 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia rufescens W.A.Rodrigues 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia sabatieri Marc.-Berti 12 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia speciosa Warm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia surinamensis Stafleu 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia tetraphylla (G.Mey.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia tomentosa (G.Mey.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Votomita guianensis Aubl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Vouacapoua americana Aubl. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Vouarana guianensis Aubl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria aurantiaca Splitg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria caerulea Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria clavata Splitg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria flavescens Griseb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria rosea Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Voyria tenella Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Voyriella parviflora (Miq.) Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 1067 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Wedelia fruticosa Jacq. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Witheringia solanacea L'Hér. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Wullschlaegelia aphylla (Sw.) Rchb.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium catharticum Kunth 48 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 773 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma undipes (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma violaceum Schott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia americana L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Xiphidium caeruleum Aubl. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Xylobium foveatum (Lindl.) G.Nicholson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xylobium variegatum (Ruiz & Pav.) Garay & Dunst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia benthamii R.E.Fr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia cayennensis Maas 9 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia crinita R.E.Fr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia discreta (L.f.) Sprague & Hutch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia excellens R.E.Fr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia frutescens Aubl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia nervosa (R.E.Fr.) Maas 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia nitida Dunal 201 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia parviflora Spruce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia pulcherrima Sandwith 35 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia sericea A.St.-Hil. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia surinamensis R.E.Fr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris caroliniana Walter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris laxifolia Mart. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum amapaense (Albuq.) P.G.Waterman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain 45 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum pentandrum (Aubl.) R.A.Howard 20 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M.Hern. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23402 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 478 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana L. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Zinowiewia aymardii Steyerm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus cinnamomum Triana & Planch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia latifolia Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia reticulata Sm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia cataractae (Kunth) L.Rico 11 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 16 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia longifolia (Willd.) Britton & Rose 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 114 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia sabatieri Barneby & J.W.Grimes 27 ചിത്രങ്ങൾ
Zygia tetragona Barneby & J.W.Grimes 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zygosepalum labiosum (Rich.) C.Schweinf. 9 ചിത്രങ്ങൾ