ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 87 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Achyrocline alata DC.

 
Asteraceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Achyrocline alata
Achyrocline alata
Achyrocline alata

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen

 
Asteraceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia
Acmella oppositifolia

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 179 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,580 1,401 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 55 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis
Ayapana triplinervis

Baccharis dracunculifolia DC.

 
Asteraceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis dracunculifolia
Baccharis dracunculifolia
Baccharis dracunculifolia
Baccharis dracunculifolia

Baccharis pentlandii DC.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Baccharis pentlandii

Baccharis tricuneata (L.f.) Pers.

 
Asteraceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Baccharis tricuneata
Baccharis tricuneata
Baccharis tricuneata
Baccharis tricuneata

Bidens alba (L.) DC.

 
Asteraceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens alba
Bidens alba
Bidens alba
Bidens alba

Bidens pilosa L.

സ്നേഹക്കൂറ
Asteraceae 1,593 1,114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Calea prunifolia Kunth

 
Asteraceae 39 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calea prunifolia
Calea prunifolia
Calea prunifolia
Calea prunifolia

Centratherum punctatum Cass.

 
Asteraceae 252 206 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centratherum punctatum
Centratherum punctatum
Centratherum punctatum
Centratherum punctatum

Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 303 203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata
Chromolaena odorata

Chuquiraga jussieui J.F.Gmel.

 
Asteraceae 19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chuquiraga jussieui
Chuquiraga jussieui
Chuquiraga jussieui
Chuquiraga jussieui

Clibadium surinamense L. LC

 
Asteraceae 77 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense
Clibadium surinamense

Conyza bonariensis (L.) Cronquist

 
Asteraceae 1,064 720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis
Conyza bonariensis

Conyza canadensis (L.) Cronquist

 
Asteraceae 8,219 6,287 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza canadensis
Conyza canadensis
Conyza canadensis
Conyza canadensis

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

 
Asteraceae 150 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conyza sumatrensis
Conyza sumatrensis
Conyza sumatrensis
Conyza sumatrensis

Cosmos caudatus Kunth

 
Asteraceae 282 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus
Cosmos caudatus

Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.

 
Asteraceae 285 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum
Cyanthillium cinereum

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.

 
Asteraceae 12 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides
Cyrtocymura scorpioides

Eclipta prostrata (L.) L. LC

കയ്യോന്നി
Asteraceae 698 532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata
Eclipta prostrata

Elephantopus mollis Kunth

 
Asteraceae 93 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis
Elephantopus mollis

Elephantopus scaber L.

ആനച്ചുവടി
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Elephantopus scaber

Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip.

 
Asteraceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis
Eleutheranthera ruderalis
Eleutheranthera ruderalis
Eleutheranthera ruderalis

Emilia coccinea (Sims) G.Don

 
Asteraceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea
Emilia coccinea

Emilia fosbergii Nicolson

 
Asteraceae 364 270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii
Emilia fosbergii

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight

മുയൽ ചെവിയൻ
Asteraceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia
Emilia sonchifolia

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.

 
Asteraceae 643 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius
Erechtites hieraciifolius

Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.

 
Asteraceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erechtites valerianifolius
Erechtites valerianifolius
Erechtites valerianifolius
Erechtites valerianifolius

Hebeclinium macrophyllum (L.) DC.

 
Asteraceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hebeclinium macrophyllum
Hebeclinium macrophyllum
Hebeclinium macrophyllum
Hebeclinium macrophyllum

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H.Rob.

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Lepidaploa remotiflora
Lepidaploa remotiflora
Lepidaploa remotiflora
Lepidaploa remotiflora

Melanthera nivea (L.) Small

 
Asteraceae 52 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melanthera nivea
Melanthera nivea
Melanthera nivea
Melanthera nivea

Mikania banisteriae DC.

 
Asteraceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania banisteriae
Mikania banisteriae
Mikania banisteriae
Mikania banisteriae

Mikania cordifolia (L.f.) Willd.

 
Asteraceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania cordifolia
Mikania cordifolia
Mikania cordifolia
Mikania cordifolia

Mikania guaco Bonpl.

 
Asteraceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania guaco
Mikania guaco
Mikania guaco
Mikania guaco

Mikania micrantha Kunth

ധൃതരാഷ്ട്രപ്പച്ച
Asteraceae 113 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania micrantha
Mikania micrantha
Mikania micrantha
Mikania micrantha

Mikania scandens (L.) Willd.

 
Asteraceae 166 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania scandens
Mikania scandens
Mikania scandens
Mikania scandens

Mikania vitifolia DC.

 
Asteraceae 41 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mikania vitifolia
Mikania vitifolia
Mikania vitifolia
Mikania vitifolia

Mutisia lanata Ruiz & Pav.

 
Asteraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Mutisia lanata

Neurolaena lobata (L.) Cass.

 
Asteraceae 88 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neurolaena lobata
Neurolaena lobata
Neurolaena lobata
Neurolaena lobata

Parthenium hysterophorus L.

കോൺഗ്രസ് പുല്ല്
Asteraceae 619 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus
Parthenium hysterophorus

Pectis elongata Kunth

 
Asteraceae 26 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pectis elongata
Pectis elongata
Pectis elongata
Pectis elongata

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.

 
Asteraceae 120 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Porophyllum ruderale
Porophyllum ruderale
Porophyllum ruderale
Porophyllum ruderale

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

 
Asteraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocaulon alopecuroides
Pterocaulon alopecuroides
Loading...