ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

 
Bromeliaceae 33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea aquilega

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

 
Bromeliaceae 11 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia

Aechmea distichantha Lem.

 
Bromeliaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha
Aechmea distichantha

Aechmea melinonii Hook.

 
Bromeliaceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii
Aechmea melinonii

Aechmea mertensii (G.Mey.) Schult. & Schult.f.

 
Bromeliaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii
Aechmea mertensii

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 98 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis

Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 88 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas ananassoides
Ananas ananassoides
Ananas ananassoides
Ananas ananassoides

Ananas comosus (L.) Merr.

കൈതച്ചക്ക
Bromeliaceae 1,740 1,537 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus
Ananas comosus

Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ananas nanus
Ananas nanus

Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Araeococcus goeldianus

Araeococcus micranthus Brongn.

 
Bromeliaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus
Araeococcus micranthus

Brocchinia hechtioides Mez

 
Bromeliaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brocchinia hechtioides
Brocchinia hechtioides
Brocchinia hechtioides

Brocchinia reducta Baker

 
Bromeliaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta
Brocchinia reducta

Bromelia plumieri (E.Morren) L.B.Sm.

 
Bromeliaceae 75 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri
Bromelia plumieri

Catopsis sessiliflora (Ruiz & Pav.) Mez

 
Bromeliaceae 68 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora
Catopsis sessiliflora

Guzmania lingulata (L.) Mez

 
Bromeliaceae 187 167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata
Guzmania lingulata

Guzmania plumieri (Griseb.) Mez

 
Bromeliaceae 64 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri
Guzmania plumieri

Puya raimondii Harms EN

 
Bromeliaceae 61 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Puya raimondii
Puya raimondii
Puya raimondii
Puya raimondii

Tillandsia anceps Lodd.

 
Bromeliaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps
Tillandsia anceps

Tillandsia bulbosa Hook.

 
Bromeliaceae 85 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa
Tillandsia bulbosa

Tillandsia duratii Vis.

 
Bromeliaceae 16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii
Tillandsia duratii

Tillandsia fasciculata Sw. LC

 
Bromeliaceae 178 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata
Tillandsia fasciculata

Tillandsia flexuosa Sw.

 
Bromeliaceae 20 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa
Tillandsia flexuosa

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl.

 
Bromeliaceae 216 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta
Tillandsia stricta

Tillandsia tenuifolia L.

 
Bromeliaceae 5 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia
Tillandsia tenuifolia

Vriesea heliconioides (Kunth) Hook. ex Walp. LC

 
Bromeliaceae 29 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vriesea heliconioides
Vriesea heliconioides
Vriesea heliconioides
Vriesea heliconioides

Vriesea splendens (Brongn.) Lem.

 
Bromeliaceae 838 745 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens
Vriesea splendens