ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium sativum L.

വെളുത്തുള്ളി
Liliaceae 757 638 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum
Allium sativum

Aloe barbadensis Mill.

 
Liliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aloe barbadensis

Aloe vera (L.) Burm.f.

 
Liliaceae 7,197 6,780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera
Aloe vera

Asparagus aethiopicus L. LC

 
Liliaceae 833 665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus
Asparagus aethiopicus

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop

 
Liliaceae 2,311 2,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus
Asparagus setaceus

Bomarea edulis (Tussac) Herb.

 
Liliaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis

Crinum amabile Donn

 
Liliaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum amabile
Crinum amabile
Crinum amabile
Crinum amabile

Crinum americanum L.

 
Liliaceae 239 208 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum
Crinum americanum

Dracaena fragrans Ker Gawl. LC

 
Liliaceae 94 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans
Dracaena fragrans

Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

ഈസ്റ്റർ ലില്ലി
Liliaceae 54 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum
Hippeastrum puniceum