ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Papilionaceae 267 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Aeschynomene americana L.

 
Papilionaceae 97 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Papilionaceae 16 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Papilionaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Papilionaceae 129 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Andira coriacea Pulle

 
Papilionaceae 118 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira coriacea
Andira coriacea
Andira coriacea
Andira coriacea

Andira inermis (W.Wright) Kunth ex DC. LC

 
Papilionaceae 20 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Arachis hypogaea L.

നിലക്കടല
Papilionaceae 605 477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea
Arachis hypogaea

Bowdichia virgilioides Kunth LC

 
Papilionaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bowdichia virgilioides
Bowdichia virgilioides
Bowdichia virgilioides

Cajanus cajan (L.) Millsp.

തുവര
Papilionaceae 597 255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Papilionaceae 42 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

 
Papilionaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis

Canavalia ensiformis (L.) DC.

 
Papilionaceae 26 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis
Canavalia ensiformis

Canavalia rosea (Sw.) DC. LC

 
Papilionaceae 343 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

 
Papilionaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema brasilianum
Centrosema brasilianum
Centrosema brasilianum
Centrosema brasilianum

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

 
Papilionaceae 17 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri

Centrosema pubescens Benth.

 
Papilionaceae 210 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Clitoria fairchildiana R.A.Howard LC

 
Papilionaceae 32 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana
Clitoria fairchildiana
Clitoria fairchildiana
Clitoria fairchildiana

Clitoria falcata Lam.

 
Papilionaceae 15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata
Clitoria falcata

Clitoria pinnata (Pers.) R.H.Sm. & G.P.Lewis

 
Papilionaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria pinnata
Clitoria pinnata
Clitoria pinnata
Clitoria pinnata

Clitoria sagotii Fantz LC

 
Papilionaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Clitoria sagotii

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Papilionaceae 928 721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Crotalaria incana L.

 
Papilionaceae 115 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria micans Link LC

 
Papilionaceae 43 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans

Crotalaria pallida Aiton

 
Papilionaceae 246 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria pilosa Mill.

 
Papilionaceae 30 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria pilosa
Crotalaria pilosa
Crotalaria pilosa
Crotalaria pilosa

Crotalaria retusa L.

കിലുകിലുക്കി
Papilionaceae 432 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria verrucosa L.

നീല കിലുകിലുപ്പ
Papilionaceae 29 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. LC

 
Papilionaceae 25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum
Dalbergia ecastaphyllum
Dalbergia ecastaphyllum
Dalbergia ecastaphyllum

Desmodium adscendens (Sw.) DC. LC

 
Papilionaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium adscendens
Desmodium adscendens
Desmodium adscendens
Desmodium adscendens

Desmodium axillare (Sw.) DC.

 
Papilionaceae 20 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium axillare
Desmodium axillare
Desmodium axillare
Desmodium axillare

Desmodium incanum (Sw.) DC.

 
Papilionaceae 34 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv.

 
Papilionaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Desmodium scorpiurus

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

 
Papilionaceae 71 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum

Desmodium triflorum (L.) DC.

 
Papilionaceae 188 126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum

Desmodium wydlerianum Urb.

 
Papilionaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Desmodium wydlerianum
Desmodium wydlerianum
Desmodium wydlerianum
Desmodium wydlerianum

Dioclea guianensis Benth. LC

 
Papilionaceae 16 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioclea guianensis
Dioclea guianensis
Dioclea guianensis
Dioclea guianensis

Dioclea malacocarpa Ducke

 
Papilionaceae 32 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioclea malacocarpa
Dioclea malacocarpa
Dioclea malacocarpa
Dioclea malacocarpa

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. DD

 
Papilionaceae 49 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata
Dipteryx odorata

Erythrina amazonica Krukoff LC

 
Papilionaceae 59 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina amazonica
Erythrina amazonica
Erythrina amazonica
Erythrina amazonica

Erythrina fusca Lour. LC

 
Papilionaceae 54 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca
Erythrina fusca

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook LC

 
Papilionaceae 16 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana

Erythrina variegata L. LC

 
Papilionaceae 145 109 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata
Erythrina variegata

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud. LC

ശീമക്കൊന്ന
Papilionaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Gliricidia sepium
Gliricidia sepium

Hymenolobium flavum Kleinhoonte VU

 
Papilionaceae 58 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenolobium flavum
Hymenolobium flavum
Hymenolobium flavum
Hymenolobium flavum

Indigofera hirsuta L.

 
Papilionaceae 97 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta
Indigofera hirsuta

Indigofera spicata Forssk.

 
Papilionaceae 103 68 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata
Indigofera spicata

Indigofera suffruticosa Mill.

അമരി
Papilionaceae 45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Loading...