ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron desertorum
Agropyron desertorum

Agrostis breviculmis Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis breviculmis

Agrostis perennans (Walter) Tuck. LC

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Andropogon bicornis L.

 
Poaceae 96 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis

Andropogon gayanus Kunth

 
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon gayanus
Andropogon gayanus
Andropogon gayanus
Andropogon gayanus
Andropogon glomeratus
Andropogon glomeratus
Andropogon glomeratus
Andropogon glomeratus

Andropogon leucostachyus Kunth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon leucostachyus

Andropogon virginicus L. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon virginicus
Andropogon virginicus

Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 108 90 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus

Bambusa arundinacea Retz.

 
Poaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Bambusa arundinacea
Bambusa arundinacea
Bambusa arundinacea
Bambusa arundinacea

Bambusa bambos (L.) Voss

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa bambos
Bambusa bambos

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C.Wendl.

മഞ്ഞമുള
Poaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris

Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T.Blake

 
Poaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa bladhii
Bothriochloa bladhii
Bothriochloa bladhii

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

 
Poaceae 109 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula

Brachiaria decumbens Stapf

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria decumbens

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria humidicola
Brachiaria humidicola

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf LC

 
Poaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachiaria mutica
Brachiaria mutica
Brachiaria mutica
Brachiaria mutica

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Brachiaria plantaginea

Cenchrus echinatus L. LC

 
Poaceae 95 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Chloris radiata (L.) Sw. LC

 
Poaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

 
Poaceae 721 645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cymbopogon citratus
Cymbopogon citratus
Cymbopogon citratus
Cymbopogon citratus

Cymbopogon nardus (L.) Rendle

 
Poaceae 43 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cymbopogon nardus
Cymbopogon nardus
Cymbopogon nardus
Cymbopogon nardus

Cynodon dactylon (L.) Pers.

 
Poaceae 1,827 1,415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon
Cynodon dactylon

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

 
Poaceae 280 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium
Dactyloctenium aegyptium

Dichanthium annulatum (Forssk.) Stapf

 
Poaceae 28 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum
Dichanthium annulatum

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 106 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Digitaria setigera Roth ex Roem. & Schult.

 
Poaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria setigera
Digitaria setigera
Digitaria setigera
Digitaria setigera

Digitaria violascens Link

 
Poaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens
Digitaria violascens

Echinochloa colona (L.) Link LC

 
Poaceae 175 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinochloa colona
Echinochloa colona
Echinochloa colona
Echinochloa colona

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase

 
Poaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa
Echinolaena inflexa

Eleusine indica (L.) Gaertn. LC

 
Poaceae 606 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eleusine indica
Eleusine indica
Eleusine indica
Eleusine indica

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Elionurus muticus
Elionurus muticus
Elionurus muticus

Elymus villosus Muhl. ex Willd.

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elymus villosus
Elymus villosus
Elymus villosus
Elymus villosus

Elymus virginicus L.

 
Poaceae 29 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elymus virginicus
Elymus virginicus
Elymus virginicus
Elymus virginicus

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis ciliaris

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 37 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa
Eragrostis pilosa

Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. LC

 
Poaceae 9 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera

Eriochloa polystachya Kunth

 
Poaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eriochloa polystachya
Eriochloa polystachya
Eriochloa polystachya
Eriochloa polystachya

Hackelochloa granularis (L.) Kuntze

 
Poaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hackelochloa granularis
Hackelochloa granularis
Hackelochloa granularis
Hackelochloa granularis

Hemarthria altissima (Poir.) Stapf & C.E.Hubb. LC

 
Poaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemarthria altissima
Hemarthria altissima
Hemarthria altissima
Hemarthria altissima

Homolepis aturensis (Kunth) Chase LC

 
Poaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Homolepis aturensis
Homolepis aturensis
Homolepis aturensis
Homolepis aturensis

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

 
Poaceae 29 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hymenachne amplexicaulis
Hymenachne amplexicaulis
Hymenachne amplexicaulis
Hymenachne amplexicaulis

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

 
Poaceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa
Hyparrhenia rufa

Hystrix patula Moench

 
Poaceae 10 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hystrix patula
Hystrix patula
Hystrix patula
Hystrix patula

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.

 
Poaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ichnanthus pallens
Ichnanthus pallens
Ichnanthus pallens
Ichnanthus pallens
Loading...