ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 97 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. LC

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum poiretii Wikstr.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii

Adiantum polyphyllum Willd.

 
Pteridaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 54 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 23 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Doryopteris pedata (L.) Fée

 
Pteridaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Hemionitis rufa (L.) Sw.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 97 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris ensiformis Burm.f.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pteris ensiformis

Pteris plumula Desv.

 
Pteridaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Pteris plumula

Pteris pungens Willd.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Pteris tripartita Sw.

 
Pteridaceae 30 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vittata L. LC

 
Pteridaceae 297 229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata