ആമസോണിയ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Angelonia angustifolia Benth.

 
Scrophulariaceae 426 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia
Angelonia angustifolia

Anisantherina hispidula (Mart.) Pennell

 
Scrophulariaceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula
Anisantherina hispidula

Bacopa monnieri (L.) Wettst. LC

ബ്രഹ്മി
Scrophulariaceae 67 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri

Capraria biflora L.

 
Scrophulariaceae 50 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora

Lindernia crustacea (L.) F.Muell. LC

 
Scrophulariaceae 34 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea

Lindernia diffusa (L.) Wettst. LC

 
Scrophulariaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia diffusa
Lindernia diffusa
Lindernia diffusa
Lindernia diffusa

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

 
Scrophulariaceae 75 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens

Scoparia dulcis L.

കല്ലുരുക്കി
Scrophulariaceae 113 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis

Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze LC

 
Scrophulariaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii
Torenia thouarsii